intTypePromotion=1

Công văn 2380/TCT/NV3 của Tổng cục Thuế

Chia sẻ: Tu Uyen | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
58
lượt xem
3
download

Công văn 2380/TCT/NV3 của Tổng cục Thuế

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 2380/TCT/NV3 của Tổng cục Thuế về việc thuế giá trị gia tăng đối với thiết bị nhập khẩu tạo TSCĐ

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 2380/TCT/NV3 của Tổng cục Thuế

  1. v¨n phßng quèc héi c¬ së d÷ liÖu luËt viÖt nam LAWDATA C«ng v¨n cña Tæng côc thuÕ sè 2380 TCT/NV3 ngµy 29 th¸ng 6 n¨m 2001 vÒ viÖc thuÕ GTGT ®èi víi thiÕt bÞ nhËp khÈu t¹o TSC§ KÝnh göi: Tæng côc H¶i quan Tæng côc thuÕ nhËn ®îc C«ng v¨n sè 1686/TCQH-KTTT ngµy 27/04/2001 cña Tæng côc H¶i quan vÒ viÖc miÔn thuÕ GTGT ®èi víi thiÕt bÞ nhËp khÈu t¹o tµi s¶n cè ®Þnh theo dù ¸n. VÒ vÊn ®Ò nµy, Tæng côc thuÕ cã ý kiÕn nh sau: C¨n cø Th«ng t sè 49/2000/TT-BTC ngµy 31/05/2000 (hiÖu lùc ngµy 25/05/2000) cña Bé Tµi chÝnh, th×: thiÕt bÞ, m¸y mãc, ph¬ng tiÖn vËn t¶i chuyªn dïng lo¹i trong níc cha s¶n xuÊt ®îc, cÇn nhËp khÈu (kÓ c¶ trêng hîp nhËp khÈu uû th¸c, tróng thÇu cung cÊp, uû quyÒn nhËp khÈu) ®Ó t¹o tµi s¶n cè ®Þnh cña c¬ së kinh doanh thuéc ®èi tîng kh«ng chÞu thuÕ GTGT. Trêng hîp c«ng ty TNHH ThiÕt bÞ vµ vËt t khoa häc kü thuËt (ASIMCO) tróng thÇu nhËp khÈu thiÕt bÞ, m¸y mãc cung cÊp cho Trung t©m C«ng nghÖ xö lý m«i trêng (kh«ng ph¶i lµ ®¬n vÞ kinh doanh) ®Ó t¹o tµi s¶n cè ®Þnh theo dù ¸n ®Çu t ®îc duyÖt, th× m¸y mãc, thiÕt bÞ nµy thuéc ®èi tîng chÞu thuÕ GTGT. Tæng côc thuÕ tr¶ lêi ®Ó Tæng côc H¶i quan ®îc biÕt vµ thùc hiÖn
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2