intTypePromotion=1

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG BÌNH CHÁNH - ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2009

Chia sẻ: Muay Thai | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:0

0
95
lượt xem
10
download

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG BÌNH CHÁNH - ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2009

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG BÌNH CHÁNH - ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2009 Căn cứ Giấy phép đăng ký kinh doanh số 056668 đăng ký lần đầu ngày 24/12/1999 và đăng ký thay đổi lần 14 ngày 18/01/2008; Căn cứ điều 19 – Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Bình Chánh được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 07/8/2007; Căn cứ Điều 23 – Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Bình Chánh được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 07/8/2007; Căn...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG BÌNH CHÁNH - ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2009

  1. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập – Tự do – Hạnh phúc CÔNG TY CỔ PHẦN --------------------------------------- ĐẦU TƯ XÂY DỰNG BÌNH CHÁNH --------------------- Bình Tân, ngày 16 tháng 4 năm 2009 NGHN QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2009 • Căn cứ Giấy phép đăng ký kinh doanh số 056668 đăng ký lần đầu ngày 24/12/1999 và đăng ký thay đổi lần 14 ngày 18/01/2008; • Căn cứ điều 19 – Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Bình Chánh được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 07/8/2007; • Căn cứ Điều 23 – Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Bình Chánh được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 07/8/2007; • Căn cứ Biên bản họp HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Bình Chánh trong phiên họp ngày 27/3/2009; • Căn cứ Tờ trình ngày 30/03/2009 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Bình Chánh v/v các nội dung xin ý kiến của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2009; • Căn cứ Biên bản kiểm phiếu ngày 16/4/2009; ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG BÌNH CHÁNH QUYẾT NGHN ĐIỀU I : Thông qua kết quả hoạt động đầu tư – kinh doanh năm 2008 với chi tiết cụ thể như sau : Đơn vị tính : tỷ tồng Thöïc hieän Keá hoaïch Tyû leä Stt Nội dung thöïc hieän (%) 1 Doanh thu 484,851 662,684 73,165 2 Lợi nhuận trước thuế 183,683 208,240 88,21 3 Lợi nhuận sau thuế 125,530 145,768 86,116 ĐIỀU II : Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2008: Đơn vị tính : tỷ đồng Thöïc hieän Keá hoaïch Tyû leä Stt Nội dung Naêm 2008 Thöïc hieän (%) 1 Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 88,21 183,683 208,240 2 Nộp thuế thu nhập doanh nghiệp 93,08 58,153 62,472 3 Lợi nhuận sau thuế 86,11 125,530 145,768 4 Lợi nhuận năm trước chuyển sang 1,617 1
  2. 5 Các khoản giảm trừ - Lợi nhuận Công ty Cổ phần kinh doanh BĐS 0,373 Bách Bình chưa chia 6 Lợi nhuận còn lại 86,96 126,774 145,768 7 Phân phối các quỹ (35,44 % LN sau thuế ) 85,76 44,928 52,392 - Quỹ đầu tư phát triển (20 % LN sau thuế ) 25,355 29,154 86,97 - Quỹ dự phòng tài chính (10 % LN sau thuế ) 12,677 14,577 86,97 - Quỹ bổ sung vốn điều lệ (2 % LN sau thuế ) 2,535 2,915 86,97 - Quỹ khen thưởng – Phúc lợi (1.94 % LN sau thuế) 2,459 2,831 86,97 - Quỹ khen thưởng điều hành 1,902 2,915 65,28 Chi trả cổ tức (15% vốn điều lệ – 64,13 % LN sau thuế) 8 81,3 81,3 100 9 Lợi nhuận giữ lại (0,43%) 0,546 12,076 7,346 ĐIỀU III : Thông qua phương án chia cổ tức năm 2008: - Tỷ lệ chia cổ tức năm 2008 là: 15% vốn điều lệ, bằng 81.300.000.000 đồng. Phương thức chia: bằng tiền. - Công ty đã tiến hành chi trả cổ tức năm 2008 đợt 1 bằng 8% vốn điều lệ. - Việc chia cổ tức đôït 2 là 7%. Thời gian chi trả : sau khi được đại hội đồng cổ đông phê duyệt, dự kiến trong tháng 5/2009. ĐIỀU IV : Thông qua kế hoạch đầu tư – kinh doanh năm 2009 Đơn vị tính : tỷ đồng Kế hoạch Thöïc hieän Tyû leä Stt Nội dung 2009 2008 KH 2009/2008 (%) 117,47 569,580 484,851 1 Doanh thu 144,67 265,739 183,683 2 Lợi nhuận trước thuế 114,24 66,435 58,153 3 Nộp thuế thu nhập doanh nghiệp 126,774 157,21 199,304 4 Lợi nhuận sau thuế 44,928 161,38 72,507 5 Phân phối các quỹ : (36,38 %LN sau thuế ) 25,355 39,861 157,21 - Quỹ đầu tư phát triển (20%LN sau thuế ) 12,677 19,930 157,21 - Quỹ dự phòng tài chính (10%LN sau thuế ) - Quỹ boå sung voán ñieàu leä (2%LN sau thuế) 2,535 3,986 157,21 2,459 4,744 192,89 - Quỹ khen thưởng & phúc lợi (2,38 %LN sau thuế) 1,902 3,986 209,61 - Quỹ khen thưởng điều hành (2% LN sau thuế) Chi trả cổ tức (17 % voán ÑL – 46,23 % LNST) 81,3 92,14 113,33 6 0,545 34,657 6,353 7 Lợi nhuận giữ lại ( 17,39 % LNST) ĐIỀU V : Thông qua các báo cáo của hội đồng quản trị và Ban kiểm soát 1.1 Nội dung hoạt động của hội đồng quản trị (theo báo cáo đính kèm) 1.2 Phương án chi trả thù lao cho hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2009: 2
  3. Căn cứ vào khối lượng công việc của các thành viên trong Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát: Hội họp, thảo luận, góp ý, đề xuất, đi công tác, Hội đồng quản trị dự kiến sinh hoạt phí trong năm 2009 là 1,5 tỷ đồng, dùng để trả thù lao, thưởng cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát, cụ thể như sau: 1. Hội đồng quản trị: - Chủ tịch : 10 triệu đồng/ tháng - Phó Chủ tịch : 8 triệu đồng/ tháng - Thành viên : 6 triệu đồng/ tháng 2. Ban kiểm soát: - Trưởng ban : 6 triệu đồng/ tháng - Thành viên : 5 triệu đồng/ tháng - Thư ký : 4 triệu đồng/ tháng Các khoản thưởng cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát căn cứ vào tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty và chi phí còn lại sau khi chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát. 2. Nội dung báo cáo của Hội đồng quản trị (theo báo cáo đính kèm) 3. Nội dung báo cáo của Ban kiểm soát (theo báo cáo đính kèm) ĐIỀU VI : Thông qua nội dung chọn đơn vị tư vấn kiểm toán: Để chuNn bị cho việc kiểm toán tài chính cho năm 2009, căn cứ quy định về việc đơn vị kiểm toán tài chính phải được đại hội đồng cổ đông phê chuNn, đại hội đồng cổ đông chấp thuận ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị căn cứ các tiêu chí chất lượng, uy tín đơn vị, giá chào cạnh tranh và sự hỗ trợ từ đơn vị kiểm toán đối với BCCI để lựa chọn Công ty kiểm toán trong số các Công ty nêu dưới đây để thực hiện kiểm toán tài chính cho Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Bình Chánh trong năm 2009. Dưới đây là các đơn vị tư vấn, kiểm toán độc lập, có quy mô lớn, có uy tín, có kinh nghiệm kiểm toán trong lĩnh vực bất động sản và đã được Ủy Ban chứng khoán N hà nước cho phép kiểm toán các công ty niêm yết : - Công ty T NHH Deloitte Vietnam - Công ty Ernst & Young Vietnam - Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn ChuNn Việt - Công ty tư vấn và kiểm toán CA&A ĐIỀU VII : Thông qua nội dung Ủy quyền Hội đồng quản trị phê duyệt chiến lược đầu tư – kinh doanh của BCCI giai đoạn 2009-2013 : Trong năm 2008, với những diễn biến bất thường của nền kinh tế thế giới, các nước phát triển bước vào thời kỳ suy thoái và lạm phát tăng cao ở nền kinh tế Việt Nam – giảm tăng trưởng sẽ tạo nên những thay đổi lớn trong cơ cấu kinh tế Việt N am trong những năm tới, vì vậy việc xác định lại xu hướng ngành, nhu cầu về sản phNm bất động sản, thị trường – thị phần, khách hàng,… là nhu cầu cần thiết cho sự phát triển của các daonh nghiệp bất động sản nói chung và BCCI nói riêng. 3
  4. Qua phân tích các nhân tố môi trường bên ngoài và bên trong, nhằm xác định lại các mục tiêu chiến lược cho sự phát triển của BCCI trong tương lai, đại hội đồng cổ đông chấp thuận ủy quyền cho Hội đồng quản trị phê duyệt chiến lược đầu tư – kinh doanh của BCCI giai đoạn 2009-2013 do Công ty Strategy Asia tư vấn thực hiện. ĐIỀU VIII : Kết quả bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ IV (2009-2013): Căn cứ Điều 26 Bản điều lệ Công ty, điều 104 của Luật doanh nghiệp và thể lệ bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông năm 2009, các Ông/Bà có tên sau đã trúng cử thành viên HĐQT và BKS Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Bình Chánh nhiệm kỳ IV (2009-2013): HĐQT : 1. Ông Nguyễn Văn Lệ 2. Ông Trần Ngọc Henri 3. Ông Phạm Minh Đức 4. Ông Trầm Bê 5. Ông Hoàng Đình Thắng 6. Ông Nguyễn Hoàng Thúc 7. Bà Nguyễn Thị Kim Thoa BKS : 1. Bà Trần Nguyễn Ngọc Thiên Hương 2. Ông Đỗ Văn Cường 3. Ông Trần Ngọc Tiến ĐIỀU IX : Tổ chức thực hiện 1. Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Bình Chánh thống nhất ủy nhiệm cho Hội đồng quản trị tổ chức thực hiện các nội dung theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông. 2. N ghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Bình Chánh thống nhất thông qua. 4
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2