intTypePromotion=1

Công văn 3945/TC/TCT của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Tu Uyen | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:4

0
62
lượt xem
1
download

Công văn 3945/TC/TCT của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 3945/TC/TCT của Bộ Tài chính về việc thu thuế theo tỷ lệ nội địa hoá sản xuất, lắp ráp xe gắn máy

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 3945/TC/TCT của Bộ Tài chính

  1. C«ng v¨n cña Bé Tµi chÝnh Sè 3945/TC-TCT ngµy 27 th¸ng 4 n¨m 2001 vÒ viÖc Thu thuÕ theo tû lÖ néi ®Þa ho¸ s¶n xuÊt, l¾p r¸p xe g¾n m¸y KÝnh göi: - Tæng côc H¶i quan - C¸c doanh nghiÖp ®Çu t trong níc s¶n xuÊt, l¾p r¸p xe hai b¸nh g¾n m¸y C¨n cø Th«ng t liªn tÞch sè 176/1998/TTLT-BTC-BCN-TCHQ ngµy 25/12/1998, ®îc bæ sung, söa ®æi t¹i Th«ng t liªn tÞch sè 120/2000/TTLT- BTC-BCN-TCHQ ngµy 25/12/2000 cña liªn Bé Tµi chÝnh - C«ng nghiÖp - Tæng côc H¶i quan; QuyÕt ®Þnh sè 1944/1998/Q§-BTC ngµy 25 th¸ng 12 n¨m 1998 cña Bé trëng Bé Tµi chÝnh vÒ viÖc ban hµnh quy ®Þnh thuÕ suÊt thuÕ nhËp khÈu u ®·i theo tû lÖ néi ®Þa ho¸ ®èi víi c¸c s¶n phÈm, phô tïng thuéc ngµnh c¬ khÝ - ®iÖn - ®iÖn tö. C¨n cø ý kiÕn chØ ®¹o cña Thñ tíng ChÝnh phñ t¹i ®iÓm 1, C«ng v¨n sè 294/CP-KTTH ngµy 17/4/2001 cña ChÝnh phñ vÒ viÖc xö lý kÕt qu¶ kiÓm tra t×nh h×nh s¶n xuÊt, l¾p r¸p xe hai b¸nh g¾n m¸y. Bé Tµi chÝnh híng dÉn viÖc xö lý thu thuÕ theo tû lÖ néi ®Þa ho¸ ®èi víi bé linh kiÖn nhËp khÈu ®Ó s¶n xuÊt, l¾p r¸p xe hai b¸nh g¾n m¸y n¨m 2001 cña c¸c doanh nghiÖp ®Çu t trong níc s¶n xuÊt, l¾p r¸p xe hai b¸nh g¾n m¸y nh sau: 1- §èi víi c¸c trêng hîp trong n¨m 2000 ®· thùc hiÖn nép thuÕ theo tû lÖ néi ®Þa ho¸ (cã tê khai hµng ho¸ xuÊt, nhËp khÈu ®îc tÝnh thuÕ theo tû lÖ néi ®Þa ho¸ nép cho c¬ quan H¶i quan tríc ngµy 01/01/2001, ®Ó ¸p dông cho tõng nh·n hiÖu xe cô thÓ) vÉn tiÕp tôc thùc hiÖn nép thuÕ theo tû lÖ néi ®Þa ho¸ víi møc tû lÖ néi ®Þa ho¸ ®· ®¨ng ký thùc hiÖn trong n¨m 2000 ®îc Bé C«ng nghiÖp x¸c nhËn. C¸c doanh nghiÖp ®· thùc hiÖn chÝnh s¸ch thuÕ theo tû lÖ néi ®Þa ho¸ trong n¨m 2000 ph¶i thùc hiÖn quyÕt to¸n hµng nhËp khÈu theo quy ®Þnh t¹i ®iÓm 7.2.2 Th«ng t liªn tÞch sè 176/1998/TTLT-BTC- BCN-TCHQ ngµy 25/12/1998 cña liªn Bé Tµi chÝnh - C«ng nghiÖp - Tæng côc H¶i quan. NÕu doanh nghiÖp kh«ng thùc hiÖn quyÕt to¸n theo ®óng quy ®Þnh th× kh«ng ®îc ¸p dông thuÕ suÊt theo tû lÖ néi ®Þa ho¸. 2- §èi víi trêng hîp trong n¨m 2000 cha thùc hiÖn nép thuÕ theo tû lÖ néi ®Þa ho¸, sang n¨m 2001 doanh nghiÖp thùc hiÖn s¶n xuÊt, l¾p r¸p xe m¸y ®¨ng ký thùc hiÖn nép thuÕ theo tû lÖ néi ®Þa ho¸, th× tû lÖ néi ®Þa ho¸ lµm c¨n cø tÝnh thuÕ n¨m 2001 lµ tû lÖ néi ®Þa ho¸ do c¸c doanh nghiÖp ®¨ng ký thùc hiÖn trong n¨m 2000 ®· ®îc Bé Khoa häc, C«ng nghÖ vµ M«i tr- êng ghi nhËn cho tõng nh·n hiÖu xe cô thÓ. Møc thuÕ suÊt thuÕ nhËp khÈu thùc hiÖn theo quy ®Þnh t¹i QuyÕt ®Þnh sè 1944/1998/Q§-BTC ngµy 25/12/1998 cña Bé trëng Bé Tµi chÝnh. 3- §èi víi trêng hîp doanh nghiÖp ®¨ng ký s¶n xuÊt, l¾p r¸p lo¹i xe hai b¸nh g¾n m¸y cã nh·n hiÖu míi trong n¨m 2001 (nÕu ®îc phÐp cña ChÝnh phñ) th× tû lÖ néi ®Þa ho¸ lµm c¨n cø x¸c ®Þnh tÝnh thuÕ n¨m 2001 lµ tû lÖ néi ®Þa ho¸ cña n¨m 2000 (theo Phô lôc 1 kÌm theo C«ng v¨n sè 06/BC-
  2. BNCL ngµy 19/03/2001 cña Bé C«ng nghiÖp). ThuÕ suÊt thuÕ nhËp khÈu thùc hiÖn theo QuyÕt ®Þnh sè 1944/1998/Q§/BTC ngµy 25/12/1998 cña Bé trëng Bé Tµi chÝnh. 4- Híng dÉn nµy thùc hiÖn cho c¸c l« hµng nhËp khÈu cã tê khai hµng ho¸ xuÊt, nhËp khÈu nép cho c¬ quan H¶i quan tõ ngµy 01/5/2001 vµ ®îc ¸p dông cho tõng nh·n hiÖu (tªn) xe cô thÓ. §èi víi c¸c l« hµng nhËp khÈu cã tê khai hµng ho¸ xuÊt, nhËp khÈu nép cho c¬ quan H¶i quan tõ ngµy 01/01/2001 ®Õn hÕt ngµy 30/4/2001, c¬ quan H¶i quan n¬i lµm thñ tôc nhËp khÈu tÝnh l¹i thuÕ theo híng dÉn cña v¨n b¶n nµy vµ th«ng b¸o cho doanh nghiÖp biÕt sè thuÕ nhËp khÈu ph¶i nép bæ sung nhng cha thùc hiÖn truy thu. Cuèi n¨m 2001, trªn c¬ së b¸o c¸o quyÕt to¸n cña doanh nghiÖp ®îc c¬ quan KiÓm to¸n x¸c nhËn vÒ thuÕ ®· nép vµ tû lÖ néi ®Þa ho¸ ®¹t ®îc trong n¨m 2001, c¬ quan thuÕ phèi hîp víi c¬ quan H¶i quan xem xÐt thùc hiÖn viÖc hoµn thuÕ hoÆc truy thu thuÕ theo quy ®Þnh t¹i Th«ng t liªn tÞch sè 120/2000/TTLT-BTC-BCN-TCHQ vµ chØ ®¹o cña Thñ tíng ChÝnh phñ t¹i C«ng v¨n sè 294/CP-KTTH ngµy 17/04/2001 cña ChÝnh phñ. Bé Tµi chÝnh híng dÉn viÖc thu thuÕ nhËp khÈu theo tû lÖ néi ®Þa ho¸ ®èi víi viÖc s¶n xuÊt, l¾p r¸p xe hai b¸nh g¾n m¸y theo chØ ®¹o cña ChÝnh phñ ®Ó Tæng côc H¶i quan vµ c¸c doanh nghiÖp ®Çu t s¶n xuÊt, l¾p r¸p xe hai b¸nh g¾n m¸y trong níc thùc hiÖn. Trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn nÕu cã víng m¾c ®Ò nghÞ Tæng côc H¶i quan vµ c¸c doanh nghiÖp ph¶n ¸nh vÒ Bé Tµi chÝnh vµ c¸c Bé ngµnh cã liªn quan nghiªn cøu, xö lý kÞp thêi. Phô lôc 1 KÕt qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh xe g¾n m¸y (kÌm theo b¸o c¸o cña §oµn kiÓm tra liªn ngµnh) TT Tªn doanh nghiÖp TØnh, Thêi gian Thùc hiÖn n¨m 2000 Thù thµnh kiÓm tra 200 phè ®iÓ Tû lÖ NhËp Tiªu thô Doanh Nép NS Tû lÖ N§H% (bé) (bé) thu (Tû (Tû b×nh ®ång) ®ång) (% 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 1 Cty §.m¸y, xe ®¹p Xe TP. Hµ 3/3/01 20 13.600 13.600 132,58 34,80 40 m¸y (TODIMAX) Néi 2 Cty H¬ng Thµnh TP. Hµ 3/3/01 20 50.120 50.120 388,903 114,236 4
  3. Néi 3 CtyXNK C«ng nghÖ míi TP. Hµ 4/3/01 17 54.270 39.864 312,57 124,078 40 (NACENIMEX) Néi 4 Cty CP Xe m¸y ®iÖn TP. Hµ 4/3/01 18.19 29.830 28.130 239,296 47,736 40 m¸y Ph¬ng §«ng Néi 5 Cty Ph¸t triÓn XNK vµ TP. Hµ 4/3/01 15.5 27.405 21.518 169,226 63,105 41 §Çu t (VIEXIM) Néi 6 Cty TBVT N«ng s¶n TP. Hµ 5/3/01 15 62.000 51.660 440,666 100,703 4 Néi 7 Cty TNHH B¾c S¬n TP. Hµ 5/3/01 17.5 32.000 31.400 224,096 74,877 40 Néi 8 TCty C¬ khÝ GTVT & TP. Hµ 5/3/01 15 31.540 30.208 232,266 75,957 40 Cty TMT Néi 9 Cty TNHH Duy ThÞnh TP. Hµ 6/3/01 20 74.950 72.450 463.750 153,603 40 Néi 10 Cty Hç trî ph¸t triÓn TP. Hµ 6/3/01 25 33.715 23.731 229,303 27,829 4 c«ng nghÖ (DETECH) Néi 11 Cty X©y Dùng vµ Th- TP. Hµ 7/3/01 20 17.820 15.748 116,697 21,543 40 ¬ng m¹i (TRAENCO) Néi 12 Cty Ph¬ng Nam TP. Hµ 7/3/01 20 26.800 24.400 193,197 59,086 40 Néi 13 Cty L©m nghiÖp ViÖt TP. Hµ 8/3/01 15 34.000 34.000 247,122 65,569 40 Nam (VINAFOR) Néi 14 Cty ph¸t triÓn kinh tÕ TP. Hµ 8/3/01 16.5 35.000 32.000 222,127 66,417 40 kü thuËt ViÖt Nam Néi (DETESCO) 15 Cty XNK INTIMEX TP. Hµ 9/3/01 15.5 15.086 13.901 114,379 19,074 4 Néi 16 TT Quan hÖ Quèc tÕ & TP. Hµ 9/3/01 20 108.000 107.900 1.079,95 242,51 40 §Çu t Néi 17 Cty TNHH T&T TP. Hµ 9/3/01 17 154.000 148.000 1.044,7 311,5 4 Néi 18 Cty XNK Tæng hîp 1 TP. Hµ 10/3/01 18 15.110 15.110 128,683 36,113 4 Néi 19 Cty XNK vµ chuyÓn TP. Hµ 10/3/01 17,83 8.200 7.545 65.370 15179 43 giao c«ng nghÖ Néi VINAGIMEX 20 Cty TNHH §øc Ph¬ng Nam §Þnh 3/3/01 23,03 69.526 50.700 464.629 87.087 42 21 Cty cæ phÇn KD hµng Nam §Þnh 3/3/01 20 20.200 18.500 182 50 39 CN Nam §Þnh 22 Cty Th¬ng m¹i NghÖ TP. Vinh 4/3/01 18,00 3.108 3.108 2615987 11.346 40 An $ 23 Cty thiÕt bÞ nghe nh×n Nam §Þnh 05/3 19,73 26.760 22.163 194.594 57.661 36 Nam §Þnh 24 Cty Xe ®¹p - Xe m¸y Th¸i B×nh 05/3 17,00 16.130 13.140 97.806 20.160 40 Th¸i B×nh 25 Cty §iÖn m¸y H¶i TP. H¶i 06/3 18,14 24.300 21.798 162.682 52.447 35 Phßng Phßng 26 Cty XNK H¶i Phßng TP. H¶i 06/3 16,47 5.446 5.146 75.852 24.030 24 Phßng 27 Cty Cæ phÇn TM - DV TP. H¶i 07/3 21,20 30.020 30.020 220.214 41.720 40
  4. & Kho b·i H¶i Phßng Phßng (ThuÕ NK) 28 Cty Liªn doanh l¾p r¸p TP. H¶i 7/3/01 11 5.600 5.055 35.834 12.940 40 & XNK xe m¸y H¶i Phßng Phßng 29 Cty XNK Cao B»ng TP. H¶i 08/03/01 19,28 7.520 7.001 56.768 17.051 40 Phßng 30 Cty TM-DV & XNK H¶i TP. H¶i 08/3/01 28,02 27.840 24.45 326.127 80.583 40 Phßng Phßng 31 Cty TNHH May xuÊt TP. H¶i 09/3/01 18,10 18.820 15.615 157.586 49.545 40 khÈu Minh Thµnh Phßng 32 Cty XNK Qu¶ng Ninh Qu¶ng 09/3/01 17,52 31.890 26.433 206.260 1.213 40 Ninh 33 Cty TM-DV H÷u nghÞ B¾c 10/3/01 16,88 27.326 22.974 188.971 50.053 43 B¾c Giang Giang 34 Cty TNHH Ng«i sao B¾c Ninh 10/3/01 30,20 8.480 6.359 62.724 15.318 43 B¾c Ninh 35 Cty TNHH TiÕn Léc Hå ChÝ 04/3/01 19,2 34.600 34.600 159 24,89 40 Minh 36 SXKD VXNK Q.1 Hå ChÝ 04/3/01 19,94 12.382 12.382 98,31 22,57 40 (Fimexco) Minh 37 XNK NS & TTCN Hå ChÝ 05/3/01 22,95 68.480 63.720 1,067 236 40 (Sinhaco) Minh 38 TM & SX Hoa L©m Hå ChÝ 05/3/01 25,73 23.580 23.580 264 59 40 Minh 39 Hoµng Chung Hå ChÝ 06/03/01 15,25 1.200 1.103 7.644 0,764 15 Minh 40 DVTH (SAVICO) Hå ChÝ 06/03/01 18,75 1.980 1.980 22,31 6,206 4 Minh 41 XNK Thuû §S Hå ChÝ 6/3/01 12,53 15.895 9.950 191,54 47,8 40 Minh 42 XNK TH (Incomex) Hå ChÝ 7/3/01 20,99 18.375 13.517 115,419 40,113 4 Minh 43 DVVTNN (Amaseco) Phó Yªn 7/3/01 17,19 19.099 18.431 224,215 69,674 40 44 Gèm ®ång Nai Biªn Hoµ 7/3/01 16 14.980 12.665 123,92 30,101 4 45 Tæng hîp T©y §« CÇn Th¬ 8/3/01 20,75 3.740 2.940 38,476 10,234 4 46 Xe m¸y §« Thµnh Hå ChÝ 8/3/01 23,09 5.400 1.721 13,521 3.913 4 Minh 47 XNK TH 3 Nha Trang 1/9/00 18,56 16.540 16.540 175,75 50,46 40 48 SX - XNK (Fipexim) Phó Yªn 10/3/01 19,78 5.600 5.377 86,02 25,66 1 49 TTCN MiÒn Trung Quy Nh¬n 10/3/01 23,01 51.190 51.190 409,24 101,86 4 50 TP. MiÒn Trung §µ N½ng 11/3/01 18,33 61.520 43.697 447,88 168,88 4 51 §iÖn m¸y & KTCN §µ N½ng 11/3/01 32,4 27.260 23.153 385,5 89,73 40 Tæng Céng 1.507.05 1.370.28 12.338 3.204 2 8
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2