intTypePromotion=1

Công văn 2392/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan

Chia sẻ: Anh Phuong | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
48
lượt xem
2
download

Công văn 2392/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 2392/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc hướng dẫn xử lý thuế giá trị gia tăng đối với máy móc, thiết bị, PTVT chuyên dùng trong nước chưa sản xuất được dùng làm TSCĐ

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 2392/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan

  1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA C«ng v¨n  cña  æ n g  c ôc H ¶i q u a n  S è  2392/TC H Q­K T T T   T n g µ y 6 th¸ng  n¨ m  1999 v Ò  viÖc H íng d É n  x ö   5  lý  thu Õ  G T G T  ® èi   m ¸ y   ã c, thiÕt b Þ, P T V T  ch uyªn dïng  víi m trong  íc ch a  n s¶n  u Êt ® îc dïng  m   S C § x lµ T KÝnh   Côc    göi:  H¶i quan    c¸ctØnh,thµnh    phè ­ C¨n  môc      cø  4, §iÒu  NghÞ  4  ®Þnh  28/1998/N§­   sè  CP ngµy  11/5/1998  cña  ChÝnh  phñ quy ®Þnh        chitiÕtthihµnh LuËt thuÕ    GTGT. ­ C¨n  QuyÕt    cø  ®Þnh  214/1999/Q§­ sè  BKH  ngµy  26/4/1999 cña  KÕ   Bé  ho¹ch  §Çu   viÖc:Ban  vµ  tvÒ    hµnh Danh môc    i c¸c lo¹ m¸y mãc, thiÕtbÞ, ph­     ¬ng tiÖn vËn      t¶ichuyªn dïng trongníc®∙          s¶n  xuÊt® îc.     Tæng  côc    H¶i quan híng dÉn    c¸c ®¬n  xö    vÞ  lýthuÕ  GTGT  ®èi    víim¸y  mãc, thiÕtbÞ,    ph¬ng tiÖn vËn    t¶ichuyªn dïng trong    níc cha s¶n xuÊt  îc ®   nhËp khÈu dïng lµm    TSC§  cña  ¸n nh  dù    sau: 1. C¸c  i   lo¹ m¸y mãc, thiÕtbÞ,    ph¬ng tiÖn vËn    t¶ichuyªn dïng    thuéc  i lo¹  trong    níc cha s¶n  xuÊt  îc mµ   së  dù  ®Çu    nhËp  ®   c¬  cã  ¸n  t khÈu    ®Ó lµm  TSC§  theo  ¸n ®ã     îng kh«ng  dù    lµ ®èi t   chÞu thuÕ GTGT,  nÕu  s¬    hå  l«hµng  nhËp  khÈu ®¸p øng    c¸c®iÒu kiÖn sau: +    ®Çu    Dù ¸n  t trong níc,dù  ®Çu          ¸n  t níc ngoµi ®∙  îc cÊp    ®   giÊy phÐp  ®Çu    thoÆc   ¸n ®Çu    dù    tkh¸c® îccÊp  thÈm      cã  quyÒn    phª duyÖt. + Hîp ®ång  hoÆc  ph¬ng  nhËp  ¸n  khÈu  x¸c ®Þnh   nguån  râ  gèc    n¬i nhËp  khÈu, lo¹ m¸y    i   mãc, thiÕtbÞ, ph¬ng        tiÖn vËn      t¶ichuyªn dïng    lµm TSC§  theo dù      ¸n ®Çu  . t  +  Æt   M hµng kh«ng  thuéc Danh    môc    i c¸clo¹ m¸y    mãc, thiÕtbÞ  ph¬ng      vµ  tiÖn vËn      t¶ichuyªn dïng    trong níc®∙      s¶n  xuÊt ® îc,ban      hµnh  kÌm theo  QuyÕt  ®Þnh   214/1999/Q§­ sè  BKH   ngµy 26/4/1999 cña  tr Bé  ëng  KÕ   Bé  ho¹ch vµ  §Çu .t 2. Trêng    së    hîp c¬  nhËp  khÈu  d©y chuyÒn  thiÕtbÞ, m¸y      mãc  ®ång  bé  (®îc ¸p    dông  nguyªn  t¾c) ph©n  i   lo¹ theo  m¸y mãc  chÝnh nÕu   ®¸p  øng  quy  ®Þnh  i t¹ ®iÓm     2, môc      II­ Nguyªn  t¾c ph©n  ilo¹ hµng  ho¸ trong BiÓu  thuÕ  nhËp  khÈu,phÇn  Th«ng     A,  t37/1999/TT­ BTC  cña  TµichÝnh),nÕu  s¬  Bé      hå  l« hµng    nhËp khÈu  ®¸p  øng      ®ñ c¸c ®iÒu  kiÖn  nªu  i®iÓm   (ri   t¹  1  ªng ®iÒu  kiÖn  3    thø  ¸p dông  cho m¸y chÝnh) C«ng      v¨n nµy    th× kh«ng  tÝnh thuÕ  GTGT   cho  d©y  c¶  chuyÒn  thiÕtbÞ,    m¸y  mãc  ®ång  m Æc     thÓ  bé  dï cã  trong  d©y  chuyÒn  ®ång  ®ã  c¶  i bé  cã  lo¹ thiÕtbÞ, m¸y        mãc trong níc®∙      s¶n  xuÊt® îc.   3. Yªu    cÇu  Côc    H¶i quan    c¸c tØnh,thµnh    phè kiÓm      tral¹ toµn  hå  i bé  s¬  c¸c    l« hµng    lµ m¸y mãc,  thiÕt bÞ,    ph¬ng tiÖn vËn    t¶inhËp  khÈu  ngµy  tõ  1/1/1999 ®Ó   lýnh    xö    sau:   + Trêng  doanh  hîp  nghiÖp  cam   cã  kÕt    lµ hµng  nhËp  khÈu  thuéc diÖn  trong níccha      s¶n  xuÊt ® îc®Ó   thêi® îchëng      t¹m      kh«ng    thu thuÕ GTGT  song  thùc tÕ      Æt     l¹ lµ m i hµng n»m  trong Danh    môc    i c¸c lo¹ thiÕtbÞ, m¸y      mãc, ph­ ¬ng tiÖn vËn      t¶ichuyªn dïng    trong níc®∙      s¶n  xuÊt ® îcth×      Côc    H¶i quan    c¸c
  2. 2 tØnh,thµnh    phè  v¨n b¶n    cã    yªu cÇu doanh nghiÖp nép thuÕ  ngay  theo th«ng    b¸o thuÕ    ban ®Çu   nép    vµ  ph¹tchËm  nép  theo LuËt ®Þnh.     +  Trêng hîp c¸c    l« hµng  ® îc Bé,  quan  ®∙    c¬  chñ qu¶n  chuyªn  ngµnh  hoÆc   quan  c¬  qu¶n    lýchuyªn ngµnh    cÊp tØnh    x¸c nhËn    i lµlo¹ thiÕtbÞ, m¸y      mãc,  ph¬ng tiÖn vËn    t¶ichuyªn dïng  së    c¬  nhËp  khÈu lµm  TSC§,  thuéc    lo¹i trong níccha      s¶n xuÊt ® îccòng      ph¶irµ        so¸t®èi chiÕu   víiDanh  môc    i c¸c lo¹  m¸y mãc,  thiÕtbÞ, ph¬ng      tiÖn vËn      t¶ichuyªn dïng    trong níc®∙      s¶n  xuÊt ® îc     ®Ó   lývÒ  xö    thuÕ  GTGT   tr nh  êng    hîp trªn,nhng    kh«ng  lýph¹tchËm   xö      nép  ®èi víi     Doanh  nghiÖp (nÕu  cã). +  Trêng      hîp l«hµng nhËp khÈu  ®¸p øng  c¸c ®iÒu  ®ñ    kiÖn nªu  i t¹ ®iÓm     1 C«ng   v¨n nµy, nhng    doanh nghiÖp  nép  ®∙  thuÕ GTGT   sÏ ® îc khÊu    th×      trõ vµo  thuÕ  sè  GTGT  ph¶inép    cña      c¸c l« hµng nhËp khÈu  tiÕp theo cña ®¬n  vÞ. NÕu     doanh  nghiÖp  khã  cã  kh¨n vÒ    vèn  hoÆc   ®iÒu  do  kiÖn  thùc tÕ    cÇn  ® îc hoµn  i thuÕ    l¹ sè    GTGT   nép  sÏ ® îc hoµn      së    tôc ®∙  th×      tr¶trªnc¬  c¸c thñ    vÒ  hoµn  thuÕ  quy  ®∙  ®Þnh. Tæng   côc H¶i quan  th«ng  b¸o    ®Ó Côc  H¶i quan    c¸c tØnh, thµnh    phè  biÕt vµ    thùc hiÖn. Trong      qu¸ tr×nh thùc hiÖn  nÕu  víng  ¾c   cã  m hoÆc   ý  cã  kiÕn kh¸c khisö      dông  Danh  môc    i c¸c lo¹ thiÕtbÞ,    m¸y  mãc,  ph¬ng tiÖn vËn  t¶ichuyªn dïng      trong níc ®∙      s¶n  xuÊt ® îc ®Ó         gi¶iquyÕt  tôc cã  ªnquan  thñ    li   vÒ  thuÕ GTGT   ®èi    víihµng  ho¸  nhËp  khÈu  th× b¸o c¸o kÞp      thêi®Ó Tæng   côc    H¶i quan  híng xö          cã    lýphïhîp víi t×nh  h×nh thùc tÕ.  
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2