Công văn 3407/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan

Chia sẻ: Adam Michelle | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
51
lượt xem
2
download

Công văn 3407/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 3407/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc thuế nhập khẩu máy trò chơi điện tử có thưởng

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 3407/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan

  1. BỘ TÀI CHÍNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TỔNG CỤC HẢI QUAN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc -------------- ---------------------- Số: 3407/TCHQ-KTTT Hà Nội, ngày 11 tháng 6 năm 2009 V/v: thuế nhập khẩu máy trò chơi điện tử có thưởng Kính gửi: Công ty Liên doanh TNHH S.A.S. - CTAMAD (44B Lý Thường Kiệt, Q. Hoàn Kiếm, Hà Nội) Trả lời công văn số 123/VP-09 ngày 26/5/2009 của Công ty Liên doanh TNHH S.A.S - CTAMAD về việc miễn thuế nhập khẩu máy trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài; Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau: 1. Căn cứ Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 45/2005/QH11; Nghị định số 149/2005/NĐ-CP ngày 08/12/2005; Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ; Thông tư số 79/2009/TT-BTC ngày 20/4/2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, thì: Dự án đầu tư thường xuyên sử dụng 500 lao động đến 5.000 lao động thuộc lĩnh vực ưu đãi đầu tư quy định tại điểm 29, Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 108/2006/NĐ-CP được miễn thuế nhập khẩu đối với máy móc, thiết bị nhập khẩu để tạo tài sản cố định cho Dự án của doanh nghiệp. 2. Căn cứ Quyết định số 84/2007/QĐ-BTC ngày 17/10/2007 của Bộ Tài chính về việc ban hành quy chế quản lý tài chính đối với hoạt động kinh doanh trò chơi có thưởng, thì đối với cơ sở lưu trú du lịch từ 5 sao trở lên được nhập khẩu tối đa 100 máy; 3. Trường hợp của Công ty Liên doanh TNHH S.A.S - CTAMAD, theo trình bày, Công ty được Bộ Kế hoạch và Đầu tư điều chỉnh tại Giấy phép đầu tư số 1018/GCNĐTC3 ngày 23/8/2006 bổ sung ngành nghề kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài. Công ty đã được Bộ Thương mại cấp hạn ngạch nhập khẩu và thực tế đã nhập khẩu miễn thuế 82 máy (công văn số 6124/TM-KHĐT ngày 02/10/2006); vì vậy, Công ty được nhập khẩu miễn thuế 13 (mười ba) máy còn lại để tạo tài sản cố định theo Giấy phép đầu tư điều chỉnh số 1018/GCNĐTC3-BKH nêu trên. 4. Tổng cục Hải quan trả lời để Công ty Liên doanh TNHH S.A.S - CTAMAD biết và cung cấp đầy đủ hồ sơ hải quan với Cục Hải quan nơi doanh nghiệp có Dự án đầu tư. Cục Hải quan nơi doanh nghiệp có Dự án đầu tư kiểm tra cụ thể hồ sơ của doanh nghiệp nộp, đối chiếu với quy định của Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và các văn bản hướng dẫn để thực hiện đăng ký Danh mục hàng hóa nhập khẩu miễn thuế theo quy định tại Thông tư số 79/2009/TT-BTC ngày 20/4/2009 của Bộ Tài chính./. Nơi nhận: KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG - Như trên; PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG - Lưu: VT, KTTT (4). (Đã ký) Nguyễn Văn Cẩn
Đồng bộ tài khoản