Công ước về phân biệt đối xử với phụ nữ

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:12

0
88
lượt xem
11
download

Công ước về phân biệt đối xử với phụ nữ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công ước về xóa bỏ mọi hình thức phân biệt đối xử với phụ nữ

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công ước về phân biệt đối xử với phụ nữ

 1. CÔNG Ư C V XÓA B M I HÌNH TH C PHÂN BI T IX V I PH N Nh ng qu c gia tham gia Công ư c: - Lưu ý r ng Hi n chương Liên h p qu c kh ng nh l i ni m tin vào các quy n con ngư i cơ b n, nhân phNm, giá tr c a m i con ngư i và các quy n bình ng gi a nam gi i và ph n , - Lưu ý r ng Tuyên b chung v Nhân quy n kh ng nh nguyên t c không th ch p nh n phân bi t i x và ã tuyên b r ng m i ngư i sinh ra u t do và bình ng v nhân phNm và quy n l i, u ư c hư ng m i quy n và t do ghi trong văn ki n này mà không có s phân bi t nào, k c phân bi t v gi i tính, - Lưu ý r ng các nư c tham gia Công ư c qu c t v nhân quy n có nghĩa v b o m quy n bình ng gi a nam gi i và ph n trong vi c th hư ng các quy n l i kinh t , xã h i, văn hoá, dân s và chính tr , - Xem xét các Công ư c qu c t ã ư c ký k t dư i s b o tr c a Liên h p qu c và các cơ quan chuyên môn thúc Ny các quy n bình ng c a ph n và nam gi i, - Lưu ý t i các ngh quy t, tuyên b , khuy n ngh do Liên h p qu c và các cơ quan chuyên môn thông qua nh m thúc Ny các quy n bình ng gi a ph n và nam gi i , - Tuy nhiên lo ng i r ng b t ch p nh ng văn ki n k trên s phân bi t i x v i ph n v n còn t n t i r t nhi u nơi, - Nh c l i r ng, s phân bi t i x v i ph n vi ph m các nguyên t c v quy n bình ng và xúc ph m t i nhân phNm con ngư i, là m t tr ng i i v i vi c ph n tham gia bình ng v i nam gi i trong i s ng chính tr , kinh t , văn hoá, xã h i c a t nư c h , ngăn c n s phát tri n th nh vư ng c a xã h i và gia ình, gây khó khăn cho vi c phát tri n y các ti m năng c a ph n trong vi c ph c v t nư c và loài ngư i, - Lo ng i r ng, trong tình tr ng nghèo ói, ph n là nh ng ngư i ít ư c ti p c n nh t t i lương th c, y t , giáo d c, ào t o, cơ h i có vi c làm và các nhu c u khác, - Tin tư ng r ng, vi c thi t l p m t tr t t kinh t qu c t m i d a trên s công b ng và công lý s góp ph n áng k vào vi c thúc Ny bình ng gi a ph n và nam gi i, - Nh n m nh r ng, vi c th tiêu ch nghĩa A-pác-thai, m i hình th c c a ch nghĩa phân bi t ch ng t c, s c t c, ch nghĩa th c dân cũ và m i, s xâm lư c, chi m óng, th ng tr , can thi p c a nư c ngoài vào công vi c n i b c a các nư c là h t s c c n thi t cho vi c th hư ng y quy n l i c a c ph n và nam gi i , - Kh ng nh r ng, vi c tăng cư ng hoà bình và an ninh qu c t , gi m căng th ng qu c t , h p tác chung gi a các qu c gia không phân bi t ch kinh t và xã h i, vi c gi i tr quân b toàn di n và tri t , c bi t i v i gi i tr vũ khí h t nhân dư i s ki m soát ch t ch và có hi u qu c a c ng ng qu c t , vi c kh ng nh các
 2. nguyên t c công b ng, bình ng và cùng có l i trong quan h gi a các nư c, th c thi quy n t quy t và c l p c a các dân t c ang ph i s ng dư i ách ô h c a ch nghĩa th c dân và dư i s chi m óng c a nư c ngoài cũng như vi c tôn tr ng ch quy n và toàn v n lãnh th c a các qu c gia s thúc Ny ti n b xã h i và phát tri n, do ó s óng góp vào vi c t ư c s bình ng toàn di n gi a nam gi i và ph n , - Tin tư ng r ng, s phát tri n y và toàn di n c a m t t nư c, s th nh vư ng c a th gi i và s nghi p hoà bình òi h i s tham gia t i a c a ph n trong m i lĩnh v c m t cách bình ng v i nam gi i, - Ghi nh r ng, s óng góp to l n c a ph n vào phúc l i gia ình và phát tri n xã h i mà lâu nay chưa ư c công nh n y , ý nghĩa xã h i c a vi c sinh và vai trò c a c cha l n m trong gia ình và trong vi c nuôi d y con cái, nh n th c r ng vai trò c a ph n trong sinh s n s không ư c xem là cơ s cho s phân bi t i x và r ng vi c nuôi d y con cái òi h i có s chia s trách nhi m gi a nam, n và xã h i nói chung, - Nh n th c r ng thay i vai trò truy n th ng c a nam gi i cũng như c a ph n trong xã h i và trong gia ình là yêu c u t ư c bình ng y gi a nam gi i và ph n , - Quy t tâm th c hi n các nguyên t c ra trong Tuyên b v xoá b phân bi t i x v i ph n và vì m c ích ó, thông qua các bi n pháp c n thi t lo i b s phân bi t i x dư i m i bi u hi n và hình th c, Nh t trí như sau: Ph n I i u1 Vì nh ng m c ích c a Công ư c này, thu t ng "phân bi t i x v i ph n " có nghĩa là b t kỳ s phân bi t, lo i tr hay h n ch nào d a trên cơ s gi i tính làm nh hư ng ho c nh m m c ích làm t n h i ho c vô hi u hoá vi c ph n ư c công nh n, th hư ng, hay th c hi n các quy n con ngư i và nh ng t do cơ b n trong lĩnh v c chính tr , kinh t , xã h i, văn hoá, dân s và các lĩnh v c khác trên cơ s bình ng nam n b t k tình tr ng hôn nhân c a h như th nào. i u2 Các nư c tham gia Công ư c lên án s phân bi t i x v i ph n th hi n dư i m i hình th c, ng ý áp d ng m i bi n pháp thích h p và không ch m tr ưa ra chính sách lo i tr phân bi t i x v i ph n , và cu i cùng ti n hành: a. ưa nguyên t c bình ng nam n vào Hi n pháp qu c gia ho c các văn b n pháp lu t thích h p khác n u v n này chưa ư c c p t i và b o m vi c th c thi nguyên t c này trong th c t b ng pháp lu t và các bi n pháp thích h p khác;
 3. b. Xây d ng các i u kho n pháp lu t và thông qua các bi n pháp thích h p khác, k c vi c tr ng ph t trong nh ng trư ng h p c n thi t, nh m ngăn c m m i s phân bi t i x v i ph n ; c. Thi t l p cơ ch b o v mang tính pháp lý các quy n c a ph n trên cơ s bình ng v i nam gi i và thông qua các toà án qu c gia có thNm quy n và các cơ quan nhà nư c khác b o v ph n m t cách có hi u qu ch ng l i m i hành ng phân bi t i x ; d. Không ti n hành b t kỳ hành ng ho c ho t ng nào có tính ch t phân bi t i x v i ph n và b o m r ng các c p chính quy n và cơ quan nhà nư c s hành ng phù h p v i nghĩa v này; e. áp d ng m i bi n pháp thích h p nh m xoá b s phân bi t i x v i ph n do b t kỳ cá nhân, t ch c ho c doanh nghi p nào ti n hành; f. áp d ng m i bi n pháp thích h p, k c nh ng bi n pháp pháp lu t, nh m s a i ho c xóa b m i i u kho n, quy nh, t p quán và th c ti n hi n ang t n t i mang tính ch t phân bi t i x v i ph n ; g. Hu b m i i u kho n hình s có phân bi t i x v i ph n . i u3 Các nư c tham gia Công ư c ph i áp d ng m i bi n pháp thích h p, k c bi n pháp pháp lu t, trên t t c các lĩnh v c c bi t là chính tr , xã h i, kinh t và văn hoá m b o s phát tri n và ti n b y c a ph n , nh m m c ích b o m cho h ư c th c hi n cũng như th hư ng các quy n con ngư i và t do cơ b n trên cơ s bình ng v i nam gi i. i u4 1. Vi c các nư c tham gia Công ư c thông qua nh ng bi n pháp c bi t t m th i nh m thúc Ny nhanh bình ng trên th c t gi a nam gi i và ph n s không b coi là phân bi t i x theo nh nghĩa ư c nêu ra trong Công ư c này, nhưng cũng không hoàn toàn vì th mà duy trì nh ng chuNn m c không bình ng ho c tách bi t. Nh ng bi n pháp này s ch m d t khi các m c tiêu bình ng v cơ h i và i x t ư c. 2. Vi c các nư c tham gia Công ư c thông qua nh ng bi n pháp c bi t, k c các bi n pháp nêu trong Công ư c này nh m b o v ngư i m s không b coi là phân bi t ix . i u5 Các nư c tham gia Công ư c ph i áp d ng m i bi n pháp thích h p nh m: a. S a i khuôn m u văn hoá, xã h i v hành vi c a nam gi i và n gi i nh m xoá b các thành ki n, phong t c t p quán và các thói quen khác d a trên tư tư ng cho
 4. gi i này là hơn, gi i kia là kém, ho c d a trên nh ng ki u m u r p khuôn v vai trò c a nam gi i và ph n ; b. B o m giáo d c v gia ình ph i bao g m s hi u bi t y v vai trò làm m v i tư cách là ch c năng xã h i và th a nh n trách nhi m chung c a c nam gi i và n gi i trong vi c nuôi d y và phát tri n con cái, l i ích c a con cái ph i ư c nh n th c rõ là ưu tiên hàng u trong m i trư ng h p. i u6 Các nư c tham gia Công ư c ph i áp d ng m i bi n pháp thích h p, k c bi n pháp pháp lu t lo i b m i hình th c buôn bán ph n và bóc l t ph n làm m i dâm. Ph n II i u7 Các nư c tham gia Công ư c ph i áp d ng m i bi n pháp thích h p nh m xóa b s phân bi t i x v i ph n trong i s ng chính tr và c ng ng c a t nư c và c bi t là ph i m b o cho ph n , trên cơ s bình ng v i nam gi i, ư c th hư ng các quy n sau: a. Tham gia b phi u trong m i cu c b u c và trưng c u dân ý, ư c quy n ng c vào t t c các cơ quan dân c ; b. ư c tham gia xây d ng và th c hi n các chính sách c a chính ph , tham gia vào b máy và các ch c v nhà nư c m i c p chính quy n; c. Tham gia vào các t ch c xã h i và hi p h i phi chính ph liên quan n i s ng công c ng và chính tr c a t nư c. i u8 Các nư c tham gia Công ư c ph i áp d ng m i bi n pháp thích h p nh m m b o cho ph n có cơ h i i di n cho Chính ph mình trên di n àn qu c t và tham gia công vi c c a các t ch c qu c t , trên cơ s bình ng v i nam gi i và không có b t c s phân bi t nào. i u9 1. Các nư c tham gia Công ư c ph i m b o cho ph n ư c quy n bình ng v i nam gi i trong vi c nh p, thay i hay gi nguyên qu c t ch c a mình. Các nư c ph i c bi t m b o r ng vi c k t hôn v i ngư i nư c ngoài, hay s thay i qu c t ch c a ngư i ch ng trong th i gian hôn nhân s không m c nhiên làm thay i qu c t ch c a ngư i v , làm cho ngư i v tr thành ngư i không có qu c t ch hay ép bu c ngư i v ph i l y qu c t ch c a ch ng. 2. Các nư c tham gia Công ư c ph i m b o cho ph n có quy n bình ng v i nam gi i trong v n qu c t ch c a con cái.
 5. Ph n III i u 10 Các qu c gia ph i áp d ng m i bi n pháp thích h p xoá b phân bi t i x v i ph n nh m m b o cho ph n có quy n bình ng v i nam gi i trong lĩnh v c giáo d c và c bi t, trên cơ s bình ng nam n , m b o v : a. Nh ng i u ki n như nhau trong nh hư ng nghi p, tham gia h c t p và t ư c b ng c p các cơ s giáo d c thu c các lo i hình khác nhau vùng nông thôn cũng như thành th ; s bình ng này ph i ư c b o m trong các trư ng m u giáo, trư ng ph thông, trư ng k thu t k c trư ng chuyên môn k thu t b c cao cũng như t t c các lo i hình ào t o ngh nghi p; b. Ti p c n t i nh ng chương trình h c và thi c như nhau, i ngũ giáo viên v i trình chuyên môn như nhau, cơ s v t ch t và trang thi t b nhà trư ng có ch t lư ng như nhau; c. Xoá b m i quan ni m r p khuôn v vai trò c a nam gi i và n gi i m i c p h c và trong m i lo i hình giáo d c b ng cách khuy n khích h c sinh nam và n cùng h c trong m t l p và b ng các lo i hình giáo d c khác có th giúp t ư c m c tiêu này, c bi t b ng cách i u ch nh sách giáo khoa, chương trình h c, và các phương pháp gi ng d y phù h p; d. Các cơ h i như nhau trong hư ng h c b ng và các kho n tr c p h c t p khác; e. Các cơ h i như nhau trong ti p c n các chương trình b túc văn hoá, k c các chương trình dành cho ngư i l n và xoá mù ch , c bi t là nh ng chương trình nh m thu h p kho ng cách v trình văn hoá c a nam gi i và n gi i trong th i gian ng n nh t; f. Gi m b t t l n sinh b h c và t ch c các chương trình dành cho các em gái và ph n ã ph i b h c s m; g. Các cơ h i như nhau tham gia tích c c vào các ho t ng th thao và giáo d c th ch t. h. Ti p c n t i thông tin giáo d c c th giúp b o m s c kho và h nh phúc gia ình, k c thông tin tư v n v k ho ch hoá gia ình. i u 11 1. Các nư c tham gia Công ư c ph i áp d ng m i bi n pháp thích h p xóa b phân bi t i x v i ph n trong lĩnh v c vi c làm nh m m b o nh ng quy n như nhau trên cơ s bình ng nam n , c bi t là: a. Quy n làm vi c là quy n không th ch i b c a m i con ngư i; b. Quy n hư ng các cơ h i có vi c làm như nhau, bao g m c vi c áp d ng nh ng tiêu chuNn như nhau trong tuy n d ng lao ng;
 6. c. Quy n t do l a ch n ngành ngh và vi c làm, quy n ư c thăng ti n, b o h lao ng, hư ng các phúc l i và phương ti n làm vi c và quy n ư c theo h c nh ng chương trình d y ngh và b túc nghi p v , k c các khoá truy n ngh , ào t o nghi p v nâng cao và nh kỳ; d. Quy n ư c hư ng thù lao như nhau, k c phúc l i, ư c i x như nhau v i công vi c có giá tr ngang nhau cũng như ư c i x như nhau trong ánh giá ch t lư ng công vi c; e. Quy n ư c hư ng b o hi m xã h i, c bi t trong các trư ng h p hưu trí, th t nghi p, au m, tàn t t, tu i già và các tình tr ng m t kh năng lao ng khác, cũng như quy n ư c ngh phép có hư ng lương; f. Quy n ư c b o v s c kho và b o m an toàn lao ng, k c b o v ch c năng sinh s n. 2. V i m c ích ngăn ch n s phân bi t i x v i ph n vì lý do hôn nhân hay sinh , b o m cho ph n th c s có quy n làm vi c, các nư c tham gia Công ư c ph i áp d ng các bi n pháp thích h p nh m: a. C m và tr ng ph t hành vi sa th i ph n vì lý do có thai ho c ngh ho c phân bi t i x trong sa th i d a vào tình tr ng hôn nhân b. áp d ng ch ngh v n hư ng lương ho c ư c hư ng các phúc l i xã h i tương ương mà không b m t vi c làm cũ, m t thâm niên hay các ph c p xã h i; c. Khuy n khích vi c cung c p nh ng d ch v h tr xã h i c n thi t t o i u ki n cho các b c cha m có th k t h p nghĩa v gia ình v i trách nhi m công tác và tham gia sinh ho t xã h i, c bi t Ny m nh vi c thi t l p và phát tri n h th ng nhà tr , trư ng m u giáo; d. Có ch b ov c bi t dành cho ph n trong th i kỳ mang thai làm nh ng lo i công vi c c h i. 3. Các bi n pháp pháp lu t liên quan t i nh ng v n nêu trong i u kho n này ph i ư c ánh giá nh kỳ trên cơ s ki n th c khoa h c- k thu t và ph i ư c s a i, hu b ho c m r ng n u c n thi t. i u 12 1. Các nư c tham gia Công ư c ph i áp d ng m i bi n pháp thích h p xóa b phân bi t i x v i ph n trong lĩnh v c chăm sóc s c kho nh m b o m cho ph n ư c hư ng các d ch v chăm sóc s c kho , k c các d ch v k ho ch hoá gia ình trên cơ s bình ng nam n . 2. Ngoài nh ng quy nh ghi trong ph n 1 c a i u kho n này, các nư c tham gia Công ư c ph i m b o cho ph n các d ch v thích h p liên quan n quá trình mang thai, sinh và chăm sóc sau sinh, cung c p các d ch v mi n phí nh ng nơi c n thi t, m b o cho ph n ch dinh dư ng thích h p trong th i gian mang thai và cho con bú.
 7. i u 13 Các nư c tham gia Công ư c ph i áp d ng m i bi n pháp thích h p xóa b phân bi t i x v i ph n trong các lĩnh v c khác c a i s ng kinh t xã h i, nh m m b o trên cơ s bình ng nam n nh ng quy n như nhau, c bi t là: a. Quy n ư c hư ng các phúc l i gia ình; b. Quy n vay v n ngân hàng, c m c tài s n và tham gia các hình th c tài chính tín d ng khác; c. Quy n ư c tham gia các ho t ng gi i trí, th thao và m i m t c a i s ng văn hoá. i u 14 1. Các nư c tham gia Công ư c ph i quan tâm n các v n c bi t t ra i v i ph n nông thôn và vai trò quan tr ng c a ph n nông thôn trong i s ng kinh t gia ình, k c công vi c c a h trong nh ng vi c làm không ư c không ư c tr công và ph i áp d ng m i bi n pháp thích h p m b o th c hi n các i u kho n c a Công ư c này i v i ph n nông thôn. 2. Các nư c tham gia Công ư c ph i áp d ng m i bi n pháp thích h p xóa b phân bi t i x v i ph n nông thôn m b o cho ph n , trên cơ s bình ng nam n , ư c tham gia và hư ng l i t quá trình phát tri n nông thôn, c bi t các nư c tham gia Công ư c ph i m b o cho ph n nông thôn các quy n: a. Tham gia xây d ng và th c hi n k ho ch phát tri n t t c các c p; b. ư c ti p c n các phương ti n chăm sóc s c kho thích h p k c thông tin, tư v n và d ch v k ho ch hoá gia ình; c. ư c hư ng l i tr c ti p t các chương trình b o hi m xã h i; d. ư c hư ng các lo i hình giáo d c ào t o, chính quy và không chính quy, k c các chương trình xoá mù ch cũng như ư c hư ng m i d ch v khuy n nông và d ch v c ng ng nâng cao trình năng l c c a mình; e. T ch c các nhóm tương tr và h p tác xã ư c ti p c n bình ng t i các cơ h i kinh t thông qua vi c làm công ăn lương ho c vi c làm t t o; f. Tham gia m i ho t ng c a c ng ng; g. ư c ti p c n các lo i hình tín d ng và v n vay dành cho nông nghi p, các chương trình h tr th trư ng, ti p c n công ngh phù h p và ư c i x bình ng trong c i cách ru ng t cũng như trong các d án quy ho ch l i t ai; h. ư c hư ng các i u ki n s ng y , nh t là v v n nhà , v sinh, i n nư c, giao thông v n t i và thông tin liên l c.
 8. Ph n IV i u 15 1. Các nư c tham gia Công ư c ph i b o m cho ph n quy n bình ng v i nam gi i trư c pháp lu t. 2. Các nư c tham gia Công ư c ph i dành cho ph n tư cách pháp nhân và cơ h i như nam gi i th c hi n tư cách ó trong các v n dân s . c bi t các nư c ph i dành cho ph n quy n bình ng trong vi c ký k t h p ng và qu n lý tài s n cũng như trong vi c i x bình ng v i ph n trong m i giai o n t t ng và xét x 3. Các nư c tham gia Công ư c nh t trí r ng m i h p ng và giao d ch tư nhân có hi u l c pháp lý b t kỳ m c nào làm h n ch tư cách pháp nhân c a ph n u b coi là vô giá tr và không có hi u l c thi hành. 4. Các nư c tham gia Công ư c ph i dành cho nam gi i và ph n các quy n pháp lý như nhau trong vi c di chuy n, t do l a ch n nơi cư trú và ch . i u 16 1. Các nư c tham gia Công ư c ph i áp d ng m i bi n pháp thích h p xóa b phân bi t i x v i ph n trong m i v n liên quan n hôn nhân, gia ình và c bi t, trên cơ s bình ng nam n , ph i b o m: a. Quy n ngang nhau trong vi c k t hôn; b. Quy n t do như nhau trong vi c l a ch n b n i và ch k t hôn khi c hai hoàn toàn t do và t nguy n; c. Quy n và trách nhi m như nhau gi a v và ch ng trong th i gian hôn nhân cũng như khi hôn nhân tan v ; d. Có quy n và trách nhi m v i vai trò làm cha m như nhau trong m i v n liên quan t i con cái, b t k tình tr ng hôn nhân như th nào. Trong m i trư ng h p, l i ích c a con cái ph i ư c t lên trên h t; e. Quy n t do và trách nhi m như nhau khi quy t nh v s con, kho ng cách gi a các l n sinh và có quy n ti p c n thông tin, giáo d c và các bi n pháp th c hi n nh ng quy n này; f. Quy n và trách nhi m như nhau trong vi c trông nom, giám h , b o tr , nh n u thác và nh n con nuôi ho c có nh ng quy nh tương t v v n này ư c th hi n trong lu t pháp qu c gia; trong m i trư ng h p l i ích c a con cái ph i ư c t lên trên h t; g. V ch ng có quy n như nhau trong vi c l a ch n tên h , chuyên môn và ngh nghi p c a mình;
 9. h. V ch ng có quy n như nhau trong vi c s h u, mua s m, ki m soát, qu n lý, hư ng th và s d ng tài s n, dù ó là tài s n không ph i b ti n ra mua hay có giá tr l n. 2. Vi c h a hôn và k t hôn c a tr em ph i b coi là không có hi u l c pháp lý và ph i ti n hành m i hành ng c n thi t, k c v m t pháp lu t nh m quy nh tu i t i thi u có th k t hôn và b t bu c ph i làm th t c ăng ký k t hôn chính th c. Ph n V i u 17 1. Nh m m c ích xem xét nh ng ti n b t ư c trong th c hi n Công ư c này, y ban v xóa b phân bi t i x v i ph n (dư i ây s g i t t là y ban) ph i ư c thành l p, g m nh ng chuyên gia có uy tín cao và thông th o v các lĩnh v c c p trong Công ư c. y ban g m 18 u viên, khi Công ư c b t u có hi u l c, và sau khi qu c gia th 35 phê chuNn ho c tham gia Công ư c, s u viên c a y ban s tăng lên 23. Các chuyên gia tham gia y ban s do các qu c gia c trong s các công dân c a nư c mình và m ương ch c v t i U ban v i danh nghĩa cá nhân. C n chú ý n s phân b cân b ng v a lý và m b o có i di n c a nhi u n n văn minh cũng như c a các h th ng pháp lý chính th ng khác nhau. 2. Các u viên c a U ban ư c b u b ng phi u kín t danh sách các ng c viên do các qu c gia tham gia Công ư c c . M i qu c gia tham gia Công ư c có quy n c 1 ng c viên trong s các công dân c a nư c mình. 3. L n b u c u tiên s ư c ti n hành sau 6 tháng tính t ngày Công ư c b t u có hi u l c. T ng thư ký Liên h p qu c s g i thư cho các qu c gia tham gia Công ư c trư c m i l n b u c ít nh t là 3 tháng, ngh trong vòng hai tháng ph i gi i thi u ng c viên. T ng thư ký Liên h p qu c s chuNn b danh sách các ng c viên theo th t b ng ch cái, trong ó ghi rõ tên qu c gia ã c nh ng ng c viên này và g i cho các qu c gia tham gia Công ư c. 4. Các u viên c a U ban s ư c b u t i cu c h p các qu c gia tham gia Công ư c do T ng thư ký tri u t p t i tr s Liên h p qu c. Cu c h p này ph i có ít nh t 2/3 t ng s các nư c tham gia Công ư c tham d m i là h p l . Nh ng ngư i trúng c ph i là nh ng ng c viên có nhi u phi u nh t và có a s tuy t i phi u b u c a i di n các qu c gia thành viên tham d cu c h p và tham gia b u c . 5. Nhi m kỳ c a các u viên U ban là 4 năm. Tuy nhiên nhi m kỳ c a 9 trong s các u viên trúng c trong l n b u u tiên s k t thúc sau 2 năm. Ngay sau khi b u c l n u, ch t ch U ban s rút thăm tên 9 u viên này. 6. Năm u viên b sung s ư c b u theo quy nh ph n 2, 3 và 4 c a i u 17, sau khi qu c gia th 35 ã phê chuNn ho c tham gia Công ư c. Nhi m kỳ c a 2 trong s 5 u viên ư c b u b sung là 2 năm. Ch t ch U ban s rút thăm tên 2 u viên này. 7. Trong trư ng h p t xu t, khi m t u viên U ban thôi không tham gia thì qu c gia c a u viên ó ph i ch nh ngư i thay th trong s các công dân c a mình, v i i u ki n ư c U ban thông qua.
 10. 8. Các u viên c a U ban s ư c nh n thù lao t ngu n c a Liên h p qu c v i i u ki n ư c i h i ng thông qua. Hình th c và i u ki n tr thù lao do i h i ng qui nh căn c vào m c trách nhi m trư c U ban. 9. T ng thư ký Liên h p qu c s cung c p s nhân viên và phương ti n c n thi t U ban có th hoàn thành m t cách h u hi u các ch c năng c a mình theo quy nh c a Công ư c. i u 18 1. Các qu c gia tham gia Công ư c cam k t trình lên T ng thư ký Liên h p qu c báo cáo v các bi n pháp pháp lu t, tư pháp, hành chính ho c các bi n pháp khác ã ư c ti n hành nh m th c hi n các i u kho n c a Công ư c và nh ng ti n b t ư c U ban xem xét theo quy nh sau: a. Trong th i gian 1 năm k t khi Công ư c có hi u l c i v i các qu c gia nói trên; b. Sau ó ít nh t 4 năm m t l n, và ngoài ra b t c khi nào U ban yêu c u. 2. Các báo cáo trên có th nêu rõ nh ng nhân t và khó khăn làm nh hư ng nm c hoàn thành nghĩa v do Công ư c ra. i u 19 1. U ban s thông qua quy ch ho t ng c a mình. 2. U ban s c ra các cán b làm vi c theo nhi m kỳ 2 năm. i u 20 1. U ban h p thư ng kỳ m i năm m t l n trong th i gian không quá 2 tu n xem xét các báo cáo do các qu c gia tham gia Công ư c g i n theo i u 18 c a Công ư c. 2. Các cu c h p c a U ban thông thư ng ư c t ch c t i tr s c a Liên h p qu c, ho c b t kỳ a i m thu n ti n nào do U ban quy t nh. i u 21 1. Hàng năm, U ban s báo cáo v các ho t ng c a mình v i i h i ng Liên h p qu c thông qua H i ng kinh t và xã h i và có th ưa ra nh ng xu t ho c ki n ngh chung trên cơ s xem xét các báo cáo và thông tin nh n ư c t các nư c tham gia Công ư c. Nh ng xu t và ki n ngh ó s ư c ưa vào báo cáo c a U ban kèm theo ý ki n n u có c a các qu c gia tham gia Công ư c. 2. T ng thư ký Liên h p qu c s chuy n các báo cáo c a U ban cho U ban av ph n bi t. i u 22
 11. Các cơ quan chuyên môn có quy n ư c c i di n tham gia xem xét vi c th c hi n nh ng i u kho n c a Công ư c trong ph m vi ho t ng c a mình. U ban có th m i các cơ quan chuyên môn trình báo cáo v tình hình th c hi n Công ư c trong nh ng lĩnh v c liên quan n ph m vi ho t ng c a các cơ quan này. Ph n VI i u 23 Nh ng i m ã trình bày trong Công ư c này không nh hư ng n b t kỳ quy nh nào d n t i vi c t ư c bình ng nam n nhanh hơn mà có trong: a. Lu t pháp c a m i qu c gia tham gia Công ư c, ho c b. Trong b t kỳ Công ư c, hi p ư c ho c tho thu n qu c t khác có hi u l c nư c ó. i u 24 Các qu c gia tham gia Công ư c cam k t s áp d ng m i bi n pháp c n thi t c p qu c gia nh m th c hi n y các quy n ã ư c công nh n trong Công ư c này. i u 25 1. T t c các qu c gia u có th ký Công ư c này. 2. T ng thư ký Liên h p qu c ư c giao nhi m v lưu chi u b n Công ư c này. 3. Công ư c này ph i ư c các qu c gia phê chuNn. Các văn b n phê chuNn ph i ư c g i cho T ng thư ký Liên h p qu c lưu chi u. 4. T t c các qu c gia u có th tham gia Công ư c này. Vi c gia nh p s có hi u l c khi các qu c gia n p văn b n gia nh p Công ư c cho T ng thư ký Liên h p qu c. i u 26 1. Các qu c gia tham gia Công ư c u có th ngh s a i Công ư c này vào b t kỳ lúc nào b ng cách g i văn b n cho T ng thư ký Liên h p qu c. 2. i h i ng Liên h p qu c s quy t nh các bi n pháp ph i ti n hành, n u c n, trong trư ng h p có ngh như trên. i u 27 1. Công ư c này s có hi u l c k t ngày th 30 sau khi văn b n phê chuNn ho c gia nh p Công ư c c a qu c gia th 20 ư c giao cho T ng thư ký Liên h p qu c. 2. i v i m i qu c gia phê chuNn ho c tham gia Công ư c k t sau khi có văn b n phê chuNn ho c gia nh p Công ư c c a qu c gia th 20, Công ư c s có hi u l c i v i m i qu c gia ó t ngày th 30 sau khi giao văn b n phê chuNn ho c gia nh p.
 12. i u 28 1. T ng thư ký Liên h p qu c s nh n văn b n v các ngh b o lưu do các qu c gia ưa ra khi phê chuNn ho c gia nh p Công ư c và thông báo cho t t c các qu c gia khác. 2. ngh b o lưu không phù h p v i i tư ng và m c ích c a Công ư c này s không ư c ch p nh n. 3. Có th xin rút lui ngh b o lưu b t kỳ lúc nào b ng thông báo g i cho T ng thư ký Liên h p qu c. T ng thư ký Liên h p qu c s thông báo cho t t c các qu c gia bi t. Thông báo xin rút lui ngh b o lưu s có giá tr t ngày T ng thư ký Liên h p qu c nh n ư c văn b n ngh . i u 29 1. M i tranh ch p gi a hai ho c nhi u qu c gia tham gia Công ư c xung quanh vi c gi i thích ho c áp d ng Công ư c này, n u không gi i quy t ư c b ng thương lư ng thì m t trong s các qu c gia tranh ch p có th yêu c u ưa ra tr ng tài qu c t . N u trong vòng 6 tháng k t khi yêu c u phân gi i ư c ưa ra mà các bên v n không i n th ng nh t v cách phân gi i c a tr ng tài thì m t bên b t kỳ có th trình v n tranh ch p v i Toà án qu c t b ng cách ơn theo úng quy ch c a Toà án. 2. M i qu c gia, vào th i i m ký hay phê chuNn Công ư c ho c khi tham gia Công ư c, có th tuyên b không b ràng bu c b i m c 1 i u kho n này c a Công ư c. Các qu c gia khác tham gia Công ư c s không b ràng bu c b i m c này trong quan h v i qu c gia ã ưa ra b o lưu trên. 3. B t kỳ qu c gia nào ã có ý ki n b o lưu theo m c 2 c a i u kho n này u có th rút lui ý ki n b t kỳ lúc nào b ng cách thông báo cho T ng thư ký Liên h p qu c. i u 30 B n Công ư c b ng các th ti ng A-R p, Trung Qu c, Anh, Pháp, Nga và Tây Ban Nha u có giá tr như nhau và ư c T ng thư ký Liên h p qu c lưu chi u.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản