Công văn 128/BTC-TCT của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Dnt Quang | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
140
lượt xem
3
download

Công văn 128/BTC-TCT của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 128/BTC-TCT của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn nộp, thoái trả và tất toán tài khoản tạm thu thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 128/BTC-TCT của Bộ Tài chính

  1. BỘ TÀI CHÍNH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 128/BTC-TCT V/v hướng dẫn nộp, thoái trả Hà Nội, ngày 04 tháng 01 năm 2008 và tất toán tài khoản tạm thu thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao Kính gửi: - Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; - Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước, Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Căn cứ Luật Quản lý thuế và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Quản lý thuế, Bộ Tài chính hướng dẫn việc nộp, hoàn trả thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao như sau: 1. Từ 01/01/2008, số tiền thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao do các cơ quan chi trả thu nhập thực hiện khấu trừ thuế 10% trên tổng thu nhập đối với các khoản chi trả cho cá nhân có thu nhập từ 500.000 đồng trở lên mà khoản thu nhập này có được từ các hoạt động đại lý hưởng hoa hồng, môi giới, tiền nhuận bút, tiền giảng dạy ... (theo qui định tại điểm 3.3.1.1 mục III Thông tư số 81/2004/TT-BTC ngày 13/8/2004 của Bộ tài chính) được nộp vào tài khoản thu Ngân sách nhà nước (TK 741); không nộp vào tài khoản tạm thu thuế thu nhập cá nhân của cơ quan thuế (TK 920.03). Việc quản lý thu nộp tiền thuế, tiền phạt được thực hiện theo quy định tại điểm 2 mục IV phần C- “Nộp thuế”; việc hoàn trả thuế được thực hiện theo quy định tại phần G- “Thủ tục hoàn thuế, bù trừ thuế” Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế và hướng dẫn thi hành Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế. 2. Tổng cục Thuế, Kho bạc Nhà nước có trách nhiệm hướng dẫn Cục Thuế, Kho bạc nhà nước tỉnh thành phố quyết toán tài khoản tạm thu thuế Thu nhập đối với người có thu nhập cao (TK920.03), thực hiện chuyển số dư trên tài khoản này tại thời điểm 31/12/2007 để nộp vào tài khoản thu Ngân sách nhà nước (TK741). Các quy định về việc quản lý, sử dụng tài khoản tạm thu thuế Thu nhập cá nhân theo hướng dẫn tại công văn số 9550TC/TCT ngày 27/8/2004 của Bộ Tài chính được thực hiện đến hết ngày 31/12/2007. Bộ Tài chính hướng dẫn để các đơn vị thống nhất thực hiện. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị các đơn vị phản ảnh về Bộ Tài chính để nghiên cứu, giải quyết kịp thời./. Nơi nhận: KT. BỘ TRƯỞNG - Như trên; THỨ TRƯỞNG - Vụ CST, PC, NSNN;
  2. - KBNN; (đã ký) - Đại diện TCT tại TP.HCM, KK, TNCN; Trương Chí Trung - Lưu: VT, TCT (CC,VT).Hà
Đồng bộ tài khoản