Công văn 17-TC/TCT của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Tu Uyen | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
71
lượt xem
5
download

Công văn 17-TC/TCT của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 17-TC/TCT của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn xử lý phạt chậm nộp thuế

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 17-TC/TCT của Bộ Tài chính

  1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA C«ng v¨n  c ña B é  T µi  h Ý n h  S è17  C/T C T  n g µy  4 th¸ng 1 n¨ m   c T 2000  vÒ   viÖc h íng d É n   ö  lý p h¹t  h Ë m  né p  thu Õ x c KÝnh     göi: C¸c    quan  ­ Bé, c¬  ngang    quan  Bé, c¬  thuéc ChÝnh    phñ  ­UBND       c¸ctØnh,thµnh    phè    trùcthuéc Trung    ¬ng  Thùc hiÖn chØ  ®¹o  cña Thñ íng  t ChÝnh  phñ  i t¹ c«ng v¨n  1302/CP  sè  ­KTTH  ngµy 10/12/1999  viÖc  lýph¹tchËm   vÒ  xö      nép thuÕ xuÊt nhËp    khÈu,  Bé  Tµi chÝnh híng dÉn  viÖc miÔn  ph¹t chËm     nép  thuÕ xuÊt khÈu, thuÕ  nhËp  khÈu  sau: nh    1/ §Õn  ícngµy    tr   31/12/1999 nÕu doanh nghiÖp  nép  ®∙  xong tiÒn thuÕ  nî®äng    cho    qu¸ h¹n  tõng    têkhaihµng      ho¸ xuÊt nhËp    khÈu    th× doanh nghiÖp  ® îc miÔn    tiÒn  ph¹tchËm     nép ¬ng  t øng    tiÒn  víisè  thuÕ  nép  ®∙  cho  tõng    tê khaihµng      ho¸ xuÊtnhËp    khÈu ®ã. 2/ Thêi®iÓm         x¸c ®Þnh  nép  ®∙  thuÕ    lµngµy  nép  vµo Kho    b¹c theo giÊy  nép tiÒn (nÕu  nép    trùctiÕp b»ng tiÒn  Æt)  m hoÆc  ngµy Ng©n  hµng  lµm  ®∙  thñ    tôc chuyÓn  tiÒn      tõ tµikho¶n cña doanh nghiÖp cho  quan  c¬  H¶i quan  (nÕu nép  qua Ng©n  hµng). 3/ Gi¶iquyÕt      miÔn ph¹p  nép chËm  nép: C¬    quan   H¶i quan  ®Þa   ph¬ng  c¨n cø    vµo  tiÒn thuÕ    sè    nî ®äng  nép,thêi®iÓm   ®∙      nép  thuÕ    nî ®äng  ®Ò   vµ  nghÞ  cña doanh  nghiÖp    lýmiÔn    ®Ó xö    ph¹ttiÒn ph¹p chËm       nép thuÕ. 4/Trêng      hîp doanh nghiÖp thuéc ®èi t   îcmiÔn       îng ®   ph¹tchËm  nép theo  quy  ®Þnh  i t¹  c«ng v¨n  1302/CP­ sè  KTTH  ngµy 10/12/1999  cña ChÝnh  phñ  nhng  nép  ®∙  kho¶n tiÒn ph¹tchËm       nép  vµo Ng©n s¸ch tõ ngµy      10/12/1999 sÏ     ® îchoµn  i   l¹ . 5/ Xö        lýviph¹m: KÓ       tõ ngµy  31/12/1999,nÕu    doanh nghiÖp  vÉn cßn    nî ®äng  thuÕ    xö    sÏbÞ  lýtheo  quy ®Þnh  i t¹ ®iÓm     5, §iÒu    1, LuËt söa    ®æi, bæ     sung  mét  sè  ®iÒu  cña  LuËt thuÕ  xuÊt khÈu, thuÕ  nhËp  khÈu  sè  04/1998/QH10  c¸cv¨n b¶n  vµ      híng dÉn  li     cã  ªnquan. 6/ ViÖc  lýph¹tchËm     xö      nép thuÕ      Æc   tiªuthô ® biÖtvµ    thuÕ        gi¸trÞ gia t¨nghµng    nhËp khÈu  còng  îcthùc hiÖn  ®     theo híng dÉn        t¹ c«ng    i v¨n nµy. Tæng  côc    H¶i quan chØ ®¹o híng dÉn    Côc    H¶i quan    c¸c®Þa ph¬ng    gi¶i quyÕt  tôc miÔn  thñ    ph¹ttheo    quy ®Þnh    tæng  b¸o  trªnvµ  hîp  Tæng  côc    H¶i quan,Bé      TµichÝnh.  
Đồng bộ tài khoản