Công văn 1576/TCT-CS của Tổng cục Thuế

Chia sẻ: Houston Whitney | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
48
lượt xem
1
download

Công văn 1576/TCT-CS của Tổng cục Thuế

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 1576/TCT-CS của Tổng cục Thuế về thuế giá trị gia tăng

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 1576/TCT-CS của Tổng cục Thuế

  1. BỘ TÀI CHÍNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TỔNG CỤC THUẾ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc -------------- --------------------- Số: 1576/TCT-CS Hà Nội, ngày 28 tháng 4 năm 2009 V/v thuế GTGT Kính gửi: Cục thuế tỉnh Kon Tum Tổng cục Thuế nhận được công văn số 770/CT-KTrT ngày 12/03/2009 của Cục Thuế tỉnh Kon Tum đề nghị hướng dẫn về thuế GTGT đối với khoản kinh phí hỗ trợ Báo Kon Tum thu thập thông tin viết tin, bài tuyên truyền những chính sách trợ giúp người nghèo trên báo của Sở Lao động - Thương binh xã hội tỉnh Kon Tum. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau: Tại điểm 1.13, Mục II, Phần A Thông tư số 32/2007/TT-BTC ngày 09/04/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế GTGT quy định Hàng hoá, dịch vụ sau đây không thuộc diện chịu thuế GTGT: "1.13- Xuất bản, nhập khẩu và phát hành: a- Báo, tạp chí, bản tin chuyên ngành, bao gồm cả hoạt động truyền trang báo, tạp chí, bản tin chuyên ngành... h- Tranh, ảnh, áp phích tuyên truyền cổ động là tranh, ảnh, áp phích, các loại tờ rơi, tờ gấp phục vụ cho mục đích tuyên truyền, cổ động, khẩu hiệu, ảnh lãnh tụ, Đảng kỳ, Quốc kỳ, Đoàn kỳ, Đội kỳ". Căn cứ hướng dẫn trên, khoản kinh phí hỗ trợ báo Kon Tum để thu thập thông tin, viết bài với mục đích tuyên truyền chế độ, chính sách trợ giúp người nghèo và không nhằm mục đích quảng cáo thì không thuộc diện chịu thuế GTGT. Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Kon Tum được biết./. KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG Phạm Duy Khương
Đồng bộ tài khoản