Công văn 4017-TC/TCT của Tổng cục Hải quan

Chia sẻ: Tu Uyen | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
59
lượt xem
2
download

Công văn 4017-TC/TCT của Tổng cục Hải quan

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 4017-TC/TCT của Tổng cục Hải quan về việc thuế nhập khẩu mặt hàng IPA, BCS, PH, GC

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 4017-TC/TCT của Tổng cục Hải quan

  1. v¨n phßng quèc héi c¬ së d÷ liÖu luËt viÖt nam LAWDATA C«ng v¨n cña Bé Tµi chÝnh sè 4017 TC/TCT ngµy 03 th¸ng 5 n¨m 2001 vÒ viÖc thuÕ nhËp khÈu mÆt hµng IPA, BCS, PH, GC KÝnh göi: - Tæng côc H¶i quan - C«ng ty nh«m S«ng Hång Bé Tµi chÝnh nhËn ®îc C«ng v¨n sè 135/CV-SH ngµy 10/04/2000 cña C«ng ty nh«m s«ng Hång vÒ viÖc kiÕn nghÞ ¸p m· sè vµ thuÕ suÊt thuÕ nhËp khÈu mÆt hµng ho¸ chÊt IPA, BCS, PH, GC. VÒ vÊn ®Ò nµy, ngµy 26/12/2000, Bé Tµi chÝnh ®· cã C«ng v¨n sè 5773 TC/TCT híng d·n nguyªn t¾c ph©n lo¹i cña c¸c mÆt hµng nµy (b¶n sao göi kÌm). Tuy nhiªn theo ®¬n vÞ gi¶i tr×nh th× c¬ quan H¶i quan ®Þa ph¬ng cho r»ng c¸c mÆt hµng nªu trªn cã hai tÝnh n¨ng: võa h¹n chÕ sù ¨n mßn cña kim lo¹i, võa lµm s¹ch bÒ mÆt kim lo¹i nªn kh«ng râ xÕp vµo m· sè nµo. VÒ vÊn ®Ò nµy; Bé Tµi chÝnh cã ý kiÕn nh sau: C¨n cø Th«ng t sè 37/1999/TT-BTC ngµy 07/04/1999 cña Bé Tµi chÝnh híng dÉn c¸ch ph©n lo¹i hµng ho¸ theo Danh môc BiÓu thuÕ thuÕ xuÊt khÈu, BiÓu thuÕ thuÕ nhËp khÈu; nguyªn t¾c 3c cña Phô lôc nh÷ng nguyªn t¾c chung gi¶i thÝch Danh môc BiÓu thuÕ vµ c¸c vÝ dô minh ho¹ ban hµnh kÌm theo Th«ng t 37/1999/TT-BTC; th×: trong trêng hîp c¸c mÆt hµng ho¸ chÊt IPA, BCS, PH, GC ®Òu cã thÓ xÕp vµo c¶ hai nhãm 3402 vµ 3810 th× c¸c mÆt hµng nµy sÏ ®îc xÕp vµo nhãm cã thø tù sau cïng trong c¸c nhãm cã thÓ dïng ®Ó xÕp lo¹i (nhãm 3810). Bé Tµi chÝnh tr¶ lêi ®Ó Tæng côc H¶i quan chØ ®¹o thèng nhÊt viÖc thùc hiÖn. C«ng ty nh«m S«ng Hång liªn hÖ víi c¬ quan h¶i quan ®Ó ®îc kiÓm tra x¸c ®Þnh hµng thùc nhËp vµ tÝnh thuÕ theo quy ®Þnh.
Đồng bộ tài khoản