intTypePromotion=1

Công văn 1222/CV-KTTC3 của Ngân hàng Nhà nước

Chia sẻ: Anh Phuong | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:5

0
90
lượt xem
2
download

Công văn 1222/CV-KTTC3 của Ngân hàng Nhà nước

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 1222/CV-KTTC3 của Ngân hàng Nhà nước về việc hướng dẫn chi tiêu hội nghị, tập huấn và công tác phí

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 1222/CV-KTTC3 của Ngân hàng Nhà nước

  1. v¨n phßng quèc héi c¬ së d÷ liÖu luËt viÖt nam LAWDATA C«ng v¨n cña Ng©n hµng Nhµ níc ViÖt Nam Sè 222/CV-KTTC3 ngµy 12 th¸ng 11 n¨m 1998 vÒ viÖc "Híng dÉn chi tiªu héi nghÞ, tËp huÊn vµ c«ng t¸c phÝ” KÝnh göi - C¸c chi nh¸nh NHNN tØnh, thµnh phè - Côc Qu¶n trÞ - NHNN - V¨n phßng ®¹i diÖn NHNN t¹i TP Hå ChÝ Minh - Côc c«ng nghÖ tin häc Ng©n hµng - Së giao dÞch NHNN - Ban qu¶n lý c¸c dù ¸n Ng©n hµng Bé Tµi chÝnh ®· cã c¸c Th«ng t sè 93/1998/TT-BTC "qui ®Þnh chÕ ®é chi tiªu héi nghÞ", Th«ng t sè 94/1998/TT-BTC "qui ®Þnh chÕ ®é c«ng t¸c phÝ". Trong khi chê cã th«ng t híng dÉn thùc hiÖn nghÞ ®Þnh cña ChÝnh phñ vÒ chÕ ®é tµi chÝnh cña NHNN vµ ®Ó thùc hiÖn 2 Th«ng t nãi trªn ®îc thèng nhÊt vµ phï hîp víi ®Æc thï ho¹t ®éng cña NHNN; §îc sù uû quyÒn cña Thèng ®èc NHNN, NHNN Trung ¬ng híng dÉn viÖc thùc hiÖn cô thÓ nh sau: I- VÒ chÕ ®é chi tiªu héi nghÞ vµ tËp huÊn: C¸c ®¬n vÞ (Vô, Côc hoÆc chi nh¸nh) muèn tæ chøc héi nghÞ hoÆc tËp huÊn ph¶i nghiªn cøu bè trÝ hîp lý vÒ thêi gian, ®Þa ®iÓm, néi dung, thµnh phÇn vµ sè lîng ®¹i biÓu cho thÝch hîp ®Ó cã ®îc hiÖu qu¶ cao nhÊt vµ tiÕt gi¶m ®îc chi phÝ. Héi nghÞ, tËp huÊn ®èi víi cÊp Trung ¬ng ph¶i ®îc Thèng ®èc phª duyÖt, ®èi víi cÊp tØnh, thµnh phè ph¶i ®îc Gi¸m ®èc ®¬n vÞ duyÖt míi ®îc thùc hiÖn. 1- Thêi gian: - Thêi gian mét héi nghÞ kh«ng qu¸ 3 ngµy. - Thêi gian mét líp tËp huÊn kh«ng qóa 10 ngµy. 2- §Þa ®iÓm: - §èi víi c¸c héi nghÞ vµ tËp huÊn do NHNN Trung ¬ng tæ chøc: ®Ó tËn dông c¬ së vËt chÊt cña ngµnh vµ gi¶m chi phÝ, c¸c héi nghÞ, líp tËp huÊn chØ ®îc tæ chøc t¹i NHNN Trung ¬ng, V¨n phßng ®¹i diÖn NHNN vµ t¹i TP Hå ChÝ Minh hoÆc t¹i Häc viÖn Ng©n hµng vµ c¸c ph©n viÖn. Trêng hîp cÇn thiÕt th× ph¶i ®îc Thèng ®èc duyÖt chñ tr¬ng vµ c¸c Côc qu¶n trÞ duyÖt dù to¸n ®Ó c¸c chi nh¸nh thùc hiÖn. - §èi víi c¸c héi nghÞ vµ tËp huÊn cña c¸c chi nh¸nh NHNN tæ chøc: chØ ®îc tæ chøc trong ph¹m vi ®Þa bµn thÞ x·, thµnh phè n¬i chi nh¸nh ®ãng trô së. 3- Ph©n c«ng thùc hiÖn:
  2. 2 C¸c héi nghÞ, tËp huÊn cña c¸c Vô, Côc NHNN Trung ¬ng tæ chøc ph¶i ®îc Thèng ®èc NHNN phª duyÖt tríc khi triÓn khai thùc hiÖn vµ c¸c ®¬n vÞ sau ®©y tæ chøc thùc hiÖn: - V¨n phßng NHNN triÖu tËp (Ch¸nh v¨n phßng ký giÊy phÐp triÖu tËp). - Côc qu¶n trÞ hoÆc V¨n phßng NHNN t¹i TP Hå ChÝ Minh lËp dù to¸n vµ thanh, quyÕt to¸n chi phÝ. - C¸c Vô, Côc cã liªn quan chuÈn bÞ phÇn néi dung vµ tµi liÖu héi nghÞ hoÆc tËp huÊn. 4- Møc tiÒn ¨n lµm c¨n cø xö lý kinh phÝ: a- Héi nghÞ ngµnh do cÊp TW tæ chøc: + Tæ chøc t¹i Hµ Néi, T.P Hå ChÝ Minh: 30.000®/ngµy/ngêi. + Tæ chøc t¹i c¸c tØnh: 25.000®/ngµy/ngêi. b- Héi nghÞ do cÊp tØnh, thµnh phè tæ chøc hoÆc héi nghÞ tËp huÊn chuyªn m«n, nghiÖp vô kü thuËt do cÊp TW tæ chøc t¹i tØnh, thµnh phè: + Tæ chøc t¹i Hµ Néi, T.P Hå ChÝ Minh: 25.000®/ngµy/ngêi + Tæ chøc t¹i c¸c tØnh: 20.000®/ngµy/ngêi c- TËp huÊn do cÊp tØnh, thµnh phè tæ chøc: + Tæ chøc t¹i c¸c tØnh, thµnh phè: 20.000®/ngµy/ngêi + Tæ chøc t¹i huyÖn, x·: 15.000®/ngµy/ngêi - Trêng hîp Ban tæ chøc héi nghÞ cã phôc vô ¨n cho ®¹i biÓu th× toµn bé tiÒn ¨n cña ®¹i biÓu ®îc h¹ch to¸n vµo chi phÝ tæ chøc héi nghÞ. §¬n vÞ cã c¸n bé ®i dù héi nghÞ chØ thanh to¸n tiÒn tµu xe theo chÕ ®é, kh«ng ®îc thanh to¸n tiÒn c«ng t¸c phÝ (tiÒn lu tró) cho nh÷ng ngµy häp héi nghÞ ®· ghi trªn giÊy triÖu tËp. - Trêng hîp ban tæ chøc kh«ng phôc vô ¨n cho ®¹i biÓu th× c¸c ®¹i biÓu ®îc thanh to¸n phÇn chªnh lÖch gi÷a møc tiÒn ¨n cña héi nghÞ theo qui ®Þnh trªn víi møc phô cÊp c«ng t¸c phÝ (10.000® hoÆc 5.000®/ngµy/ngêi) vµ ®¬n vÞ cã c¸n bé ®i dù héi nghÞ hoÆc tËp huÊn thanh to¸n cho c¸n bé tiÒn phô cÊp c«ng t¸c phÝ, tiÒn tµu xe (nÕu cã). - Ban tæ chøc kh«ng chi tiÒn båi dìng hoÆc tiÒn ¨n tra cho nh÷ng ®¹i biÓu së t¹i (cïng tØnh, thµnh phè) ®· ®îc hëng l¬ng. - §èi víi nh÷ng ®¹i biÓu kh«ng hëng l¬ng th× ®îc thanh to¸n toµn bé theo møc tiÒn ¨n cña héi nghÞ. 5- Møc tiÒn thuª chç ngñ: a- Héi nghÞ ngµnh cÊp TW: + Tæ chøc t¹i Hµ Néi, T.P Hå ChÝ Minh: 90.000®/ngµy/ngêi + Tæ chøc t¹i c¸c tØnh kh¸c: 60.000®/ngµy/ngêi b- Héi nghÞ ngµnh cÊp tØnh, thµnh phè trùc thuéc TW, héi nghÞ tËp huÊn chuyªn ®Ò: + Tæ chøc t¹i Hµ Néi, T.P Hå ChÝ Minh: 60.000® /ngêi/ngµy + Tæ chøc t¹i c¸c tØnh kh¸c: 50.000®/ngêi/ngµy.
  3. 3 Toµn bé tiÒn ngñ cña c¸c ®¹i biÓu dù héi nghÞ do ®¬n vÞ ®¨ng cai tæ chøc héi nghÞ h¹ch to¸n. §¬n vÞ tæ chøc héi nghÞ cã tr¸ch nhiÖm bè trÝ chç nghØ cho ®¹i biÓu dù héi nghÞ, tËp huÊn, cÇn thu xÕp tËn dông c¸c nhµ kh¸ch hiÖn cã, nÕu thiÕu míi ®i thuª vµ kh«ng thu tiÒn ngñ cña ®¹i biÓu. §¬n vÞ cö ngêi ®i dù héi nghÞ, tËp huÊn kh«ng ph¶i thanh to¸n tiÒn ngñ cho c¸n bé. Tõ nay, tÊt c¶ c¸c chi nh¸nh kh«ng thanh to¸n tiÒn thuª phßng ngñ cho c¸n bé ®i dù c¸c líp tËp huÊn do NHNN tæ chøc. §¬n vÞ Vô, Côc tæ chøc tËp huÊn vµ c¸c ®¬n vÞ ®¨ng cai tæ chøc chÞu tr¸ch nhiÖm thanh to¸n tiÒn thuª phßng ngñ trong trêng hîp nÕu cã thuª phßng. II- VÒ chÕ ®é c«ng t¸c phÝ: §Ó thùc hiÖn ®îc yªu cÇu c«ng t¸c, ®¶m b¶o quyÒn lîi cho c¸n bé, c«ng chøc ®i c«ng t¸c còng nh ®Ó viÖc thanh to¸n c«ng t¸c phÝ ®óng chÕ ®é, Thñ trëng ®¬n vÞ ph¶i c¨n cø vµo yªu cÇu, tÝnh chÊt c«ng viÖc ®Ó xem xÐt, bè trÝ c¸n bé ®i c«ng t¸c (vÒ sè lîng c¸n bé vµ thêi h¹n) cho phï hîp, b¶o ®¶m lµm viÖc cã hiÖu qu¶ thiÕt thùc vµ tiÕt kiÖm kinh phÝ. 1/ Phô cÊp c«ng t¸c phÝ: a- C¸n bé ®i c«ng t¸c c¸ch trô së lµm viÖc cña m×nh trªn 30 km: + Tíi vïng ®ång b»ng vµ trung du ®îc thanh to¸n phô cÊp 20.000®/ngµy. + Tíi miÒn nói cao, h¶i ®¶o, biªn giíi, vïng s©u ®îc thanh to¸n phô cÊp 40.000®/ngµy. b- C¸n bé ®i c«ng t¸c c¸ch trô së lµm viÖc cña m×nh tõ 15 ®Õn 30 km: + Tíi vïng ®ång b»ng vµ trung du ®îc thanh to¸n phô cÊp 10.000®/ngµy. + Tíi miÒn nói cao, h¶i ®¶o, biªn giíi, vïng s©u ®îc thanh to¸n phô cÊp 20.000®/ngµy. c- C¸n bé thêng xuyªn ph¶i ®i c«ng t¸c lu ®éng, kho¶ng c¸ch díi møc h- íng dÉn trªn ®©y mµ b¶o ®¶m sè ngµy ®i trong th¸ng tõ 15 ngµy trë lªn th× ®îc thanh to¸n theo møc kho¸n c«ng t¸c phÝ. Thñ trëng ®¬n vÞ quyÕt ®Þnh møc kho¸n cho phï hîp tÝnh chÊt, néi dung c«ng viÖc vµ ®Þa ®iÓm c«ng t¸c, møc phô cÊp kho¸n tèi ®a lµ 100.000®/th¸ng. Quy ®Þnh lµ vïng nói cao c¨n cø vµo QuyÕt ®Þnh sè 21/UB-Q§ ngµy 26/1/1993 cña Bé Trëng - Chñ nhiÖm Uû ban d©n téc vµ miÒn nói. Phô cÊp c«ng t¸c phÝ ®îc tÝnh tõ ngµy c¸n bé, c«ng chøc b¾t ®Çu ®i c«ng t¸c ®Õn khi trë vÒ c¬ quan cña m×nh (bao gåm c¶ ngµy lÔ, ngµy chñ nhËt, TÕt). Phô cÊp c«ng t¸c phÝ ®îc tÝnh cho n¬i ®Õn c«ng t¸c lµ vïng ®ång b»ng, trung du hay miÒn nói cao, h¶i ®¶o, biªn giíi, vïng s©u mµ kh«ng phô thuéc vµo n¬i ra ®i. Cô thÓ: - ë vïng nói cao ®i c«ng t¸c xuèng vïng ®ång b»ng, trung du th× ®îc thanh to¸n phô cÊp c«ng t¸c phÝ theo møc vïng ®ång b»ng, trung du (10.000® hoÆc 20.000®/ngµy).
  4. 4 - ë vïng ®ång b»ng, trung du lªn c«ng t¸c t¹i vïng nói cao, h¶i ®¶o, biªn giíi, vïng s©u th× ®îc thanh to¸n phô cÊp c«ng t¸c phÝ theo møc vïng nói cao (20.000® hoÆc 40.000®/ngµy). - §i c«ng t¸c trong vïng th× ®îc thanh to¸n c«ng t¸c phÝ theo møc trong vïng. 2/ TiÒn thuª chç ë t¹i n¬i ®Õn c«ng t¸c: - C¸c ®¬n vÞ NHNN cã phßng kh¸ch (trõ n¬i cã giÊy phÐp kinh doanh) cÇn tËn dông ®Ó bè trÝ n¬i nghØ cho c¸n bé, nh©n viªn NHNN ®Õn lµm viÖc t¹i ®¬n vÞ vµ kh«ng ®îc thu tiÒn ngñ. - Nh÷ng n¬i NHNN kh«ng cã nhµ kh¸ch, nhµ nghØ nÕu thuª chç bªn ngoµi th× c¸n bé ®Õn c«ng t¸c ph¶i tù thanh to¸n tiÒn thuª phßng ngñ vµ sau khi ®i c«ng t¸c vÒ th× ®îc c¬ quan thanh to¸n l¹i. ViÖc thanh to¸n tiÒn thuª chç ë t¹i n¬i ®Õn c«ng t¸c (nÕu cã) ph¶i chÆt chÏ trªn c¬ së ho¸ ®¬n thu tiÒn thùc tÕ hîp ph¸p, hîp lÖ vµ tèi ®a kh«ng qu¸ møc sau: + 90.000®/ngµy ®èi víi TP Hµ Néi, TP Hå ChÝ Minh + 60.000®/ngµy ®èi víi c¸c tØnh kh¸c + 40.000®/ngµy ®èi víi c¸c huyÖn. Trêng hîp ph¶i thuª phßng riªng th× møc tèi ®a lµ: + 150.000®/ngµy ®èi víi T.P Hµ néi vµ TP Hå ChÝ Minh + 90.000®/ngµy ®èi víi n¬i kh¸c. - Trêng hîp c¸n bé, c«ng chøc ®i c«ng t¸c ph¶i nghØ l¹i t¹i c¸c vïng n«ng th«n kh«ng cã nhµ kh¸ch, nhµ nghØ kh«ng cã ho¸ ®¬n tiÒn ngñ, th× ®îc thanh to¸n tiÒn ngñ theo møc kho¸n tèi ®a kh«ng qu¸ 30.000®/ngµy/ngêi. Møc kho¸n nµy kh«ng ¸p dông ®èi víi c¸c c¸n bé ®i c«ng t¸c c¸c vïng cã nhµ kh¸ch, nhµ nghØ. 3/ VÒ thanh to¸n tiÒn vÐ tµu xe ®i c«ng t¸c: a/ §èi tîng ®îc thanh to¸n tiÒn vÐ m¸y bay gåm: - C¸n bé l·nh ®¹o tõ cÊp Vô, Côc trë lªn (kÓ c¶ V¨n phßng ®¹i diÖn NHNN t¹i TP Hå ChÝ Minh) thuéc NHNN Trung ¬ng. - Gi¸m ®èc, phã Gi¸m ®èc chi nh¸nh NHNN tØnh, thµnh phè. - Chuyªn viªn chÝnh vµ c¸c chøc danh kh¸c cã møc l¬ng tõ hÖ sè 4,75 trë lªn ®èi víi NHNN Trung ¬ng hoÆc 4,47 trë lªn ®èi víi c¸c chi nh¸nh NHNN tØnh, thµnh phè. Trêng hîp cÇn cö c¸n bé ®i c«ng t¸c mµ kh«ng ®ñ tiªu chuÈn ®îc thanh to¸n tiÒn vÐ m¸y bay nhng ph¶i ®i gÊp ®Ó gi¶i quyÕt c¸c c«ng viÖc khÈn theo yªu cÇu hoÆc chØ thÞ cña l·nh ®¹o NHNN (Thèng ®èc, Phã Thèng ®èc ®èi víi c¸n bé ë TW hoÆc cña Gi¸m ®èc ®èi víi c¸n bé ë NHNN tØnh, thµnh phè) th× ph¶i ®îc Thñ trëng ®¬n vÞ xem xÐt, quyÕt ®Þnh ®îc thanh to¸n tiÒn vÐ m¸y bay 1 hoÆc 2 chiÒu. b/ Trêng hîp ®i c«ng t¸c b»ng ph¬ng tiÖn giao th«ng c«ng céng kh¸c ®îc thanh to¸n tiÒn vÐ tµu xe nÕu cã ®ñ vÐ hîp ph¸p. c/ Trêng hîp c¸n bé, c«ng chøc tù tóc ph¬ng tiÖn ®i c«ng t¸c ®îc thanh to¸n tiÒn tµu xe theo gi¸ cíc vËn t¶i « t« hµnh kh¸ch Nhµ níc t¹i ®Þa ph¬ng
  5. 5 cho sè Km thùc ®i; Trêng hîp ®i c«ng t¸c ë vïng nói cao, h¶i ®¶o, biªn giíi, vïng s©u cïng ®é dµi ®o¹n ®êng th× ®îc thanh to¸n gÊp 2 lÇn gi¸ cíc vËn t¶i « t« hµnh kh¸ch Nhµ níc tai ®Þa ph¬ng. d/ Trêng hîp c¸n bé, c«ng chøc ®i c«ng t¸c b»ng xe « t« cña c¬ quan th× kh«ng ®îc thanh to¸n tiÒn tµu xe. e/ TiÒn tµu xe bao gåm tiÒn vÐ tµu (kÓ c¶ tÇu n»m), vÐ xe, cíc qua phµ, ®ß ngang cho b¶n th©n c¸n bé, c«ng chøc, lÖ phÝ s©n bay, phÝ qua cÇu ®êng vµ cíc hµnh lý phôc vô cho chuyÕn ®i c«ng t¸c (nÕu cã) mµ c¸n bé, c«ng chøc trùc tiÕp chi tr¶, muèn ®îc thanh to¸n tiÒn ph¶i cã ®ñ vÐ hîp lÖ, hîp ph¸p. NhËn ®îc c«ng v¨n híng dÉn nµy yªu cÇu c¸c ®¬n vÞ tæ chøc thùc hiÖn mét c¸ch chÆt chÏ, trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn cã g× víng m¾c, ph¶n ¸nh vÒ NHNN Trung ¬ng (Vô KÕ to¸n - Tµi chÝnh) ®Ó kÞp thêi gi¶i quyÕt.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2