intTypePromotion=1

Công văn 2189/TCHQ-KTTT của Tổng cục hải quan

Chia sẻ: Tu Uyen | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
57
lượt xem
2
download

Công văn 2189/TCHQ-KTTT của Tổng cục hải quan

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 2189/TCHQ-KTTT của Tổng cục hải quan về việc thuế nhập khẩu giấy trắng phủ silicon

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 2189/TCHQ-KTTT của Tổng cục hải quan

  1. v¨n phßng quèc héi c¬ së d÷ liÖu luËt viÖt nam LAWDATA C«ng v¨n cña Tæng côc h¶i quan sè 2189/TCHQ-KTTT ngµy 30 th¸ng 5 n¨m 2001 vÒ viÖc thuÕ nhËp khÈu giÊy tr¸ng phñ silicon KÝnh göi: Côc H¶i quan thµnh phè H¶i Phßng Tæng côc H¶i quan nhËn ®îc C«ng v¨n sè 4468 TC/TCT ngµy 17/05/2001 cña Bé Tµi chÝnh vÒ m· sè vµ thuÕ nhËp khÈu giÊy tr¸ng phñ silicon cña C«ng ty §Çu t vµ ph¸t triÓn ViÖt - ý. Côc TTTT - XNK (Tæng côc H¶i quan) híng dÉn ®¬n vÞ thùc hiÖn nh sau: - C¨n cø BiÓu thuÕ nhËp khÈu u ®·i ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh 1803/1998/Q§-BTC ngµy 11/12/1998 vµ Danh môc söa ®æi, bæ sung mét sè mÆt hµng ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh sè 91/2000/Q§-BTC ngµy 02/06/2000; Th«ng t sè 37/1999/TT-BTC ngµy 07/04/1999 cña Bé Tµi chÝnh híng dÉn c¸ch ph©n lo¹i hµng ho¸ theo Danh môc BiÓu thuÕ xuÊt khÈu, BiÓu thuÕ nhËp khÈu; th×: 1. MÆt hµng: GiÊy tr¸ng phñ silicon mét mÆt ®· in ch÷ Diana, khæ réng 25 mm, 40 mm, 60mm, d¹ng cuén, thuéc nhãm 4823, m· sè 4823.19.00, thuÕ suÊt thuÕ nhËp khÈu u ®·i 30% (ba m¬i phÇn tr¨m) - ¸p dông cho c¸c tê khai nhËp khÈu ®¨ng ký víi c¬ quan h¶i quan tõ ngµy 01/01/2000 ®Õn ngµy 30/6/2000; hoÆc 20% (hai m¬i phÇn tr¨m) - ¸p dông cho c¸c tê khai nhËp khÈu ®¨ng ký víi c¬ quan H¶i quan tõ ngµy 01/07/2000 trë ®i. 2. §èi víi c¸c l« hµng cã tê khai nhËp khÈu trong n¨m 1999, ®Ò nghÞ ®¬n vÞ thùc hiÖn theo tinh thÇn C«ng v¨n sè 2000/TCHQ-KTTT ngµy 21/5/2001 cña Tæng côc H¶i quan. Côc KTTT-XNK (Tæng côc H¶i quan) th«ng b¸o ®Ó ®¬n vÞ biÕt vµ thùc hiÖn.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2