intTypePromotion=1

Công văn 2116/TC-HCSN của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Lam Binh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
73
lượt xem
1
download

Công văn 2116/TC-HCSN của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 2116/TC-HCSN của Bộ Tài chính về việc đánh giá tình hình thực hiện chế độ chi tiêu về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 2116/TC-HCSN của Bộ Tài chính

  1. C«ng v¨n Cña Bé Tµi chÝnh sè 2116/TC-HCSN ngµy 22 th¸ng 02 n¨m 2005 vÒ viÖc ®¸nh gi¸ t×nh h×nh thùc hiÖn chÕ ®é chi tiªu vÒ ®µo t¹o, båi dìng c¸n bé, c«ng chøc KÝnh - C¸c Bé, c¬ quan ngang Bé, c¬ quan thuéc ChÝnh phñ göi: - Ban Tµi chÝnh qu¶n trÞ Trung ¬ng - Uû ban nh©n d©n c¸c tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng ChÕ ®é chi tr¶ thï lao cho gi¶ng viªn, b¸o c¸o viªn hiÖn nay ®ang ®îc thùc hiÖn theo qui ®Þnh t¹i 3 Th«ng t cña Bé Tµi chÝnh lµ: a - Th«ng t sè 105/2001/TT-BTC ngµy 27/12/2001 híng dÉn qu¶n lý, sö dông kinh phÝ ®µo t¹o, båi dìng c¸n bé vµ c«ng chøc Nhµ níc lµ: møc tr¶ thï lao cho tõng lo¹i gi¶ng viªn lµ 90.000 ®/buæi, 120.000 ®/buæi vµ 150.000®/buæi; b - Th«ng t sè 70/1998/TT-BTC ngµy 21/5/1998 híng dÉn vÒ kinh phÝ ho¹t ®éng cña Trung t©m båi dìng ChÝnh trÞ cÊp huyÖn: møc tr¶thï lao cho gi¶ng viªn, b¸o c¸o viªn kiªm chøc lµ 50.000 ®/buæi vµ 100.000®/ngµy kh«ng chia ra c¸c lo¹i gi¶ng viªn; c - Th«ng t sè 105/1998/TT-BTC ngµy 23/7/1998 híng dÉn thùc hiÖn chÕ ®é b¸o c¸o viªn cña §¶ng: møc tr¶ thï lao cho tõng lo¹i b¸o c¸o viªn cña §¶ng lµ 30.000 ®/ buæi, 50.000 ®/buæi, 60.000 ®/buæi, 80.000®/buæi vµ 100.000 ®/buæi; HiÖn nay, ë c¸c tØnh, thµnh phè trùc thuéc TW ®· s¸p nhËp Trêng ChÝnh trÞ, Trêng ®µo t¹o t¹i chøc, Trêng hµnh chÝnh....thµnh Trêng ChÝnh trÞ (hoÆc Trêng c¸n bé) tØnh, thµnh phè thùc hiÖn nhiÖm vô ®µo t¹o, båi dìng kiÕn thøc cho khèi §¶ng vµ khèi qu¶n lý nhµ níc trªn ®Þa bµn tØnh, thµnh phè. Trung t©m gi¸o dôc ChÝnh trÞ quËn, huyÖn ®îc giao nhiÖm vô ®µo t¹o, båi dìng kiÕn thøc cho khèi ®¶ng vµ khèi qu¶n lý nhµ níc thuéc quËn, huyÖn. Nh vËy, trong néi bé mçi trêng, viÖc chi tr¶ thï lao cho gi¶ng viªn, b¸o c¸o viªn cã c¸c møc qui ®Þnh kh¸c nhau nh hiÖn nay sÏ khã kh¨n cho ®¬n vÞ khi thùc hiÖn. Tõ thùc tÕ trªn, Bé Tµi chÝnh nhËn thÊy cÇn ph¶i nghiªn cøu ®Ó söa ®æi chÕ ®é chi tr¶ thï lao cho gi¶ng viªn, b¸o c¸o viªn cho c¸c ®èi tîng ®îc ®µo t¹o, båi d- ìng t¹i c¸c cÊp cho phï hîp. §Ó cã c¨n cø söa ®æi cÇn cã sù ®¸nh gi¸ cña c¸c Bé, c¬ quan trung ¬ng vµ c¸c ®Þa ph¬ng viÖc thùc hiÖn 3 Th«ng t trªn ®©y trong thêi gian qua vÒ c¸c mÆt sau: - Møc chi tr¶ thï lao cho gi¶ng viªn, b¸o c¸o viªn nh hiÖn nay ®· phï hîp cha, møc nµo phï hîp, møc nµo cha phï hîp cÇn söa ®æi, kiÕn nghÞ söa ®æi møc cô thÓ lµ bao nhiªu.
  2. - Víi møc chi tr¶ thï lao cho gi¶ng viªn, b¸o c¸o viªn, c¸c chi phÝ kh¸c phôc vô cho líp ®µo t¹o, båi dìng.... vµ møc kinh phÝ ng©n s¸ch bè trÝ nh hiÖn nay ®· b¶o ®¶m phï hîp cha? §¬n vÞ cã kiÕn nghÞ söa ®æi g×? - Víi kh¶ n¨ng ng©n s¸ch bè trÝ kinh phÝ nh hiÖn nay, khi thay ®æi n©ng møc chi tr¶ thï lao cho gi¶ng viªn, b¸o c¸o viªn ®¬n vÞ cã s¾p xÕp l¹i c¸c kho¶n chi kh¸c ®Ó cã nguån chi t¨ng møc chi tr¶ thï lao cho gi¶ng viªn, b¸o c¸o viªn kh«ng? - C¸c kiÕn nghÞ kh¸c (nÕu cã). Bé Tµi chÝnh ®Ò nghÞ c¸c Bé, c¬ quan trung ¬ng vµ c¸c ®Þa ph¬ng cã ý kiÕn ®¸nh gi¸ vÒ c¸c néi dung trªn, göi vÒ Bé Tµi chÝnh tríc ngµy 31/3/2005 ®Ó nghiªn cøu söa ®æi Th«ng t cho phï hîp. C¶m ¬n sù hîp t¸c cña c¸c Bé, c¬ quan trung ¬ng vµ c¸c ®Þa ph¬ng./.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2