intTypePromotion=3

CHUYÊN ĐỀ : TUẦN HOÀN

Chia sẻ: Bui Hai Yen | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:37

0
369
lượt xem
104
download

CHUYÊN ĐỀ : TUẦN HOÀN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

I- C u t o và ch c năng ấ ạ ứ của hệ tuần hoàn : 1- Cấu tạo : - Hệ tuần hoàn cấu tạo từ dịch tuần hoàn, tim và hệ thống mạch máu : + Dịch tuần hoàn : là máu (ở đv có hệ tuần hoàn kín) hoặc là hỗn hợp máu-nước mô (ở đv có hệ tuần hoàn hở). + Tim : là khối cơ rỗng hoạt động như một cái máy bơm hút và đẩy máu chảy trong mạch máu. + Hệ thống mạch máu : là hệ thống ống dẫn máu, bao gồm ĐM,MM và TM....

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: CHUYÊN ĐỀ : TUẦN HOÀN

 1. CHUYÊN ĐỀ : TUẦN HOÀN     Người thực hiện : Bùi Hải Yến - Tổ 4.
 2. I- Cấu tạo và chức năng của hệ tuần hoàn : 1- Cấu tạo : - Hệ tuần hoàn cấu tạo từ dịch tuần hoàn, tim và hệ thống mạch máu : + Dịch tuần hoàn : là máu (ở đv có hệ tuần hoàn kín) hoặc là hỗn hợp máu-nước mô (ở đv có hệ tuần hoàn hở). + Tim : là khối cơ rỗng hoạt động như một cái máy bơm hút và đẩy máu chảy trong mạch máu. + Hệ thống mạch máu : là hệ thống ống dẫn máu, bao gồm ĐM,MM và TM.    
 3. Dịch tuần hoàn Tim Hệ thống mạch máu    
 4. 2- Chức năng : - Hệ tuần hoàn vận chuyển máu đến các cơ quan, giúp máu thực hiện các chức năng : TĐK, cung cấp chất ding dưỡng, thải chất bài tiết, bảo vệ cơ thể và điều hoà hoạt động các cơ quan. II- Tiến hoá của hệ tuần hoàn : * Chiều hướng tiến hoá của hệ tuần hoàn : - Từ không có hệ tuần hoàn  có hệ tuần hoàn. - Hệ tuần hoàn ngày càng fức tạp và hoàn thiện : + Hệ tuần hoàn hở  kín. + Hệ tuần hoàn đơn  kép.    
 5. 2 4 3 5    
 6. * Hệ tuần hoàn của đv có thể được chia thành các dạng sau đây : - Hệ tuần hoàn hở. - Hệ tuần hoàn kín: + Hệ tuần hoàn đơn. + Hệ tuần hoàn kép.    
 7. 1- Hệ tuần hoàn hở : - Đối tượng :gặp ở đv có kích thước cơ thể nhỏ :Chân khớp (côn trùng, nhện , cua, tôm…), Thân mềm (ốc sên, trai, sò, ngao…). - Hệ tuần hoàn hở có cấu tạo giống như các hệ tuần khác, nhưng không có MM.    
 8. - Đặc điểm của hệ tuần hoàn hở : + Máu được tim bơm vào ĐM và tràn vào xoang cơ thể. Tại đây máu trộn lẫn với nước mô tạo thành hỗn hợp máu-nước mô. Máu tx và TĐC trực tiếp với các TB của cơ thể, sau đó đi vào TM và về tim. Tim lại bơm máu đi. + Máu có chứ sắc tố hô hấp làm tăng khả năng vận chuyển O2. Sắc tố hô hấp chứa đồng (vd : hêmôxianin)  máu có màu xanh nhạt. + Máu chảy trong ĐM với áp lực thấp, tốc độ máu chảy chậm. + Khả năng điều hoà và fân fối máu đến các cơ quan chậm. 2- Hệ tuần hoàn kín : - Đối tượng : mực ống, bạch tuộc, giun đốt và đv có xương sống. - Hệ tuần hoàn kín cấu tạo từ : máu, tim và hệ mạch máu (ĐM, MM và TM).    
 9.    
 10. - Đặc điểm của hệ tuần hoàn kín : + Máu từ tim bơm đi lưu thông liên tục trong mạch kín, từ ĐM qua MM,TM về tim. Máu TĐC với các TB của cơ thể qua thành MM. + Máu có chứ sắc tôs hô hấp làm tăng khả năng vận chuyển O2. Sắc tố hô hấp chứ sắt ( vd : hêmôglôbin)  máu có màu đỏ. + Máu chảy trong ĐM dưới áp lực cao, tốc độ máu chảy nhanh. + Điều hoà và fân fối máu đến cơ quan nhanh. * Hệ tuần hoàn kín gồm có : hệ tuần hoàn đơn và hệ tuần hoàn kép.    
 11.    
 12. a) Hệ tuần hoàn đơn : - Đối tượng :cá. hệ tuần hoàn đơn ở cá    
 13. - Cấu tạo tim cá : 2 ngăn : 1TN và 1 TT. + TT bơm máu giàu CO2 lên hệ thống MM ở mang để thực hiện TĐK với mt nước. + Máu giàu ôxi chảy trong ĐM lưng dưới áp lực tb. + Sau khi TĐC ở MM, máu giàu CO2 theo TM về TN, sau đó sang TT. TT lại bơm máu lên mang. b) Hệ tuần hoàn kép : - Đối tượng :có ở đv có fổi : lưỡng cư, bò sát, chim và thú. - Lưỡng cư : tim có 3 ngăn : 2TN và 1TT. Máu trong TT fa trộn giữa máu giàu CO2(máu xuống từ TN fải) và máu giàu ôxi(máu xuống từ TN trái). Máu fa trộn được TT bơm đi nuôi cơ thể đồng thời được bơm lên fổi và da để TĐK.    
 14. - Bò sát : tim có 4 ngăn : 2TN và 2TT. Tuy nhiên ,vách ngăn giữa 2 TTT và fải là vách ngăn không hoàn toàn (vách ngăn hụt) nên 1 fần máu trong TT bị fa trộn. Máu fa trộn được TTT bơm lên ĐMC và được TTP bơm lên fổi. So với lưỡng cư, máu đến các cơ quan, bộ fận giàu ôxi hơn và máu lên fổi giàu CO2 hơn.    
 15. - Cá sấu : tim cũng có 4 ngăn như các loài bò sát khác nhưng vách ngăn giữa 2 TTT và fải là hoàn toàn giống như ở chim và thú.    
 16. - Chim và thú : tim có 4 ngăn : 2TN và 2TT. Vách ngăn giữa 2 TTT và fải là vách ngăn hoàn toàn nên máu không bị fa trộn trong TT. Máu giàu ôxi đ ược TTT bơm lên ĐMC chủ và đi đến các cơ quan, bộ fận của cơ thể. Máu giàu CO2 được TTP bơm lên fổi để TĐK. + Chim :    
 17. + Thú : Thú :    
 18. - Ở bò sát, chim và thú, máu chảy trong ĐM dưới áp lực cao và chảy với tốc độ nhanh đến các cơ quan, bộ fận của cơ thể. (?) so sánh hệ tuần hoàn đơn và hệ tuần hoàn kép ? HÖ tuÇn hoµn ® n ¬ HÖ tuÇn hoµn kÐp - ChØ cã 1 vßng tuÇn - Cã 2 vßng tuÇn hoµn hoµn - Tim 2 ng¨n: 1t©m - Tim 3 hoÆc 4 ng¨n thÊt, 1 t© nhÜ m - M¸u ® nu«i c¬ thÓ i lµ - M¸u ® nu«i c¬thÓ lµ m¸u i m¸u pha giµu O2( ® t­¬ á i) - Khi tim co m¸u ® b¬ ­îc m - Khi tim co m¸u ® b¬ ­îc m víi ¸p lùc thÊp nªn vËn tèc víi ¸p lùc cao nªn vËn tèc m¸u ch¶y chËm m¸u ch¶y nhanh    
 19. (?) So sánh hệ tuần hoàn kín và hệ tuần hoàn hở ? Né i dung HÖ tuÇn ho µn HÖ tuÇn ho µn hë kCã ng¨n tim(2 ng¨n ë - Ýn * Tim: H× èng nhiÒu ng¨n nh líp c¸, 3 ng¨n ë bß s¸t,4 - Cã lç tim(trong cã ng¨n ® n ¬ ng¨n ë chim, thó) gi¶n ® m¸u di chuyÓn 1 Ó CÊu t¹o chiÒu) * HÖ m¹ch:cã §M, TM, kh«ng * HÖ m¹ch:cã § M, TM vµ mao m¹ch, hÖ b¹ch cã mao m¹ch vµ hÖ b¹ch huyÕt huyÕt - M¸u ® tim b¬ vµo ­îc m - M¸u ® tim b¬ ­îc m ® éng m¹ch trµn vµo Ho¹t vµo §M MM khoang c¬thÓ dÞch m« TM Tim ®éng - M¸u tiÕp xóc vµ trao ® æi - M¸u trao ® chÊt víi æi trùc tiÕp víi tÕ bµo sau ®ã - Đ­êng ®i tÕ bµo qua thµnh mao vÒ tim cña m¸u m¹ch - Ch¶y chËm - Ch¶y nhanh Giun ® mùc èt, - VËn tèc èng,b¹ch tuéc, c¸c §V - Th© mÒm, ch© n n m¸u   khíp   cã x­¬ sèng ng
 20. III- Sinh lí tim : - Tim có chức năng như 1 cái máy bơm hút, đâưy máu chảy trong hệ tuần hoàn. Tim là động lực chính vận chuyển máu trong hệ mạch. - Tim của người có 4 ngăn : 2TN và 2TT. Giữa TN và TT có van nhĩ thất (van 2 lá). Giữa TT và ĐMC, ĐMP có van tổ chim (van 3 lá). - Tim được tạo thành từ các cơ tim. Cơ tim có những đặc điểm cấu tạo và hoạt động fù hợp với chức năng bơm máu.    

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản