intTypePromotion=1

Công văn 2708/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan

Chia sẻ: Anh Phuong | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
68
lượt xem
2
download

Công văn 2708/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 2708/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc thuế nhập khẩu cáp máy vi tính

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 2708/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan

  1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA C«ng v¨n  c ña T æ n g  côc H ¶i Q u a n  S è  2708/TC H Q­K T T T   n g µ y 20 th¸ng 5 n¨ m  1999 v Ò  viÖc T h u Õ   n h Ë p  k h È u  c¸p m ¸ y  vi tÝnh KÝnh    göi:Côc    H¶i quan    c¸ctØnh,thµnh    phè  C¨n  C«ng    1976/TC­ cø  v¨n sè  TCT   ngµy  27/4/1999  cña  Tµi chÝnh  Bé    h­ íng dÉn viÖc  m∙    ¸p  sè, thuÕ suÊt thuÕ    nhËp khÈu  ®∙im Æt   u    hµng d©y c¸p  m¸y    vitÝnh Tæng côc    H¶i quan  híng dÉn    thùc hiÖn    thèng nhÊt nh    sau: M Æt   hµng:C¸p    m¸y    vitÝnh  dïng ®Ó     truyÒn  liÖu,nèim¹ng    d÷      vitÝnh cã  cÊu    t¹ogåm   04    cã  ®«i d©y  ®ång  nhá bäc  nhùa  îcxo¾n      ®   l¹ víinhau  bäc  i vµ  nhùa bªn  ngoµi (kh«ng    ph¶i c¸p    ®ång  trôc)thuéc  sè    m∙  85441130  i (lo¹ d©y    cuén,b»ng    ®ång, bäc    PVC,  PE);Cã    thuÕ  suÊt thuÕ    nhËp  khÈu  ®∙ilµ15%   u      (mêil¨m    phÇn  tr¨m). Tæng  côc    H¶i quan yªu cÇu    c¸c ®¬n  c¨n  hµng  vÞ  cø  thùc nhËp khÈu  ®Ó   tÝnh thuÕ nhËp  khÈu  theo ®óng    quy ®Þnh.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2