Công văn 3199/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ

Chia sẻ: Quang Minh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
80
lượt xem
24
download

Công văn 3199/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 3199/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ về việc kinh phí cho Ban Điều hành Đề án 112

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 3199/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ

  1. VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 3199/VPCP-KTTH V/v kinh phí cho Ban ĐH Đề Hà Nội, ngày 13 tháng 6 năm 2007 án 112 Kính - Bộ Tài chính; gửi: - Ban Điều hành Đề án 112. Xét đề nghị của Bộ Tài chính tại văn bản số 2593/BTC-HCSN ngày 15 tháng 2 năm 2007 về kinh phí thực hiện Đề án Tin học hóa quản lý hành chính nhà nước (Đề án 112), thay mặt Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng có ý kiến như sau: Trong khi chờ hoàn tất thủ tục giải thể và bàn giao các công việc của Ban Điều hành Đề án 112, giao Bộ Tài chính căn cứ chế độ tài chính hiện hành xem xét, bố trí kinh phí cho Ban Điều hành Đề án 112 để duy trì hoạt động thường xuyên thực hiện các nhiệm vụ được Thủ tướng Chính phủ giao tại Thông báo số 89/TB-VPCP ngày 25 tháng 4 năm 2007 và thanh toán cước đường truyền dữ liệu của các cơ quan trung ương và địa phương về Văn phòng Chính phủ, đảm bảo duy trì hoạt động của Hệ thống thông tin điện tử của Chính phủ theo đúng quy định. Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./. Nơi nhận: KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM - Như trên; PHÓ CHỦ NHIỆM - TTgCP, PTTg Nguyễn Sinh Hùng; - VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Quốc Huy, Cục QT-TV, Website CP; (Đã ký) - Ban Điều hành Đề án 112; - Lưu: VT, KTTH(3), 13 Nguyễn Quốc Huy
Đồng bộ tài khoản