intTypePromotion=1

Công văn 1892/KTTH của Văn phòng Chính phủ

Chia sẻ: Anh Phuong | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
76
lượt xem
1
download

Công văn 1892/KTTH của Văn phòng Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 1892/KTTH của Văn phòng Chính phủ về việc điều chỉnh giá cước bưu điện

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 1892/KTTH của Văn phòng Chính phủ

  1. v¨n  quèc    phßng  héi c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   së  l       LAWDATA C«NG   V¨N CñA   CHÝNH   PHñ   1892/KTTH  Sè  NGµY   TH¸NG   N¨M   29  4  1993    VÒ VIÖC   ®IÒU   CHØN H   íC  U   C B ®IÖN KÝnh   göi:   ­Tæng     côc  u  B ®iÖn ­Ban    VËt    gi¸ChÝnh phñ, ­Uû     ban   KÕ ho¹ch Nhµ níc, ­Tæng     Liªn ®oµn    Lao ®éng  ViÖt Nam,   ­Bé      Tµi chÝnh, ­Bé    Lao  ®éng   ­Th¬ng binh  X∙ héi. vµ    T¹icuéc    häp  ngµy  th¸ng4  19    n¨m  1993,sau      khinghe  c¸o cña  b¸o    Trëng  ban VËt    gi¸ChÝnh phñ  Tæng   vµ  côc  ëng  tr Tæng  côc  ®iÖn, ý  Bu    kiÕn  cña  ®¹idiÖn  ban      Uû  KÕ ho¹ch Nhµ    TµichÝnh,Bé    níc,Bé      Lao  ®éng  ­Th¬ng  binh  vµ        x∙ héi,vÒ viÖc ®iÒu  chØnh      ®iÖn,  gi¸ cíc Bu  Thñ  íng  t ChÝnh  phñ  ®∙  quyÕt ®Þnh:   1­ Tõ    th¸ng 5/1993,cícchuÈn          c¸c dÞch  Bu  vô  ®iÖn  îc®iÒu  ®   chØnh    l¹i nh  sau: ­C ícth(n¨ng 20gr)tõ200              ®ång/chiÕc lªn400      ®/chiÕc. ­  íc ®iÖn  C   b¸o  150®/tiÕng    tõ  lªn 250®/tiÕng; huû  viÖc    bá  ®Þnh     cíc tiÕng ®iÖn    b¸o khÈn,th     îng khÈn. ­ C íc®iÖn      tho¹i êng         ® dµi(cù ly100km    ­ 400km)    tõ 840®/phótlªn1.100      ®/phót. ­ C ícthuªbao        ®iÖn  tho¹i  (dung îng m¹ng    l   tõ 5000  ®Õn   sè  10.000      sè) lµ 60.000 ®/m¸y­th¸ng. Ban VËt    gi¸ChÝnh phñ c«ng  vµ  bè  híng dÉn thùc hiÖn c¸c møc     cíc chuÈn  trªn. nªu  2­ Giao    Tæng  côc  ®iÖn    vµo    Bu  c¨n cø  c¸c møc    cícchuÈn, sau        khitrao ®æi    víiBan  VËt    gi¸ChÝnh  phñ, quy    ®Þnh      träng l cao  cíc th cã   îng  h¬n; cíc     ®iÖn tho¹i êng    c¸c cù     ® dµië    lýkh¸c nhau;cícthuªbao          ®iÖn tho¹i c¸c dung   ë    l m¹ng  îng  kh¸c theo    tõng ®èi îng  t phôc    quan  vô: c¬  hµnh chÝnh  nghiÖp, sù    c¬  s¶n  së  xuÊtkinhdoanh,hé         tnh©n... 3­ T¹m    thêi,  giao Ban    VËt    gi¸ChÝnh  phñ sau      æi    khitrao® víiTæng côc  Bu ®iÖn,  Tµi chÝnh  c¸c ngµnh  Bé    vµ    kh¸c cã  ªnquan, quy    li     ®Þnh       cíc c¸c dÞch  Bu  vô  ®iÖn  thanh    to¸nb»ng  nguån ng©n  s¸ch;cícph¸tsãng          ph¸tthanh,  ph¸th×nh,cícph¸ttÝn          hiÖu    tinh. . lªnvÖ  . Tæng  côc  ®iÖn  Bu  quy ®Þnh tiÕp      cíc c¸c dÞch  cßn  i vô  l¹ ngoµi danh      môc    ®iÓm   vµ  ghië  1  ®iÓm   nªu  3  trªn.
  2. 2 4­ §iÒu    chØnh      l¹ hÖ thèng    i cícdÞch  Bu  vô  ®iÖn  quèc  t tÕ ¬ng  xøng    víi cícdÞch  c¸c nícl©n    vô      cËn, kh«ng      ®Ó kh¸ch nícngoµiphµn        nµn  cíccña  vÒ    ta qu¸ cao  bÞ      vµ  phiÒn  vÒ  hµ  chÊt l    îng phôc    vô.Tæng  côc  ®iÖn  Bu  bµn    víi Ban  VËt    gi¸ChÝnh phñ, Bé      Tµi chÝnh  chøc  tæ  kiÓm     êng  tra th xuyªn viÖc  chÊp  hµnh  luËtvÒ    ®iÖn  kû    cícbu  cña Nhµ    níc,huû  ngay    bá  c¸cchÕ  phô  ®é  thu cíctuú tiÖn,nhÊt lµviÖc                thu dÞch  bu  vô  ®iÖn  Æt  i   ® t¹ c¸c kh¸ch s¹n,nhµ        hµng,nhµ    kh¸ch. V¨n phßng ChÝnh phñ    xin th«ng b¸o      quan  li   ®Ó c¸c c¬  cã  ªnquan biÕt   vµ  thùc hiÖn.  
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2