intTypePromotion=1

Công văn 3378-TCT/HTQT của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Tu Uyen | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
93
lượt xem
2
download

Công văn 3378-TCT/HTQT của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 3378-TCT/HTQT của Bộ Tài chính về việc xác nhận tờ khai thuế của văn phòng HKVN tại Quảng Châu

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 3378-TCT/HTQT của Bộ Tài chính

  1. v¨n phßng quèc héi c¬ së d÷ liÖu luËt viÖt nam LAWDATA C«ng v¨n cña Tæng côc thuÕ sè 3378 TCT/HTQT ngµy 7 th¸ng 8 n¨m 2000 vÒ viÖc x¸c nhËn tê khai thuÕ cña V¨n phßng Hµng kh«ng ViÖt Nam t¹i Qu¶ng Ch©u KÝnh göi: Tæng C«ng ty hµng kh«ng ViÖt Nam Tr¶ lêi c«ng v¨n sè 1705/TCTHK-TCKT ngµy 5/7/2000 cña Tæng c«ng ty Hµng kh«ng ViÖt Nam vÒ viÖc x¸c nhËn tê khai thuÕ cña V¨n phßng Hµng kh«ng ViÖt Nam t¹i Qu¶ng Ch©u, Tæng côc thuÕ cã ý kiÕn nh sau: 1. T¹i dßng 6 cña c«ng v¨n nªu trªn, Tæng c«ng ty ®Ò cËp ®Õn viÖc kª khai vµ xin cÊp chøng chØ lµ c¬ quan kinh doanh ®îc miÔn thuÕ t¹i Qu¶ng Ch©u theo HiÖp ®Þnh Hµng kh«ng gi÷a hai níc. Tuy nhiªn, sau ®ã, Tæng c«ng ty ®Ò nghÞ x¸c nhËn lµ ®¬n vÞ thuéc ph¹m vi ®iÒu chØnh cña HÖp ®Þnh tr¸nh ®¸nh thuÕ hai lÇn. §Ò nghÞ Tæng c«ng ty x¸c ®Þnh râ vÒ môc ®Ých cña viÖc xin chøng nhËn nµy do c¬ quan thuÕ chØ cã chøc n¨ng x¸c nhËn ®èi tîng c tró cña ViÖt Nam nh»m môc ®Ých thùc hiÖn HiÖp ®Þnh tr¸nh ®¸nh thuÕ hai lÇn. 2. VÒ viÖc x¸c nhËn ®èi tîng c tró cña ViÖt Nam, theo qui ®Þnh t¹i Th«ng t sè 95/1997/TT/BTC ngµy 29/12/1997 híng dÉn vµ gi¶i thÝch néi dung c¸c ®iÒu kho¶n cña HiÖp ®Þnh tr¸nh ®¸nh thuÕ hai lÇn vµ Th«ng t sè 37/2000/TT/BTC ngµy 5/5/2000 söa ®æi, bæ sung Th«ng t sè 95/1997/TT/BTC, c¬ quan thuÕ tØnh, thµnh phè cã chøc n¨ng xÐt vµ cÊp GiÊy x¸c nhËn c tró (theo mÉu nªu t¹i Phô lôc C, Th«ng t sè 37/2000/TT/BTC). Do vËy, ®Ò nghÞ Tæng c«ng ty Hµng kh«ng ViÖt Nam liªn hÖ víi Côc thuÕ Hµ Néi ®Ó xin x¸c nhËn. Tæng côc thuÕ th«ng b¸o ®Ó Tæng c«ng ty biÕt vµ thùc hiÖn.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2