công nghệ chuyển mạch nhãn đa giao thức, chương 11

Chia sẻ: Nguyen Van Dau | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:17

0
85
lượt xem
34
download

công nghệ chuyển mạch nhãn đa giao thức, chương 11

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Một giao diện MPLS là giao diện trên đó MPLS đã được cấu hình và có thể bao gồm các phần sau:Một giao diện định tuyến IP Một giao thức định tuyến IGP với sự mở rộng kỹ thuật lưu lượng, giống như OSPF- TE, IS – IS – TE. Một giao thức định tuyến IGP thì không điều khiển bằng nhân công – các định tuyến tĩnh có thể được sử dụng để thay thế. Có thể một giao thức EGP nếu bề mặt ngoài node của một hệ thống tự trị....

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: công nghệ chuyển mạch nhãn đa giao thức, chương 11

 1. Chương 11: C¸c giao diÖn MPLS qu¶n lý cña MPLS Mét giao diÖn MPLS lµ giao diÖn trªn ®ã MPLS ®· ®-îc cÊu h×nh vµ cã thÓ bao gåm c¸c phÇn sau:  . Mét giao diÖn ®Þnh tuyÕn IP  Mét giao thøc ®Þnh tuyÕn IGP víi sù më réng kü thuËt l-u l-îng, gièng nh- OSPF- TE, IS – IS – TE. Mét giao thøc ®Þnh tuyÕn IGP th× kh«ng ®iÒu khiÓn b»ng nh©n c«ng – c¸c ®Þnh tuyÕn tÜnh cã thÓ ®-îc sö dông ®Ó thay thÕ.  Cã thÓ mét giao thøc EGP nÕu bÒ mÆt ngoµi node cña mét hÖ thèng tù trÞ. §iÓn h×nh gi¸ trÞ IGP vµ EGP kh«ng ®-îc sö dông trªn giao diÖn gièng nhau. §iÒu nµy tr¸nh lç thñng th«ng tin ®Þnh tuyÕn gi÷a c¸c m¹ng liÒn kÒ.  Mét giao thøc b¸o hiÖu gièng nh- LDP hoÆc RSVP – TE H×nh 3.2 m« t¶ c¸c giao diÖn MPLS víi c¸c ch÷ A, B, C vµ D t¸ch biÖt. Nöa thÊp h¬n cña biÓu ®å cã nhiÒu h¬n 4 giao diÖn MPLS cã c¸c ®Þa chØ IP d-íi ®©y: 5.5.4.1; 5.5.4.2; 5.5.5.1 vµ 5.5.5.2. §©y lµ m¹ng trong ®ã sÏ sö dông nghiªn cøu MIB. Gi¸ trÞ ifindex cho giao diÖn trong c¸c dÊu ngoÆc ®¬n. Còng nh- vËy, c¸c giao diÖn thÊp h¬n trong nöa d-íi cña biÓu ®å th¶o luËn kü kh«ng d¸n nh·n.
 2. B (7) C (8) 5.5.2.2 Core router 1 5.5.6.1 5.5.3.1 SMTP SMTP A (6) D (9) SMTP 5.5.2.1 5.5.3.2 Gateway 155.154.4.2 VoIP Egde 5.5.4.1 5.5.5.2 router 1 Egde 5.5.5.1 5.5.8.1 router 2 VoIP Core router 2 5.5.7.1 VoIP Gateway 155.154.4.2 5.5.4.2 5.5.5.1 TE Tunnel H×nh 3.2: LSP vµ ®-êng hÇm trong mét m¹ng MPLS. H×nh 3.2 minh ho¹ 4 node m¹ng MPLS, m¹ng nµy chia sÎ mét ®-êng biªn giíi víi mét m¹ng IP. M¹ng MPLS l-u chuyÓn thêi gian thùc VoIP vµ l-u l-îng thêi gian kh«ng thùc SMTP (mail) tõ mét biªn cña mét m¹ng IP trong sù ®iÒu khiÓn cña mét m¹ng con gÇn kÒ chøa ®ùng hai gateway. Sù thiÕt lËp ®ång thêi cña l-u l-îng v¹ch giíi h¹n trªn c¸c thiÕt bÞ ®¸nh dÊu ch÷. Mét LSP vµ mét ®-êng hÇm thiÕt kÕ l-u l-îng ®-îc cÊu h×nh trong m¹ng MPLS gi÷a hai node biªn (LER) víi c¸c router lâi (LSR) hµnh ®éng gièng nh- chuyÓn tiÕp c¸c node. ®-êng hÇm (gäi lµ ®-êng hÇm TE trong biÓu ®å) ®-îc t¹o ra sö dông c¶ TE MIB vµ LSR MIB. ®-êng hÇm TE ®· cho phÐp b¨ng tÇn ®ñ (640 Kbps) ®Ó mang ®ång thêi 10 kªnh tho¹i kh«ng nÐn trªn ®-êng nµy. LSR kh«ng dù tr÷ b¨ng tÇn vµ xuÊt hiÖn mét møc dÞch vô tèt nhÊt. PhÇn sau cña ch-¬ng nµy, chóng ta chØ ra c¸ch thøc MIB ®iÒu khiÓn b»ng nh©n c«ng ®Ó t¹o ra c¸c thùc thÓ nµy.
 3. §¸ng chó ý tíi môc quan t©m vÒ LSP vµ ®-êng hÇm lµ chóng b¾t ®Çu vµ kÕt thóc trong c¸c LER ®óng h¬n lµ c¸c giao diÖn bªn ngoµi. Mçi trong chóng phôc vô mét ®Þa chØ IP ®Ých (hoÆc cè ®Þnh), l-u l-îng, IP vµo ®Æt trªn router biªn mét vµ sau ®ã ®-îc ®Èy trªn LSP hoÆc ®-êng hÇm phï hîp. ®-êng hÇm hay LSP c¸i nµo sÏ ®-îc sö dông. §iÒu nµy ®-îc quyÕt ®Þnh dùa trªn l-u l-îng IP tù nhiªn (ban ®Çu). NÕu nã ®¸nh dÊu sù thu tèt h¬n viÖc chuyÓn l-u l-îng (hop – by – hop) tèt nhÊt, nã cã thÓ ®-a ra ®-êng cung cÊp bëi ®-êng hÇm. ViÖc quyÕt ®Þnh d¸n nh·n còng cã thÓ t¹o ra dùa trªn bÊt kú hoÆc tÊt c¶ c¸c yÕu tè d-íi ®©y: . N»m trong tiªu ®Ò IP tr-êng DS ( 2 bit chØ thÞ sù t¾c nghÏn râ rµng). . §Þa chØ IP ®Ých vµ nguån. . Cæng ®Ých vµ nguån. Mét ®iÓm quan träng chó ý r»ng quyÕt ®Þnh d¸n nh·n dùa trªn c¬ së mét sù kÕt hîp c¸c th«ng sè. Cho vÝ dô h×nh 3.2, chóng ta ®-a ra sù lùa chän c¬ së nhÊt bëi v× l-u l-îng IP cã thÓ ®Èy vµo hoÆc ®-êng hÇm hoÆc LSP c¬ së, chØ dùa trªn ®Þa chØ IP ®Ých. ChÝnh s¸ch ®èi xö l-u l-îng lµ vÊn ®Ò chung tr¸ch nhiÖm cña nhµ vËn hµnh m¹ng. Mçi giao diÖn MPLS A, B, C vµ D cã mét thùc thÓ t-¬ng øng trong MIB mplsInterfaceConfTable. Mét ®iÒu t-¬ng tù lµ ®óng víi c¸c giao diÖn kh«ng ®¸nh dÊu ë nöa d-íi cña h×nh 3.2. §©y kh«ng chó gi¶i theo thø tù ®Ó lµm gi¶m bít sù lén xén. Mçi node MPLS sÏ tù ®éng c- tró trong b¶ng nµy ®-îc minh ho¹ trong b¶ng 3.1. Chó ý r»ng phÇn trÝch MIB ®-a ra khu«n d¹ng SEQUENCES cña c¸c ®èi t-îng. §©y lµ dùng h×nh ASN.1 vµ copy däc tõ ®Þnh nghÜa MIB. Danh s¸ch c¸c ®èi t-îng ph¶i ®-îc h×nh dung gièng nh- c¸c
 4. cét trong mét b¶ng (kh¸i niÖm t-¬ng tù mét b¶ng tÝnh hoÆc mét b¶ng c¬ së d÷ liÖu liªn quan). C¸c ®èi t-îng chØ môc ®· ®-îc b×nh luËn vµ xuÊt hiÖn. Mét sù miªu t¶ d-íi ®©y cña c¸c b¶ng MIB, chóng ta m« t¶ c¸ch thøc c¸c b¶ng sÏ ®-îc ®iÒu khiÓn nh©n c«ng ®Ó t¹o ra c¸c ®èi t-îng LSP vµ ®-êng hÇm. MplsInterfaceConfEntry : : = SEQUENCE { MplsInterfaceLabelIndex InterfaceIndexOrZero, - -Index MplsInterfacelabelMinIn MplsLabel, MplsInterfaceLabelMaxIn MplsLabel, MplsInterfaceLabelMaxOut MplsLable, MplsInterfaceTotalBandWidth MplsBitRate, MplsInterfaceAvaiLabelBandwidth MplsBitRate, MplsInterfaceLabelPaticipationType BITS } MplsInterface B¶ng 3.1: B¶ng MIB giao diÖn MPLS. ë ®©y cã mét mèi liªn hÖ gi÷a c¸c giao diÖn trong b¶ng MPLS vµ interfaces Iftable. Mèi liªn hÖ nµy cung cÊp bëi gi¸ trÞ cña ®èi t-îng mplsInterfaceCofIndex. Vïng cña c¸c gi¸ trÞ nh·n MPLS, ®ã lµ c¸c giao diÖn nµy cã thÓ thu chØ thÞ bëi ®èi t-îng MplsInterfacelabelMinIn vµ MplsInterfaceLabelMaxIn. §èi t-îng mpls label ®-îc miªu t¶ bëi 4 octets. Bit tõ 0 ®Õn 19 m« t¶ nh·n víi c¸c gi¸ trÞ hç trî. Gièng nh- chóng ta m« t¶ trong phÇn tr-íc, cho
 5. vÝ dô explicit Null (0), Router Alert (1). Cßn l¹i 12 bit m· ho¸, c¸c tr-êng Exp, Stack vµ TTL. Tæng sè b¨ng tÇn sö dông trªn giao diÖn nµy ®-îc chØ thÞ bëi Mpls interfaceTotalBandwidth vµ theo lý thuyÕt, c¸c ®¬n vÞ d÷ liÖu ®Æc tr-ng Kb/s. Tæng sè b¨ng tÇn cã hiÖu lùc t¹i bÊt kú thêi gian ®-a ra ®-îc chØ thÞ bëi “Mpls InterfaceAvailableBandwidth”. §©y lµ sù kh¸c nhau gi÷a “MplsInterface – TotalBandwidth” vµ tæng sè b¨ng tÇn sö dông. §èi t-îng “MplsInterfaceLabel ParticipationType” chØ thÞ kh«ng gian nh·n ®-îc ph©n phèi däc theo nÒn hoÆc c¸c giao diÖn. Mçi sù tham dù nÒn nh·n chØ thÞ r»ng c¸c nh·n chØ thÞ toµn bé trªn nÒn. Mçi sù tham dù giao diÖn nh·n chØ thÞ r»ng mçi giao diÖn chia xÎ, kh«ng gian nh·n víi mét miÒn theo lý thuyÕt. 3.3.4. C¸c tham sè cÊu h×nh cña MIB In – segments Mét in – segment lµ mét èng vµo cña mét ®o¹n LSP dùa trªn sù ®-a ra MPLS NE. §©y lµ mét ®èi t-îng, nã ®iÒu khiÓn viÖc l-u chuyÓn c¸c gãi tíi mét LSP. Mçi mét in – segment trªn mét node MPLS gåm mét thùc thÓ t-¬ng øng trong b¶ng MIB mplsInsegmentTable. Mét thùc thÓ trong b¶ng nµy ®-îc minh ho¹ d-íi ®©y. MplsInsegmentEntry : : = SEQUENCE { mplsInterfaceIfindex InterfaceIndexOrZero, - - Index mplsInterfaceLabel MplsLabel, -- index mplsInterfaceNPop Integer32,
 6. mplsInterfaceAddrFamily AddressFamilyNumbers, mplsInterfaceXCIndex Unsigned32, mplsInterfaceOwner MplsInitialCreationSource, mplsInterfaceTrafficParamPtr Rowpointer, mplsInterfaceRowStatus RowStatus, B¶ng 3.2. B¶ng MIB chi In-segments. B¶ng nµy ®-îc chØ môc bëi mét sù kÕt hîp cña ifindex cña giao diÖn vµo vµ nh·n ®Ønh cao nhÊt, ®ã lµ mplsInsegmentIfindex vµ mplsInsegmentLabel. Sè l-îng nh·n ®Ó xo¸ ®-îc chØ thÞ bëi gi¸ trÞ cña mpls insegment Mpop. NÕu gi¸ trÞ nµy lµ 2 sau ®ã node xo¸ 2 nh·n khái ng¨n xÕp mplsInsegmentAddsFamily ®-a ra sè ®Þa chØ quyÒn h¹n con sè thiÕt kÕ internet (IANA) cho tr-êng hîp, IPv4 cã gi¸ trÞ 1 vµ Ipv6 cã gi¸ trÞ 2. Cross – connect kÕt hîp víi ®o¹n nµy ®-îc cung cÊp bëi “mplsInsegmentXCIndex”. §©y lµ mét chØ môc tíi “mpls XCTable” “mplsSegment Owner” chØ thÞ c¸c thùc thÓ nã t¹o ra vµ thuéc vÒ b¶n th©n ®o¹n nµy “mplsSegmentTraficparamptr” chØ thÞ thùc thÓ trong “mplsTraficParamtable” r»ng chøa ®ùng c¸c tiªu ®Ò l-u l-îng cho ®o¹n nµy. KiÓu nµy lµ “RowStatus” vµ c¸ch nµy cã thÓ ®-îc sö dông ®Ó m« t¶ l¸t n÷a trong phÇn nµy, n¬i chóng ta t¹o ra mét LSP. Cuèi cïng kiÓu l-u tr÷ cho ®o¹n (segment) ®-îc m« t¶ bëi mplsInsegmentStorageType. NÕu ®èi t-îng nµy cã gi¸ trÞ readonly (5), sau ®ã mét SetRequuest, kh«ng cã kh¶ n¨ng xo¸ hoÆc chuyÓn ®æi nã . Out – segments
 7. Mét out – segmet lµ èng ra cña mét segment LSP trªn mét MPLS NE ®-a ra. §©y lµ ®iÒu khiÓn l-u chuyÓn c¸c gãi däc theo c¸c ®-êng cña LSP. Mçi mét out – segment trªn mét node MPLS cã mét thùc thÓ t-¬ng øng trong b¶ng MIB “mplsOutsegmentTable”. Mét thùc thÓ trong b¶ng nµy ®-îc minh ho¹ trong b¶ng d-íi ®©y. MplsOutSegmentEntry : : = SEQUENCE { mplsOutSegmentIndex Unsigned32, -- Index mplsOutSegmentIfIndex InterfaceIndexOrZero, mplsOutSegmentPushTopLabel TruthValue, mplsOutSegmentTopLabel MplsLabel, mplsOutSegmentTopLabel InetAddressType, mplsOutSegmentNexHopIPAddr InetAdress, mplsOutSegmentXCIndex Unsigned32, mplsOutSegmentOwer MplsOwner, mplsOutSegmentTrafficParamPtr RowPointer, mplsOutSegmentRowStatus RowStatus, mplsOutSegmentStorageType StorageType } B¶ng 3.3 : B¶ng MIB out-segment MPLS C¸c thùc thÓ trong b¶ng out – segment cã thÓ t¹o ra dùa trªn c¬ së c¸c gi¸ trÞ chØ môc tõ ®èi t-îng “mplsOutsegmentIndeXnext”. Mét lÇn n÷a, gi¸ trÞ chØ môc ®-îc thu chóng ta cã thÓ chØ ®Þnh nã tíi “mplsOutSegmentIfdex”. ChØ môc giao diÖn cña giao diÖn ®i ra ®-îc chøa ®ùng trong “mplsOutsegmentIfindex”.
 8. “mplsOutsegmentPushTopLabel” kiÓu boolean chØ thÞ nÕu mét nh·n (gi¸ trÞ cña nh·n nµy ®-îc t×m trong “mplsOutSegementToplabel” sÏ ®-îc ®Èy vµo ng¨n xÕp nh·n cña mét gãi MPLS ®i ra. “outSegment” liªn quan ®Õn n¬i sÏ göi mét gãi MPLS ra. KiÓu cña ®Ých ®-îc chØ thÞ bëi gi¸ trÞ cña mpls OutSegmentNextHopIpAddrTypre. Vµ cã thÓ IPv4 (1) vµ Ipv6 (2) “mplsOutSegment NextHopIpAddr” chøa ®ùng hoÆc ®iÒu chØnh Ipv4 hoÆc Ipv6 cña hop kÕ tiÕp, ®-îc quyÕt ®Þnh dùa trªn gi¸ trÞ cña “mplsOutSegmentNexdHopIpAddrType”. “Mpls OutSegmentOwner” chØ thÞ thùc thÓ nã t¹o ra vµ chÝnh b¶n th©n Segment. Mpls OutSegmentTrafficParamPtr chØ thÞ thùc thÓ trong “mplsTrafficParamTable”, thùc thÓ nµy chøa ®ùng tiªu ®Ò l-u l-îng cho segment nµy. “Mpls OutSegmentRow Status” cã ng÷ häc ®ång nhÊt víi ®èi t-îng t-¬ng øng trong b¶ng in – segment. Sù gièng lµ ®óng cho mplsOutSegment StorageType. Cross – connects Cross – connects ®-îc sö dông ®Ó kÕt hîp gi÷a Segment LSP. Sù kÕt hîp Sever nµy gièng nh- sù giíi thiÖu cho MPLS NE ®Ó chuyÓn m¹ch gi÷a c¸c Segment ®Þnh râ. LSR MIB hç trî c¸c kÕt nèi ®iÓm - ®iÓm, ®iÓm ®Õn nhiÒu ®iÓm, nhiÒu ®iÓm - ®iÓm Thùc thÓ trong mplsXCtable cã thÓ t¹o ra trªn c¬ së c¸c gi¸ trÞ chØ môc thu ®-îc tõ ®èi t-îng mplsXCIndexNext. Gi¸ trÞ chØ môc duy nhÊt ®-îc thiÕt kÕ cho mplsIndex. MplsXCtable cã mét chØ môc t¹o bëi bèn ®èi t-îng ®Çu tiªn trong h×nh 3- 6. §èi t-îng mplsXCInSegmentIfindex miªu t¶ chØ môc giao diÖn in-segment cho LSP kh«ng b¾t nguån tõ node nµy. Víi c¸c LSP b¾t nguån tõ node nµy th× mplsXCinsegmentifindex ®Òu cã gi¸ trÞ lµ zero. Gi¸ trÞ nh·n vµo trªn kÕt nèi chÐo (cross-connect) lµ
 9. mplsXCInSegmentlabel. §èi t-îng mplsXCoutSegmentIndex lµ chØ môc out-segment cho c¸c LSP qua c¸c node nµy. Víi ®Çu cuèi LSP trªn node nµy, mplsOutSegmentIndex lµ zero. LSP ®Õn kÕt nèi chÐo (cross-connect) ®-îc chØ thÞ bëi gi¸ trÞ cña mplsXClspid. §èi t-îng mplsXClabelStackIndex chØ thÞ mét thùc thÓ trong b¶ng ng¨n xÕp nh·n. Sù chØ thÞ ng¨n xÕp nh·n nµy cã thÓ ®Èy vµo nh·n MPLS, nÕu kÕt nèi chÐo (cross-connect), ph¶i ®-îc l-u tr÷ sau khi cã sù háng hãc x¶y ra (e.g mét card cæng cã khiÕm khuyÕt hoÆc mét nguån chuyÓn m¹ch háng), sau ®ã gi¸ trÞ cña mplsXCIsPersistent ph¶i thiÕt lËp gi¸ trÞ true (1). Gi¸ trÞ cña mplsXCOwner chØ thÞ thùc thÓ t¹o ra vµ b¶n th©n kÕt nèi chÐo nµy. §èi t-îng mplsXCAdminSatus ra lÖnh cho sù phô thuéc tr¹ng th¸i hµnh chÝnh cña kÕt nèi chÐo: up(1). §iÒu nµy cã nghÜa lµ c¸c gãi cã thÓ chuyÓn tiÕp l-u l-îng. Gi¸ trÞ cña mplsXCoperStatus ®-îc thiÕt lËp chØ bëi NE ®Ó chØ cho biÕt c¸c tr¹ng th¸i ho¹t ®éng thùc sù. NÕu xuÊt hiÖn mét lÇn sau ®ã gi¸ trÞ cña mplsXCoperStatus ph¶i ph¶n x¹ nã. §©y lµ ph-¬ng tiÖn, nÕu mét card cæng IP háng, sau ®ã LSP kh«ng cã kh¶ n¨ng l-u chuyÓn c¸c gãi vµ c¸c tr¹ng th¸i ho¹t ®éng sÏ ph¶i chuyÓn ®æi tõ up(1) sang down(2). C¸c ng¨n xÕp nh·n Mplslabelstacktable chØ râ ng¨n xÕp nh·n ®-îc ®Èy lªn trªn mét gãi. C¸c thùc thÓ tíi b¶ng nµy ®-îc ®Ò cËp tõ mplsXCtable (th«ng qua ®èi t-îng mplsXClabelStackIndex. Nh·n ë ®Ønh cao nhÊt ®-îc sö dông bëi c¸c MPLS NE cho vÊn ®Ò chuyÓn tiÕp l-u l-îng. Nh·n á d-íi nh·n cao nhÊt ®-îc xo¸ bá. §iÒu nµy rÊt h÷u dông khi c¸ch ®èi xö ®Þnh tuyÕn cã thø bËc phô thuéc vµo mét gãi ®-a ra. Cho vÝ dô, chóng ta ®Ò cËp ®Õn ng¨n xÕp nh·n cã hai nh·n,
 10. nh·n X vµ nh·n Y. Mét gãi IP ®Õn t¹i router biªn MPLS ra 1 trong h×nh 3-2. T¹i ®iÓm nµy c¸c gãi ®-îc gi¶i m· MPLS vµ hai nh·n ®-îc ®Èy ra, ®Çu tiªn X vµ sau ®ã Y. Gãi MPLS sau ®ã ®-îc xö lý ®-a ®Õn NE kÕ tiÕp, nh-ng chØ cã nh·n ë ®Ønh Y ®-îc sö dông cho sù ®èi xö l-u l-îng, cßn l¹i X-kh«ng chuyÓn ®æi. Khi gãi MPLS t×m thÊy biªn trong miÒn cña chóng t¹i router biªn MPLS 2, nh·n ë ®Ønh cao nhÊt ®-îc xo¸, nh·n X cßn l¹i cã thÓ ®-îc xo¸ vµ sö dông cho ®Þnh tuyÕn truyÒn thèng. KiÓu s¾p xÕp cã thø bËc nµy cã thÓ sö dông khi sù ®Þnh tuyÕn c¸c gãi ®i qua m¹ng SP chuyÓn tiÕp gièng nh- sù t¶i liªn tæng ®µi(IXCs). Mplslabelstackentry : :=SEQUENCE { Mpls labelstackindex Unsigned32, --index Mplslabelstacklabelindex Unsigned32, -- secondary index Mplslabelstacklabel mplslabel, Mplslabelstackrowstatus rowstatus, mplslabelstackstorageType storageType } B¶ng 3.4: B¶ng MIB chøa ng¨n xÕp nh·n L¹i mét lÇn n÷a, mplsLabelStackIndexNext ®-îc lÊy mÉu ®Ó ®-a ra chØ môc r¶nh rçi kÕ tiÕp trong b¶ng nµy. Sau ®ã gi¸ trÞ nµy cã thÓ thiÕt kÕ cho mplsLabelStackIndex. §èi t-îng mplsLabelStackLabelIndex lµ mét chØ môc thø hai chØ ra vÞ trÝ trong ng¨n xÕp nh·n. Mét gi¸ trÞ nhá h¬n cña mplsLabelStackLabelIndex chØ thÞ thùc thÓ cao h¬n trong Stack. MplslabelStackLabel lµ nh·n ®-îc ®Èy lªn phÝa trªn gãi. C¸c th«ng sè l-u l-îng
 11. B¶ng nµy chØ thÞ ®Æc ®iÓm cña ®èi t-îng, th«ng sè l-u l-îng cho in-segment vµ out-segment. Mét thùc thÓ trong b¶n nµy ®-îc minh ho¹ trong b¶ng 3.7 mplsTrafficParamEntry : := SEQUENCE { mplsInterfaceInlabelsUsed gauge32, mplsInterfaceFailedLabelLookup counter32, mplsInterfaceOutLabelsUsed gauge32, B¶ng 3.5 :C¸c tham sè l-u l-îng trong MIB C¸c thùc thÓ trong b¶ng nµy cã thÓ t¹o ra bëi viÖc sö dông cña ®èi t-îng.mplsTrafficParamIndexNext. Gi¸ trÞ sau cïng cã thÓ thiÕt kÕ cho mplsTraficParamIndex. Mçi thùc thÓ trong b¶ng nµy cã thÓ cã c¸i nh×n tæng quan gièng nh- mét hiÖn tr¹ng, nã m« t¶ ®Æc ®iÓm b¨ng tÇn cña LSP kÕt hîp tèc ®é tèi ®a trong c¸c ®¬n vÞ kb/s ®-îc chØ thÞ bëi gi¸ trÞ cña mplsTraficParamMaxRate, ®©y lµ sù phô thuéc tèc ®é lín nhÊt cña sù l-u chuyÓn c¸c gãi. T-¬ng tù nh- vËy, gi¸ trÞ tèc ®é trung b×nh trong c¸c ®¬n vÞ kb/s ®-îc chØ thÞ bëi gi¸ trÞ cña mplsTraficParamMeanRate. §iÒu nµy phô thuéc vµo tèc ®é trung b×nh cña sù chuyÓn tiÕp c¸c gãi. KÝch cì tèi ®a theo byte ®-îc chØ thÞ bëi gi¸ trÞ cña mplsTraficParamMaxBurstSize. §iÒu nµy phô thuéc vµo kÝch cì gãi mong ®îi. 3.3.5. T¹o ra mét ®-êng hÇm sö dông TE MIB Mét ®-êng hÇm MPLS lµ mét tuyÕn LSP râ rµng. C¸c ®-êng hÇm ®-îc t¹o ra sö dông TE MIB cã thÓ thu tµi nguyªn tèt nh- d-íi ®©y. C¸c tuyÕn râ rµng láng lÎo hoÆc chÆt chÏ, c¸c NE trong cÊu h×nh ®-êng ®-êng hÇm thÝch hîp c¸c ®èi t-îng MIB LER vµ LSR theo thø tù sù phô thuéc c¸c rµng buéc. C¸c ®-êng hÇm vµ tÊt c¶ c¸c thµnh phÇn tù ®éng sinh ra khi qua m¹ng. CÊu h×nh MPLStunnelTable
 12. Chóng ta ®Æt mét thùc thÓ trong mplstunnelTable. §©y lµ mét b¶ng lín h¬n trong c¸c phÇn -u tiªn, sù b×nh luËn víi c¸c cét thiÕt kÕ. HÇu hÕt sù thiÕt lËp phï hîp víi c¸c gi¸ trÞ MIB mÆc ®Þnh. Tõ khi ®©y lµ mét ®-êng hÇm thiÕt kÕ l-u l-îng, chóng ta ph¶i ®Þnh râ tÊt c¶ tµi nguyªn vµ c¸c node phô thuéc trong mét ®-êng. §©y lµ viÖc lµm kÕ tiÕp, nãi râ rµng, thùc thÓ MPLStunnelTable cã thÓ t¹o ra sau khi c¸c tµi nguyªn ®· ®-îc ®Þnh râ vµ danh s¸ch c¸c hop t¹o ra. CÊu h×nh MPLStunnelResourceTable ®-êng hÇm cã thÓ kÕt hîp víi mét bé tµi nguyªn, nã cung cÊp cho ®-êng hÇm víi kh¶ n¨ng mang l-u l-îng, ®Èy vµo nã. C¸c tµi nguyªn ®-îc ®Þnh nghÜa bëi mét dßng trong MPLStunnelResourceTable. Chóng ta lùa chän thùc thÓ chØ môc cho b¶ng nµy gièng nh- chØ sè 5(e.g: ®©y cã thÓ lµ gi¸ trÞ r¶nh rçi thu ®-îc tõ mÉu ®èi t-îng MPLStunnelResourceIndexNext). §iÒu nµy thiÕt lËp nh- d-íi ®©y: {MPLStunnelRsourceIndex =5 MPLStunnelRsourceMaxRate =640000, -- 10 * 64kbps voice channels MPLStunnelRsourceMeanRate =640000, MPLStunnelRsourceMaxBurstSize = 2000, MPLStunnelRsourceRowStatus = createAndGo (4) } TÊt c¶ n¨m ®èi t-îng nµy cã thÓ bao gåm trong mét b¶n tin SNMP setRequest danh s¸ch liªn kÕt biÕn ®æi. §èi t-îng tr-íc thiÕt lËp tr¹ng th¸i dßng. §©y lµ mét chØ sè Agent xa, ho¹t ®éng cña nã lµ t¹o ra mét dßng, gi¸ trÞ 4 ®-îc gäi lµ createAndgon vµ chØ
 13. thÞ dßng ®-îc t¹o ra víi mét tr¹ng th¸i tÝch cùc, c¸c dßng ®· s½n sµng cho dÞch vô. ERO cã thÓ hîp nhÊt vµo trong ®-êng hÇm bëi sù thiÕt lËp MPLStunnelHopTableIndex =1. C¸c gãi xö lý cho c¸c ®-êng hÇm thiÕt kÕ l-u l-îng trªn thùc tÕ, t-¬ng tù trong h×nh 3-10. Sù kh¸c nhau chÝnh , ®ã lµ:  Mét ®-êng hÇm kh¸c ®-îc lùa chon.  ®-êng hÇm cã mét sù kÕt hîp dµnh tr-íc tµi nguyªn. §iÒu nµy hoµn thµnh m« t¶ vÒ sù t¹o ra c¸c LSP vµ c¸c ®-êng hÇm thiÕt kÕ l-u l-îng. T¹o ra c¸c LSP vµ ®-êng hÇm sö dông mét NMS Chóng ta m« t¶ c¸c luång lµm viÖc cã thÓ cho ®ång thêi c¸c tr-êng hîp: 1. Më mét ¸nh x¹ chøa ®ùng c¸c node MPLS trong h×nh 3.2. 2. KÝch hai node biªn, chän mét ®iÓm cuèi kÕt nèi. 3. Chän kiÓu kÕt nèi (LSP hoÆc ®-êng hÇm) 4. NÕu kiÓu ®-êng hÇm ®-îc lùa chän, sau ®ã GUI cho phÐp t¹o ra mét ERO. 5. Kh«ng b¾t buéc mét ®-êng tÝnh to¸n (trong h×nh 3-2 nh-ng khã h¬n khi 100, 1000, hoÆc thËm chÝ 100 trong sè 1000 node lµ r¾c rèi) gi÷a hai node cuèi. 6. Chän sù phô thuéc c¸c tµi nguyªn (B¨ng tÇn, kÝch cì bã lín nhÊt) 7. TÝnh to¸n tæng quan vµ chuyÓn ®æi nã nÕu cÇn. 8. Truy nhËp ®-êng vµ göi kÕt nèi cho sù cung cÊp
 14. T¹i ®iÓm nµy tÊt c¶ c¸c b¶ng MIB cÇn thiÕt ®-îc cËp nhËt bëi phÇn mÒm NMS. Cho tr-êng hîp cña ®-êng hÇm, node vµo (Router biªn 1) MIB cÇn cËp nhËt víi tÝn hiÖu cßn l¹i. Cho LSP, nÕu kh«ng cã tÝn hiÖu ®-îc sö dông, sau ®ã m· cung cÊp NMS ph¶i ®ßi hái cËp nhËt MIB cho tÊt c¶ c¸c node/®-êng(router biªn1, router lâi 1 vµ router biªn 2). Cuèi cïng NMS ph¶i b¸o c¸o sau khi cã thµnh c«ng hoÆc háng hãc cña ho¹t ®éng. Xa h¬n, NMS sau ®ã cã thÓ b¾t ®Çu qu¶n lý t¹o ra kÕt nèi nh- b¶n th©n ®èi t-îng- c¸c ®èi t-îng mµ nã t¹o ra. Sù kh¸c nhau gi÷a c¸c kÕt nèi nµy, cung cÊp sö dông ESM (i.e ngoµi NMS, sö dông CLI) h¬n lµ NMS
 15. 3.4. Thùc tÕ qu¶n lý m¹ng MPLS qua SNMP TÊt c¶ c¸c ®Æc ®iÓm cña MIB chóng ta ®· xem trªn ®©y, chóng phôc vô c¸c tiªu ®Ò b¶n tin cña qu¶n lý m¹ng. Sù l-u tr÷ gi¸m s¸t trong MIB sö dông c¸c qui t¾c l-u tr÷ vµ hµnh ®éng, sù gi¸m bao gåm c¸c ®iÒu khiÓn vµ hµnh ®éng ph¶i ®-îc ®-a ra khi ph¸t hiÖn c¸c ®iÒu kiÖn ®ã. Trong phÇn nµy chóng ta nghiªn cøu FTN MIB bëi v× nã cung cÊp cho sù gi¸m s¸t l-u tr÷ cã thÓ sö dông qu¶n lý l-u l-îng IP vµo m¹ng MPLS. 3.4.1. C¸c sù phô thuéc liªn cét kÕt hîp víi nhau chÆt chÏ Mét vïng quan träng cña thiÕt kÕ lµ mét sù phô thuéc cét trong ®ã gi¸ trÞ cét x Trong h×nh 3.3 ®-íi ®©y, chóng ta thÊy mét m¹ng MPLS víi hai ®-êng hÇm. Mét lµ s¬ cÊp, mét lµ dù phßng. §iÒu nµy cã thÓ ®-a ra bëi viÖc t¹o ra hai thùc thÓ trong MIB. Hai ®-êng hÇm cã thÓ ®-îc ®Þnh h×nh thÓ ®Ó chia sÎ nhiÒu bé tµi nguyªn gièng nhau, gièng nh- b¨ng tÇn, hoÆc chóng cã thÓ nh©n ®«i tµi nguyªn ®-êng hÇm s¬ cÊp d-íi ®©y lµ ®-êng {LER 1, LSR1, LSR 2, LER2}, trong ®ã ®-êng sao l-u dù phßng theo sau { LER1, LSR3, LSR4, LER2}. Trong h×nh 3-14 chóng ta cã thÓ xem 1 phÇn trÝch tõ ®-êng hÇmmplsTable trong LER 1.
 16. LER1 MIB Excerpt LER1 LSR1 LSR2 LER2 Primary Tunnel mplsTunnelIndex = 1 mplsTunnelInstance = 1 LSR3 LSR4 Backup Tunnel mplsTunnelIndex = 1 mplsTunnelInstance = 2 H×nh 3.2: §-êng hÇm s¬ cÊp víi tr-êng hîp sao l-u dù phßng §-êng hÇm s¬ cÊp cã gi¸ trÞ 1 trong c¶ MPLStunnelIndex vµ MPLStunnelInstance. Theo mét c¸ch nãi kh¸c nã lµ thùc thÓ ®Çu tiªn trong MPLStunnelTable vµ kh«ng cã tr-êng hîp nµo kh¸c cña ®-êng hÇm ( VD : nã lµ tr-êng hîp cña chÝnh nã ) ®-êng hÇm dù phßng, cã gi¸ trÞ 1 trong MPLStunnelIndex vµ 2 trong MPLStunnelInstance. §iÒu nµy cã nghÜa lµ ®-êng hÇm dù phßng ®ßng vai trß lµ thùc thÓ thø hai trong MPLStunnelTable vµ lµ tr-êng hîp dù phßng cña ®-êng hÇm s¬ cÊp. Chóng ta sÏ nghiªn cøu tõng b-íc c¸ch thøcsö dông SNMP. T¹o ra tunnnel s¬ cÊp, chóng ta thiÕt lËp gi¸ trÞ cho c¶ MPLStunnelIndex vµ MPLStunnelInstancemp b»ng 1. Chóng gièng nh- viÖc chóng ta t×m kiÕm gÝa trÞ MPLStunnelindexnext (chñ thÓ nµy nhËn). §Ó t¹o ra ®-êng hÇm dù phßng chóng ta ph¶i tra cøu MIB ( hoÆc mét c¬ së d÷ liÖu bªn ngoµi ) cho gi¸ trÞ cña MPLStunnelIndex lµ phï hîp víi ®-êng hÇm s¬ cÊp trong tr-êng hîp 1. Sau khi chóng ta t¹o ra thùc thÓ kh¸c trong
 17. MPLStunnelTable víi MPLStunnelIndex vµ MPLStunnelInstance gi¸ trÞ 1 vµ 2 t¸ch biÖt ra. V× vËy gi¸ trÞ cña MPLStunnelInstance cung cÊp chØ thÞ nªn ®-êng hÇm lµ 1 tr-êng hîp cña ®-êng hÇm kh¸c. NÕu 2 ( hoÆc nhiÒu h¬n ) hµng trong b¶ng ®-êng hÇm cã gi¸ trÞ gièng nhau cña MPLStunnelInstance, sau ®ã chóng lµ tr-êng hîp lÉn cña nhau. NÊc ®-êng hÇm cã thÓ hµnh ®éng gièng nh- dù phßng cña nhau vµ chóng cã thÓ n¹p chia sÎ th«ng tin vµo. §©y lµ mét vÝ dô vÒ sù phô thuéc cña c¸c cét, trong ®ã gi¸ trÞ cña mét cét dùa trªn gi¸ trÞ cña c¸c cét kh¸c. Trong tr-êng hîp hç trî ( hoÆc n¹p chia sÎ ) c¸c ®-êng hÇm, gi¸ trÞ cña MPLStunnelIndex lµ gÝa trÞ gièng vµ MPLStunnelIndex tõ dßng kh¸c MPLStunnelTable. Hai thùc thÓ lµ kh¸c nhau ®-îc qui ®Þnh bëi gi¸ trÞ cña MPLStunnelInstance. Sù phô thuéc gãp phÇn t¹o nªn sù phøc t¹p cho MIB. Cho vÝ dô chóng ta cã thÓ cho phÐp xo¸ ®-êng hÇm s¬ cÊp tr-íc khi xãa ®-êng hÇm dù phßng. Th-êng lµ kh«ng, bëi v× ®-êng hÇm dù phßng nh×n chung tån t¹i chØ b¶o vÖ cho ®-êng hÇm s¬ cÊp. V× vËy Agent trªn LER cã hiÖu lùc cho viÖc nµy vµ NMS d-íi ®©y lµ phï hîp. Víi nhiÒu quyÕt ®Þnh thiÕt kÕ c¸ch tèt nhÊt ®Ó thùc hiÖn ®Çy ®ñ ®iÒu nµy lµ xo¸ c¸c qui t¾c, gièng nh- viÖc ng¨n ngõa xo¸ mét ®-êng hÇm s¬ cÊp mµ tÊt c¶ c¸c tr-êng hîp kh¸c cña ®-êng hÇm nµy cã thÓ xo¸. C¸c Agent sÏ cã hiÖu lùc c¸c qui t¾c nµy cïng víi NMS ( VD : nÕu ng-êi sö dông cã g¾ng xo¸ mét ®-êng hÇm s¬ cÊp tr-íc khi xo¸ ®-êng hÇm dù phßng )

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản