intTypePromotion=1
ADSENSE

công nghệ sản xuất bia chai, chương 8

Chia sẻ: Tran Quoc Kien | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

225
lượt xem
118
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Trọng lực tác dụng lên ổ đỡ bộ phận quay: P = m × g = 796.24 × 9.81 =7811.1 (N) k là hệ số ma sát giữa ổ và chi tiết quay k = 0.03 (trang 41, sách Chi tiết máy) Lực ma sát (phương pháp tuyến) Fms = P × k = 7811.1 × 0.03 =234.43 (N) Mômen ma sát: Mms = Fms × R R = 80: bán kính ổ bi Mms = Fms × R =234.43 × 80 =18746.58 Nmm Năng suất yêu cầu 500 chai/phút Số chai trên một vòng của máy là 72 500...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: công nghệ sản xuất bia chai, chương 8

  1. Chương 8: Tính choïn ñoäng cô Troïng löïc taùc duïng leân oå ñôõ boä phaän quay: P = m × g = 796.24 × 9.81 =7811.1 (N) k laø heä soá ma saùt giöõa oå vaø chi tieát quay k = 0.03 (trang 41, saùch Chi tieát maùy) Löïc ma saùt (phöông phaùp tuyeán) Fms = P × k = 7811.1 × 0.03 =234.43 (N) Moâmen ma saùt: Mms = Fms × R R = 80: baùn kính oå bi Mms = Fms × R =234.43 × 80 =18746.58 Nmm Naêng suaát yeâu caàu 500 chai/phuùt Soá chai treân moät voøng cuûa maùy laø 72 500  toác ñoä baøn quay caàn thieát: n   6.944 voøng/phuùt 72 Coâng suaát caàn thieát ñeå cung caáp cho cuïm röûa chai: M   M  2 n 18746.58  2    6.944 P    0.82( kW ) 106 106 106 Ñeå buø tröø cho caùc ma saùt khaùc nhö ma saùt taïi maët chia nöôùc vaø voøng daãn höôùng, baùnh môû tay keïp, ta theâm heä soá k = 1.2 Coâng suaát caàn thieát: Pct = P × k = 0.82× 1.2= 0.98 kW Hieäu suaát caùc boä truyeàn:   dai x trucvit xbanhrang  0.95 x07 x0.93  0.618(tr 89.chitietmay ) Coâng suaát caàn thieát cuûa ñoäng cô: P 0.98 Pct    1.99( kw)  0.618 Ta choïn ñoäng cô coù: P=2.2(kw) H=0.83 n=1420(voøng/phuùt) 1
  2. 3.1.3 Tính tæ soá truyeàn cho caùc cô caáu truyeàn ñoäng. 3.1.3.1 Tæ soá truyeàn voøng chieát Choïn ñoäng cô ndc = 1420(voøng/phuùt) Voøng chieát vôùi toác ñoä nc =6.944v/p itoång = ndc  1420  204.48 nr 6.944 itoång = iñai × itvr × ibr itoång: tæ soá truyeàn toång töø ñoäng cô ñeán voøng chieát iñai: tæ soá truyeàn boä truyeàn ñai töø ñoäng cô ibr: tæ soá truyeàn boä truyeàn baùnh raêng itvr: tæ soá truyeàn boä truyeàn truïc vít baùnh vít Choïn iñai =3.25; itvr = 21; ibr = 3 3.1.3.2 Tæ soá truyeàn baùnh sao ñöa chai vaøo, baùnh sao ñöa chai ra Töø vieäc tham khaûo maùy keát caáu maùy chieát thöïc teá taïi nhaø maùy bia saøi goøn. Ta choïn baùnh hình sao ñöa chai vaøo vaøo baèng ñöôøng kính baùnh sao ñöa chai ra vaø coù ñöôøng kính 765(mm) Vbaùnh sao=Vvoøng chieát Rb  b  Rc  c Rb  nb  Rc  nc Rc  nc 1385  6.944  2  nb    25.14(v / ph) Rb 765 itoång = iñai × ihgt × ibr×iñai= 1420  56.48 25.14 itoång: tæ soá truyeàn toång töø ñoäng cô ñeán voøng chieát iñai: tæ soá truyeàn boä truyeàn ñai töø ñoäng cô ihgt: tæ soá truyeàn hoäp giaûm toác iñai: tæ soá truyeàn boä truyeàn ñai töø ñoäng cô ibr: tæ soá truyeàn boä truyeàn baùnh raêng coân 2
  3. Choïn iñai =2.25; ihgt = 6.25; ibr = 2; iñai = 2 3.1.3.3 Tæ soá truyeàn cho vít ñöa chai vaøo Coâng suaát yeâu caàu: 30000 (chai/giôø) Truïc vít quay 1 voøng thì ñöa ñöôïc 1 chai vaøo. Vaäy vaän toác truïc vít laø: 30000 (voøng/giôø)= 500 (voøng/phuùt) itruïc vít= 1420  2.84 500 3.1.3.4 Tæ soá truyeàn cho baùnh sao ñoùng naép Ñeå ñaûm baûo ñoàng toác giöõa voøng chieát vôùi baùnh sao ñoùng naép thì ta phaûi coù: Vvoøng chieát=Vbaùnh sao ñoùng naép Rc  c  Rbs  bs Rc  nc  Rbs  nbs Rc  nc 1385  6.944  nbs    48(v / ph) Rbs 200 itoång = iñai × ihgt × ibr×iñai= 1420  29.58 48 itoång: tæ soá truyeàn toång töø ñoäng cô ñeán voøng chieát iñai: tæ soá truyeàn boä truyeàn ñai töø ñoäng cô ihgt: tæ soá truyeàn hoäp giaûm toác iñai: tæ soá truyeàn boä truyeàn ñai töø ñoäng cô ibr: tæ soá truyeàn boä truyeàn baùnh raêng coân Choïn iñai =2.25; ihgt = 6.25; ibr = 2; iñai = 1 3
  4. 4
  5. 3.1.4 Tính soá raêng cho caùc boä truyeàn : 3.1.4.1 Baùnh raêng trong cuûa voøng chieát Tæ soá truyeàn i=3 Choïn sô boä khoaûng caùch truïc aw=800 (mm) Moâ ñun m =12 ZL i  Z L  i.Z N ZN Z N  2aw / m(i  1) Z N  2  800 /12  (3  1)  33.33  Z N  34 Z L  3  34  102 aw  mZ t / 2  12(34  102) / 2  816( mm) 5
  6. 6
  7. 7
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2