Công văn 3539/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan

Chia sẻ: Anh Phuong | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
56
lượt xem
1
download

Công văn 3539/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 3539/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc thực hiện Chỉ thị 14/1998/CT-TCHQ

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 3539/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan

  1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA C«ng v¨n  C ñ a  T æ n g   ôc H ¶i q u a n  sè 3539/TC H Q­K T T T   c n g µy  01 th¸ng 7 n¨ m  1999 V Ò   viÖc thùc hi Ö n   C h Ø  thÞ 14/1998/CT­T C H Q KÝnh    göi:Côc    H¶i quan    c¸ctØnh,thµnh    phè  Ngµy  12­ 17­ 1998  Tæng  côc  ëng  tr Tæng  côc    H¶i quan  ChØ   cã  thÞ sè  14/1998/CT­ TCHQ   viÖc  vÒ  thùc hiÖn    quy tr×nh thu thuÕ            míi®èi víi hµng ho¸  xuÊt nhËp    khÈu, trong ®ã       cho  phÐp  th¸ng ®Çu   6    n¨m  kh«ng  biªnb¶n    lËp    vi ph¹m  ®èi    víinh÷ng  êng  saiph¹m  tr hîp    kh«ng    chèng  cè  ý  lËu  thuÕ  nay    thêi gian ®ã  ®∙ hÕt.  Theo NghÞ  ®Þnh  16/1999/N§­  ngµy 27­ 1999 cña  CP 3­ ChÝnh  phñ  quy ®Þnh    tôc h¶i quan, gi¸m      vÒ thñ        s¸th¶i quan  lÖ  vµ  phÝ    h¶i quan,NghÞ    ®Þnh  22/CP  sè  ngµy  4­ 17­ 1996  xö      vÒ  ph¹tviph¹m  hµnh chÝnh  trong lÜnh    vùc thuÕ  Th«ng   01/1999/TT­ vµ  t sè  TCHQ   ngµy  5­ 10­ 1999  híng  dÉn NghÞ  ®Þnh  16/1999/N§­   sè  CP ngµy  3­ 27­ 1999. Tæng     côc  ëng  tr Tæng   côc    H¶i quan híng dÉn      c¸c®¬n  nh  vÞ  sau: 1. Tõ    ngµy  7­15­ 1999    c¸c hµnh      viviph¹m  hµnh chÝnh trong  lÜnh vùc  thuÕ  lÜnh  vµ  vùc  qu¶n    lýNhµ    h¶iquan  chñ  níc vÒ    do  hµng      tù kª khaitÝnh    thuÕ  theo quy  ®Þnh  cña      c¸c luËtthuÕ xuÊt nhËp    khÈu, gi¸trÞ gia t¨ng tiªu             thô ® Æc     biÖt.     lËp biªnb¶n    .sÏbÞ      . viph¹m  xö    vµ  lýtheo luËtph¸p hiÖn        hµnh. 2. Tõ    ngµy  7­ 1­ 1999      trë®i,Côc    H¶i quan   c¸c tØnh,thµnh    phè tiÕp    tôc qu¸n  iÖtnéi dung, môc   tr       ®Ých  yªu cÇu,  thùc  hiÖn  nghiªm chØnh  c¸c    luËt thuÕ. NghÞ  ®Þnh  sè  16/1999/N§­  ngµy  27­ 1999, Th«ng  t sè  CP 3­   01/1999/TT­ TCHQ   ngµy  5­ 10­ 1999...vµ    quy  tr×nh  thu thuÕ míi, tiÕp tôc     tuyªn truyÒn    réng  ivµ  r∙  niªm  yÕt c«ng  khai c«ng    v¨n nµy  c¸c  vµ  chÕ   ®é  chÝnh  s¸ch  li   cã  ªnquan  ®Õn   thuÕ  thu  xuÊt nhËp    khÈu. §ång    thêi,  vÉn  duy  tr× tæ   vÊn    t híng dÉn  chñ hµng  dông  thuÕ  ¸p    ¸p  m∙  vµ  gi¸chuÈn      x¸c,gi¶i thÝch,híng dÉn        c¸cdoanh  nghiÖp  thùc hiÖn    ®óng   c¸cquy  ®Þnh cña  Nhµ    níc nh»m   gi¶m    tèithiÓu nh÷ng        saisãt,viph¹m  trong têkhaih¶iquan,tr               íckhichñ  hµng  lµm      thñ tôc®¨ng  bé  s¬. ký  hå  3. TiÕp    trÝ,s¾p    tôc bè    xÕp      ë  l¹ c¸n bé  tõng  i kh©u  trong quy    tr×nh thñ    tôch¶iquan              phïhîp víi cÇu  yªu nghiÖp  qu¶n    vô  lýtheo quy ®Þnh  cña ngµnh.   Chó träng kh©u    tiÕp nhËn    ®¨ng  tê khai, trÝmét    thu thuÕ      ký     bè    c¸n bé    ®Ó ra th«ng b¸o thuÕ, nh÷ng      n¬i khèil c«ng   îng  viÖc  kh«ng nhiÒu  th×  bé  c¸n  tiÕp   nhËn  hå  cã  bé  s¬  thÓ  kiªm nhiÖm lu«n viÖc      ra th«ng    b¸o thuÕ. Tæng  côc  ëng  tr Tæng  côc    H¶i quan th«ng b¸o    c¸c ®¬n  biÕtvµ  vÞ    thùc   hiÖn.Trong      qu¸ tr×nh thùc hiÖn      nÕu  khã  cã  kh¨n,víng m ¾c   b¸o          th×  c¸o ®Ó Tæng  côc  híng dÉn    tiÕp.
Đồng bộ tài khoản