intTypePromotion=1

Công văn 340/TC-TCT của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Tu Uyen | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
66
lượt xem
3
download

Công văn 340/TC-TCT của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 340/TC-TCT của Bộ Tài chính về việc giảm thuế doanh thu

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 340/TC-TCT của Bộ Tài chính

  1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA C«ng v¨n  cña  é   µi c h Ý n h   è  340/TC­T C T  n g µy  11 th¸ng  n¨ m  2001 B T S 1  vÒ   viÖc gi¶ m  thu Õ  d o a n h  thu KÝnh   göi: Côc     ThuÕ     c¸c tØnh, thµnh    phè  trùc thuéc    Trung  ­ ¬ng Bé    Tµi chÝnh nhËn  îc kiÕn  ®   nghÞ cña mét  doanh  sè  nghiÖp    vÒ viÖc  xÐt gi¶m thuÕ doanh thu theo diÖn  së  c¬  s¶n  xuÊt míi thµnh      lËp.VÒ     vÊn  ®Ò   nµy,Bé      TµichÝnh  ý  cã  kiÕn  sau: nh    C¨n  quy  cø  ®Þnh   i§iÓm   t¹  3.c Môc     I PhÇn     D Th«ng   sè  t 97/TC­TCT  ngµy  30/12/1995 cña  Tµi chÝnh      s¶n  Bé    th×:C¬ së  xuÊt míi thµnh      lËp gÆp   nhiÒu  khã kh¨n vÒ    s¶n  xuÊt,tiªuthô s¶n        phÈm,  tr¶nî vèn  vÒ      vay ®Çu     îc t®   xÐt gi¶m    50%  thuÕ doanh    thu trong thêigian 1        n¨m  tõth¸ngcã  kÓ      doanh   thu; c¬  gÆp   së  nhiÒu khã  kh¨n n¨m tiÕp  sau n¨m  îc gi¶m  ®   thuÕ  nÕu  lç® îc bÞ      xÐt gi¶m    thuÕ  tiÕp theo,sè    thuÕ  îcxÐt  ®   gi¶m ¬ng  t øng    lçsau    víisè    khi®∙  xö    lýb»ng   c¸cbiÖn ph¸p kh¸cnhng    kh«ng        tèi®a  qu¸ 50%   thuÕ  sè  ph¶inép.   C¨n  theo  cø  quy ®Þnh  i t¹ §iÒu  th×:"LuËtthuÕ    28      GTGT   hiÖu      cã  lùcthi hµnh    tõngµy  01/01/1999.B∙ibá        luËtthuÕ  doanh    thu;LuËt söa  æi,bæ     ®   sung  mét  ®iÒu  sè  cña  LuËt thuÕ    doanh    c¸c quy  thu vµ    ®Þnh  thuÕ  vÒ  doanh thu  trong c¸c v¨n      b¶n quy ph¹m ph¸p    luËtkh¸c,kÓ       tõ ngµy  LuËt thuÕ  GTGT  cã  hiÖu      lùcthi hµnh". C¨n  theo    cø  c¸c quy ®Þnh  trªn,®Ó       gi¶iquyÕt    døt ®iÓm   thùc  vµ  hiÖn  thãng nhÊt  viÖc xÐt gi¶m  thuÕ  doanh thu cho    së  c¸c c¬  s¶n  xuÊt,Bé      Tµi chÝnh  híng dÉn    viÖc    xÐt gi¶m thuÕ doanh    thu theo diÖn  së  c¬  s¶n  xuÊt míi     thµnh    lËp theo quy    ®Þnh    t¹ Th«ng   97/TC­ i tsè  TCT  trªnnh  nªu    sau: Trêng      së  hîp c¸cc¬  s¶n  xuÊt ®∙    s¬      göihå  xingi¶m  thuÕ  doanh    thu theo  diÖn  së  c¬  s¶n  xuÊt míi thµnh      lËp  ®Õn   quan  c¬  thuÕ  íc ngµy  tr   31/3/2001   (c¨n cø    theo  dÊu  ®iÖn)  bu  th×  quan  c¬  thuÕ  xem  xÐt  quyÕt  ra  ®Þnh  gi¶m  thuÕ  doanh thu cho  së  c¬  s¶n  xuÊt.C¸c  êng    tr hîp  s¬    hå  xin gi¶m  thuÕ    göi ®Õn  sau ngµy 31/3/2001,c¬    quan  thuÕ    sÏkh«ng  xem       xÐt gi¶iquyÕt. Bé    Tµi chÝnh th«ng b¸o    ®Ó Côc thuÕ    c¸c tØnh,thµnh    phè  îc biÕt vµ  ®     híng dÉn    ®¬n  thùc hiÖn. vÞ   
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2