CÔNG NGHỆ ĐÚC , chương 4

Chia sẻ: Nguyen Van Dau | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:16

0
52
lượt xem
18
download

CÔNG NGHỆ ĐÚC , chương 4

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Độ dẻo : dùng nhiều hàm lương chất sét dính kết tăng hàm lượng H2O - Khuôn tươi : H2O 5% - Khuôn khô : H2O  8% Tính lún (co bóp) : Phải thêm nhiều chất phụ gia(như mùn cưa, bột than, rơm bột . . .) Tính thông khí tăng : Cát hạt to, tròn, độ đầm chặt giảm. Tính bền nhiệt : Khả năng của vật liệu ở nhiệt độ cao mà không bị nóng chảy, dính bám trên bề............

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: CÔNG NGHỆ ĐÚC , chương 4

 1. CHÖÔNG IV COÂNG NGHEÄ LAØM KHUOÂN VAØ LOÕI I/ Vaät lieäu laøm khuoân vaø loõi 1. Yeâu caàu 2. Caùc loaïi vaät lieäu II/ Coâng ngheä laøm khuoân A. Phöông phaùp laøm khuoân baèng tay B. Laøm khuoân baèng maùy
 2. I/ Vaät lieäu laøm khuoân vaø loõi 1. Yeâu caàu: Ñoä beàn : Caùt haït nhoû,haøm löôïng chaát seùt coäng chaát dính keát cao.Ñoä beàn phuï thuoäc ñoä ñaàm chaët. + Khuoân töôi :n = 6080 k.p.a + Khuoân khoâ : k = 80200 k.p.a Ñoä deûo : duøng nhieàu haøm löông chaát seùt dính keát taêng haøm löôïng H2O - Khuoân töôi : H2O > 5% - Khuoân khoâ : H2O  8%
 3. Tính luùn (co boùp) : Phaûi theâm nhieàu chaát phuï gia(nhö muøn cöa, boät than, rôm boät . . .) Tính thoâng khí taêng : Caùt haït to, troøn, ñoä ñaàm chaët giaûm. Tính beàn nhieät : Khaû naêng cuûa vaät lieäu ôû nhieät ñoä cao maø khoâng bò noùng chaûy, dính baùm treân beà maët vaät ñuùc gaây khoù khaên cho gia coâng caét goït.Tính beàn nhieät taêng khi duøng caùt coù haøm löôïng SiO2(thaïch anh ) lôùn. Ñoä aåm: Ñeå laøm khuoân, in hình: ª Khuoân töôi :45% ª Khuoân khoâ :68% â Tính beàn laâu :
 4. 2.Caùc loaïi vaät lieäu : Thaønh phaàn chuû yeáu : Caùt: SiO2 (thaïch anh) Ñoä haït: Kích thöôùc vaät ñuùc caøng lôùn thì ñoä haït caøng lôùn Tính thuø hình Ñaát seùt: Cao lanh, Al2O3.2 SiO2. 2H2O, Bentorit : Al2O3.4 SiO2. nH2O
 5. Chaát dính keát : - Duøng caùc loaïi thöïc vaät, khoaùng vaät - Ræ maät. - Nöôùc baõ giaáy(kieàm sunfat). - Nöôùc thuyû tinh: Saáy 200 220 •Na2On. SiO2. mH2O + caùt ( K2O.n SiO2. mH2O). Hoaëc thoåi CO2 n SiO2. (m-9)H2O
 6. Chaát phuï : * Laøm taêng tính luùn, thoâng khí cho hoãn hôïp. Boät grafit + ñaát seùt + nöôùc  chaát sôn khuoân ñuùc gang, hôïp kim ñoàng. * SiO2 + seùt + H2O  chaát sôn khuoân ñuùc theùp Ñuùc khuoân baèng kim loaïi: * Sôn khuoân laøm taêng tuoåi thoï cho khuoân, giaûm toác ñoä daãn nhieät thaønh khuoân. * Rôm boät, boät than, muøn cöa . . laøm loõi Quay veà
 7. II/ Coâng ngheä laøm khuoân: A.Phöông phaùp laøm khuoân baèng tay : Nhöõng khuoân ñuùc coù caùc kích thöôùc, ñoä phöùc taïp tuyø yù vaø thöôøng aùp duïng cho saûn xuaát ñôn chieác, haøng loaït nhoû,vöøa 1.Phöông phaùp laøm khuoân trong hai hoøm khuoân Caùt aùo: Laø phaàn hoån hôïp tröïc tieáp tieáp xuùc vôùi chaát loûng Caùt ñeäm: Khoâng tröïc tieáp tieáp xuùc vôùi kim loaïi loûng neân yeâu caàu chaát loûng khoâng cao, thöôøng laøm vaät lieäu cuõ troän theâm vôùi nöôùc .
 8. a) b) d) Laép raùp khuoân loõi tröôùc khi roùt kim loaïi c)
 9. 2. Laøm khuoân treân neàn xöôûng •Ñeå ñuùc vaät ñuùc lôùn neáu thieáu hoøm khuoân coù kích thöôùc lôùn thì thay theá khuoân döôùi baèng neàn xöôûng. • 1-Soûi hoaëc than coác ñeå thoâng khí; 2-Caùc oáng thoâng khí ñeå thoaùt khí cho khuoân döôùi;3- Hoãn hôïp laøm khuoân ;4- Khuoân tieän ;5- Choát neâm ñeå ñònh vò khuoân treân vaø khuoân döôùi;6- Raõnh daãn.;7- Coác roùt;8- Ñaäu hôi.
 10. 3.Laøm khuoân xeùn: Ñeå laøm khuoân trong hai hoøm khuoân nhöng maãu nguyeân thaønh moät khoái do ñoù phaûi xeùn bôùt phaàn khuoân caùt ôû döôùi caûn trôû vieäc ruùt maãu ôû khuoân döôùi vaø taïo phuø laïi ôû khuoân treân. Do vaäy, maët phaân khuoân thöôøng laø baäc hoaëc cong.
 11. 4. Laøm khuoân baèng maãu coù mieáng tôøi • Caùc mieáng tôøi gaén vôùi chính baèng ñinh ghim, sau naøy ruùt ra sau maãu vaø laáy theo phöông ngang caù maët phaân khuoân laø maët baäc hoaëc cong. Laøm khuoân coù mieáng tôøi
 12. • B. Laøm khuoân baèng maùy • Saûn xuaát haøng loaït, vaät ñuùc ñôn giaûn, kích thöôùc nhoû hoaëc trung bình. • Ñaàm chaët hoãn hôïp vaø ruùt maãu. • 1- Laøm khuoân treân maùy eùp : coù hai loaïi • Maùy eùp töø treân xuoáng. • Maùy eùp töø döôùi leân. • 1.Baøn maùy; 2.Maãu;3.Hoøm khuoân (ñoä cao H); • 4.Hoøm khuoân phuï(ñoä cao H); 5.Xaø ngang; 6.Chaøy eùp; 7.Van khí ; 8.Pittoâng; 9.Xilanh.
 13. Nguyeân lyù laøm vieäc cuûa maùy eùp laøm khuoân 1.Baøn maùy; 2.Maãu; 3.Hoøm khuoân (ñoä cao H); 4.Hoøm khuoân phuï(ñoä cao H); 5.Xaø ngang; 6.Chaøy eùp; 7.Van khí ; 8.Pittoâng; 9.Xilanh. Maùy eùp töø treân xuoáng Maùy eùp töø döôùi leân
 14. • - Xaø ngang 5 gaén vôùi chaøy eùp 6 ñöôïc quay ñeán vò trí laøm vieäc . Baøn maùy 1 gaén chaët vôùi maãu 2 . Hoøm khuoân 3, khuoân phuï 4 taát caû ñöôïc gaén treân pittoâng 8. Khí neùn ñi vaøo van 7, seõ ñaåy toaøn boä pitoâng baøn maùy . Chuyeån ñoäng ñi leân chaøy eùp seõ luùn saâu ñeán maët treân cuûa khuoân 3 quaù trình eùp döøng laïi, khí neùn thoaùt ra ngoaøi toaøn boä phaàn reân haï xuoáng cuøng vôùi pittoâng. Thôøi gian eùp töø 915 giaây/ 1 khuoân. Ñeå khaéc phuïc hieän töôïng ñoä ñaàm chaët gaàn maãu nhoû, xa maãu lôùn duøng phöông phaùp eùp töø döôùi leân ôû hình sô ñoà maùy eùp laøm khuoân. •- Maãu vöøa taïo ra loàng khuoân, vöøa laøm nhieäm vuï chaøy eùp khoâng coù boä phaän chaøy eùp 6. •2-Laøm khuoân treân maùy daèn (1 cung). •3-Laøm khuoân baèng caùch phun caùt.
 15. C. Caùc phöông phaùp laøm loõi Baèng tay : Hoäp loõi nguyeân (loõi ñôn giaûn ).  Hoäp loõi hai nöõa (gheùp ñoái xöùng).  Hoäp loõi laép gheùp( loõi coù mieáng rôøi , loõi phöùc taïp).
 16. KEÁT THUÙC CHÖÔNG IV Quay veà chöông IV
Đồng bộ tài khoản