intTypePromotion=1

Công văn 4069/TC-TCT của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Tu Uyen | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
63
lượt xem
1
download

Công văn 4069/TC-TCT của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 4069/TC-TCT của Bộ Tài chính về việc về việc thuế suất thuế giá trị gia tăng sản phẩm phần mềm

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 4069/TC-TCT của Bộ Tài chính

  1. v¨n phßng quèc héi c¬ së d÷ liÖu luËt viÖt nam LAWDATA C«ng v¨n cña Bé Tµi chÝnh sè 4069/TC-TCT ngµy 15 th¸ng 9 n¨m 2000 vÒ viÖc thuÕ suÊt thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng s¶n phÈm phÇn mÒm KÝnh göi: Tæng côc H¶i quan Tr¶ lêi C«ng v¨n sè 3872/TCHQ-KTTT ngµy 18/8/2000 cña Tæng côc H¶i quan vÒ thuÕ suÊt thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng s¶n phÈm phÇn mÒm, Bé Tµi chÝnh cã ý kiÕn nh sau: C¨n cø quy ®Þnh t¹i Th«ng t sè 89/1998/TT-BTC ngµy 27/6/1998, Th«ng t sè 175/1998/TT-BTC ngµy 24/12/1998 vµ Th«ng t sè 106/1999/TT- BTC ngµy 30/8/1999 cña Bé Tµi chÝnh th× thuÕ suÊt thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng s¶n phÈm phÇn mÒm ®îc ¸p dông nh sau: - Tõ ngµy 1/1/1999 ®Õn ngµy 31/8/1999 ¸p dông thuÕ suÊt thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng 5% (thuÕ suÊt 10%, gi¶m 50% theo Th«ng t sè 175/1998/TT-BTC ngµy 24/12/1998 cña Bé Tµi chÝnh). - Tõ ngµy 1/9/1999 ¸p dông thuÕ suÊt thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng 10% theo Th«ng t sè 106/1999/TT-BTC ngµy 30/8/1999 cña Bé Tµi chÝnh. Bé Tµi chÝnh th«ng b¸o Tæng côc H¶i quan biÕt ®Ó chØ ®¹o c¸c ®¬n vÞ trùc thuéc thùc hiÖn.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2