intTypePromotion=1

Công văn 241/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan

Chia sẻ: Anh Phuong | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
82
lượt xem
2
download

Công văn 241/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 241/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc xử lý thuế nhập khẩu hàng hoá gia công nước ngoài biếu tặng, từ thiện

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 241/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan

  1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA C«ng  v¨n   c ña T æ n g  côc H ¶i q u a n  sè 241/TC H Q­K T T T   n g µy  13 th¸ng 01 n¨ m  1999  Ò  viÖc X ö  lý thu Õ   h Ë p  kh È u  h µ n g  h o¸  v n gia c«n g  n íc n g o µi  Õ u  t Æ n g  tõ thiÖn bi KÝnh    göi:Côc    H¶i quan    c¸ctØnh,thµnh    phè  Ngµy  31/12/1998  Tµi chÝnh  C«ng  sè  Bé    cã  v¨n  5808  TC/TCT  viÖc  vÒ  xö     lý thuÕ  nhËp khÈu   ®èi    víihµng  ho¸    gia c«ng    níc ngoµi biÕu    tÆng tõ  thiÖn.§Ó     viÖc  thùc hiÖn    thèng nhÊt trong c¶      níc,Tæng   côc    H¶i quan híng  dÉn    c¸c®¬n  nh  vÞ  sau: Yªu  cÇu  Côc    H¶i quan    c¸c ®Þa  ph¬ng  kiÓm     tranÕu    êng  s¶n  c¸c tr hîp  xuÊt gia c«ng      hµng xuÊt khÈu  dïng  hµng      ®∙  sè  ho¸ nguyªn vËt liÖu thõa        cña  hîp ®ång      gia c«ng biÕu  tÆng  cho    c¸c ®èi îng cã  t   khã  kh¨n trong nícvíimôc          ®Ých   tõ thiÖn    nh: ñng  ®ång  hé  bµo  lôt  b∙o  , ngêi giµ,trÎ         kh«ng    em n¬i n¬ng  tùa,må     nhì (kÓ  c¸c tr   c«i,c¬    c¶    êng  c¸c tæ  hîp    chøc    tõ thiÖn  ®øng  nhËn  ra  c¸c l« hµng      biÕu  tÆng sau          ®ã tiªuthô,lÊy kinh phÝ    mua       c¸c vËt dông  cÇn  thiÕtcho      c¸c ®èi îng  t khã  kh¨n nªu trªn)trªnc¬  ®Ò       së  nghÞ  (b»ng  b¶n) v¨n    cña chñ  hµng    nícngoµi, ® îcBé   ®∙    Th¬ng    m¹ichÊp  nhËn    lýmiÔn  th× xö    thuÕ  nhËp  khÈu  cho  nguyªn vËt liÖu thõa,nguyªn vËt liÖu thùc tÕ    sè                  tiªuhao   ®Ó s¶n xuÊt ra sè      hµng    ho¸ biÕu tÆng  b¸o    vµ  c¸o Tæng  côc    H¶i quan theo    quy  ®Þnh. Tæng  côc    H¶i quan th«ng b¸o    ®Ó Côc H¶i quan, c¸c tØnh, thµnh        phè  biÕtvµ    thùc hiÖn.          
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2