Công văn 3046/BTC-TCT của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Houston Whitney | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
267
lượt xem
31
download

Công văn 3046/BTC-TCT của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 3046/BTC-TCT của Bộ Tài chính về điều kiện chứng từ thanh toán qua ngân hàng để được khấu trừ, hoàn thuế giá trị gia tăng

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 3046/BTC-TCT của Bộ Tài chính

  1. BỘ TÀI CHÍNH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM -------------- Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 3046 /BTC-TCT ------------------- V/v điều kiện chứng từ thanh toán qua Hà Nội, ngày 20 tháng 3 năm 2009 ngân hàng để được khấu trừ, hoàn thuế GTGT. Kính gửi: Cục thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Bộ Tài chính nhận được công văn, ý kiến của các Cục thuế và cơ sở kinh doanh hỏi về điều kiện có chứng từ thanh toán qua ngân hàng đối với hàng hoá, dịch vụ mua vào từ 20 triệu đồng trở lên để được khấu trừ, hoàn thuế GTGT. Về vấn đề này, căn cứ Luật thuế GTGT và các văn bản hướng dẫn thi hành, Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện điểm 1.3.b mục III phần B Thông tư số 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 về thuế GTGT như sau: 1. Điều kiện khấu trừ thuế GTGT đầu vào đối với hàng hoá, dịch vụ mua vào từ 20 triệu đồng trở lên phải có chứng từ thanh toán qua ngân hàng được hiểu là có chứng từ chứng minh việc chuyển tiền từ tài khoản của bên mua sang tài khoản của bên bán mở tại các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán theo các hình thức thanh toán phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành . 2. Các chứng từ sau đây không đủ điều kiện để được khấu trừ, hoàn thuế GTGT đối với hàng hoá, dịch vụ mua vào từ 20 triệu đồng trở lên theo quy định tại Thông tư số 129/2008/TT-BTC: - Chứng từ bên mua nộp tiền mặt vào tài khoản của bên bán. - Chứng từ thanh toán theo các hình thức không phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị các đơn vị, cơ sở kinh doanh phản ánh kịp thời về Bộ Tài chính để được giải quyết kịp thời./. Nơi nhận: KT. BỘ TRƯỞNG - Như trên; THỨ TRƯỞNG - Vụ CST, PC, TCNH, Cục TCDN; đã ký - Lưu: VT; TCT (VT, PC, KK, CS(3)).Hiền Nguyễn Công Nghiệp

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản