Công văn 2730/TC/CST của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Hue Man | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
97
lượt xem
2
download

Công văn 2730/TC/CST của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 2730/TC/CST của Bộ Tài chính về việc tiếp tục thực hiện Thông tư số 28/2004/TT-BTC ngày 31/3/1004 của Bộ Tài chính

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 2730/TC/CST của Bộ Tài chính

  1. C«ng v¨n cña Bé Tµi chÝnh sè 2730/TC-CST ngµy 9 th¸ng 3 n¨m 2005 VÒ viÖc tiÕp tôc thùc hiÖn Th«ng t sè 28/2004/TT-BTC ngµy 31/3/2004 cña Bé Tµi chÝnh KÝnh göi: Côc H¶i quan c¸c TØnh, Thµnh phè, liªn tØnh §Ó thi hµnh HiÖp ®Þnh vÒ hîp t¸c kinh tÕ, v¨n ho¸, khoa häc, kü thuËt gi÷a ChÝnh phñ níc Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam vµ ChÝnh phñ níc Céng hoµ d©n chñ nh©n d©n Lµo ký ngµy 16/1/2004 vÒ viÖc thùc hiÖn gi¶m 50% thuÕ suÊt thuÕ nhËp khÈu ®èi víi hµng ho¸ cã xuÊt xø tõ mçi níc, ngµy 31/3/2004 Bé Tµi chÝnh ®· ban hµnh Th«ng t sè 28/2004/TT-BTC híng dÉn thùc hiÖn viÖc gi¶m thuÕ nhËp khÈu hµng ho¸ cã xuÊt xø tõ Lµo. C¨n cø tho¶ thuËn t¹i Kú häp lÇn thø 27 ngµy 7/1/2005 t¹i Hµ Néi cña Uû ban liªn ChÝnh phñ ViÖt - Lµo vÒ tiÕp tôc thèng nhÊt thùc hiÖn c¬ chÕ gi¶m 50% thuÕ suÊt thuÕ nhËp khÈu ®èi víi hµng ho¸ cã xuÊt xø tõ mçi níc cho n¨m 2005, do ®ã Th«ng t sè 28/2004/TT-BTC ngµy 31/3/2004 cña Bé Tµi chÝnh híng dÉn thùc hiÖn viÖc gi¶m thuÕ nhËp khÈu hµng ho¸ cã xuÊt xø tõ Lµo ®îc tiÕp tôc ¸p dông cho n¨m 2005. Trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn nÕu cã khã kh¨n víng m¾c, ®Ò nghÞ c¸c tæ chøc, c¸ nh©n ph¶n ¸nh kÞp thêi vÒ Bé Tµi chÝnh ®Ó nghiªn cøu híng dÉn. Bé Tµi chÝnh th«ng b¸o ®Ó c¸c ®¬n vÞ cã liªn quan biÕt vµ thùc hiÖn.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản