intTypePromotion=1

Chuyển nhượng phần góp vốn của các bên trong Công ty cho thuê tài chính liên doanh

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
111
lượt xem
6
download

Chuyển nhượng phần góp vốn của các bên trong Công ty cho thuê tài chính liên doanh

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'chuyển nhượng phần góp vốn của các bên trong công ty cho thuê tài chính liên doanh', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chuyển nhượng phần góp vốn của các bên trong Công ty cho thuê tài chính liên doanh

  1. Chuyển nhượng phần góp vốn của các bên trong Công ty cho thuê tài chính liên doanh Thông tin Lĩnh vực thống kê: Cấp phép thành lập và hoạt động ngân hàng Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng Cơ quan phối hợp (nếu có): Không Cách thức thực hiện: Qua Bưu điện Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết:
  2. Trong thời gian 15 (mười lăm) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định Đối tượng thực hiện: Tổ chức TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Không Kết quả của việc thực hiện TTHC: Văn bản chấp thuận Các bước Mô tả bước Tên bước Công ty cho thuê tài chính liên doanh khi có nhu c ầu chuyển nhượng phần góp vốn của các bên trong Công ty, gửi tới Ngân 1. Bước 1 hàng Nhà nước Việt Nam (Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng) 02 bộ hồ sơ; 2. Bước 2 Ngân hàng Nhà nước Việt Nam thẩm định hồ sơ;
  3. Mô tả bước Tên bước Trong thời gian 15 (mười lăm) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định Ngân hàng Nhà nước Việt Nam sẽ xem xét, 3. Bước 3 chấp thuận; trường hợp không chấp thuận, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam sẽ có văn bản trả lời nêu rõ lý do; Công ty cho thuê tài chính phải gửi văn bản đăng ký các thay đổi do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp (bản sao có công 4. Bước 4 chứng) và các tài liệu khác có liên quan cho Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng). H ồ sơ Thành phần hồ sơ Tờ trình của Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cho thuê tài chính liên doanh đề nghị Ngân hàng Nhà nước chấp thuận việc chuyển nhượng, trong 1. đó nêu rõ lý do chuyển nhượng; 2. Trích biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cho thuê tài chính liên doanh
  4. Thành phần hồ sơ nhất trí về việc chuyển nhượng vốn; Văn bản của Bên chuyển nhượng gửi Ngân hàng Nhà nước đề nghị được chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ phần vốn góp của mình trong Công 3. ty cho thuê tài chính liên doanh, kèm dự thảo hợp đồng chuyển nhượng; Văn bản của Bên nhận chuyển nhượng về việc nhận chuyển nhượng vốn góp và đề nghị Ngân hàng Nhà nước cho phép mua lại một phần hoặc toàn 4. bộ phần vốn góp trong Công ty cho thuê tài chính liên doanh của Bên chuyển nhượng; Trường hợp Bên nhận chuyển nhượng không phải là các bên trong liên 5. doanh thì tổ chức này phải bổ sung thêm các văn bản như sau: a) Điều lệ của các bên góp vốn; 6. b) Giấy phép kinh doanh của các bên góp vốn; 7. c) Văn bản của cơ quan nước ngoài có thẩm quyền cho phép bên nước 8. ngoài hoạt động tại Việt Nam dưới hình thức Công ty cho thuê tài chính liên doanh hoặc Công ty cho thuê tài chính 100% vốn nước ngoài. Trường
  5. Thành phần hồ sơ hợp quy định của pháp luật nước nguyên xứ không yêu cầu có văn bản này thì phải có bằng chứng xác nhận của cơ quan có thẩm quyền; d) Bảng cân đối tài chính, bảng kết quả lãi, lỗ đã được kiểm toán và báo cáo 9. tình hình hoạt động 03 (ba) năm gần nhất của các bên góp vốn; d) Dự thảo hợp đồng liên doanh đối với Công ty cho thuê tài chính liên 10. doanh. Dự thảo hợp đồng liên doanh phải đảm bảo các nội dung chính sau đây: 11. - Tên, địa chỉ của Công ty cho thuê tài chính liên doanh; 12. - Tên, địa chỉ, đại diện của các bên tham gia liên doanh 13. - Thời hạn hoạt động liên doanh; - Vốn điều lệ: Tỷ lệ góp vốn, mức vốn góp của mỗi bên. Phương án góp 14. vốn; trong đó ghi rõ số vốn bằng ngoại tệ, bằng đồng Việt Nam, bằng tài sản khác (nếu có);
  6. Thành phần hồ sơ 15. - Quyền và nghĩa vụ của các bên; - Số lượng và tỷ lệ thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban 16. giám đốc của các bên trong liên doanh; - Các nguyên tắc về hạch toán, kế toán, báo cáo, lập và sử dụng các quỹ; 17. việc phân chia lãi, lỗ cho các bên tham gia liên doanh; - Thủ tục giải quyết những tranh chấp giữa các bên phát sinh từ việc thực 18. hiện hợp đồng liên doanh, thủ tục thanh lý giải thể, hợp nhất của Công ty cho thuê tài chính liên doanh; 19. - Các điều kiện để sửa đổi, bổ sung hợp đồng liên doanh. Số bộ hồ sơ: 02 bộ Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2