Công văn 2641/TCT-CS của Tổng cục Thuế

Chia sẻ: Adam Michelle | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
76
lượt xem
3
download

Công văn 2641/TCT-CS của Tổng cục Thuế

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 2641/TCT-CS của Tổng cục Thuế về việc thuế suất thuế giá trị gia tăng

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 2641/TCT-CS của Tổng cục Thuế

  1. BỘ TÀI CHÍNH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TỔNG CỤC THUẾ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ----------------- --------------------- Số: 2641/TCT-CS Hà Nội, ngày 01 tháng 7 năm 2009 V/v: Thuế suất thuế GTGT Kính gửi: Công ty Cổ phần Công nghệ Tân doanh Trả lời công văn số 22/2009/TDT-CV ngày 25/3/2009 của Công ty Cổ phần Công nghệ Tân doanh về thuế suất GTGT mặt hàng thiết bị mạng máy vi tính, Tổng cục Thuế hướng dẫn áp dụng các văn bản quy phạm pháp luật như sau: Tại điều 1 Thông tư số 13/2009/TT-BTC ngày 22/01/2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn giảm 50% mức thuế suất thuế GTGT đối với một số hàng hóa, dịch vụ thuộc nhóm áp dụng thuế suất 10% quy định tại điểm 3 mục II phần B Thông tư số 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính bao gồm: “Máy xử lý dữ liệu tự động và các bộ phận, phụ tùng của máy (bao gồm cả máy vi tính các loại và các bộ phận của máy vi tính, máy in chuyên dùng cho máy vi tính), trừ bộ phận lưu giữ điện”. Căn cứ hướng dẫn nêu trên, các loại hàng hóa là các bộ phận của mạng máy tính bao gồm thiết bị định tuyến, bộ chuyển mạch, bộ phận cầu nối và kết nối máy in thuộc đối tượng áp dụng thuế suất 10% theo quy định tại điểm 3 mục II phần B Thông tư số 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008, được giảm 50% mức thuế suất quy định theo hướng dẫn tại Thông tư số 13/2009/TT- BTC ngày 22/01/2009 và Thông tư số 91/2009/TT-BTC ngày 12/5/2009 của Bộ Tài chính. Đề nghị Công ty Cổ phần Công nghệ Tân doanh liên hệ với Cục thuế Thành phố Đà Nẵng để được hướng dẫn thực hiện theo đúng quy định./. Nơi nhận: KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG - Như trên; PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG - Cục thuế TP. Đà Nẵng; - Vụ Pháp chế; - Ban PC; - Lưu VT, CS (2b). Phạm Duy Khương
Đồng bộ tài khoản