intTypePromotion=1

Công văn 4433/TC/TCT của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Tu Uyen | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
46
lượt xem
4
download

Công văn 4433/TC/TCT của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 4433/TC/TCT của Bộ Tài chính về việc thuế xuất thuế nhập khẩu ổ cứng máy vi tính

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 4433/TC/TCT của Bộ Tài chính

  1. v¨n phßng quèc héi c¬ së d÷ liÖu luËt viÖt nam LAWDATA C«ng v¨n cña Bé Tµi chÝnh Sè 4433/TC/TCT ngµy 6 th¸ng 10 n¨m 2000 vÒ viÖc thuÕ suÊt thuÕ nhËp khÈu æ cøng m¸y vi tÝnh KÝnh göi: Tæng côc H¶i quan Tr¶ lêi C«ng v¨n sè 4243/TCHQ-KTTT ngµy 13/09/2000 cña Tæng côc H¶i quan vÒ m· sè tÝnh thuÕ nhËp khÈu mÆt hµng æ ®Üa cøng m¸y vi tÝnh, Bé Tµi chÝnh cã ý kiÕn nh sau: Theo quy ®Þnh t¹i BiÓu thuÕ nhËp khÈu ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh sè 1803/1998/Q§-BTC ngµy 11/12/1998 cña Bé trëng Bé Tµi chÝnh; Th«ng t sè 37/1999/TT/BTC ngµy 07/4/1999 cña Bé Tµi chÝnh híng dÉn c¸ch ph©n lo¹i hµng ho¸ theo Danh môc BiÓu thuÕ thuÕ xuÊt khÈu, BiÓu thuÕ thuÕ nhËp khÈu vµ tham kh¶o chó gi¶i danh môc ®iÒu hoµ m« t¶ vµ m· ho¸ hµng ho¸ cña tæ chøc h¶i quan thÕ giíi th×: - MÆt hµng ®Üa cøng m¸y vi tÝnh (thay æ ®Üa cøng m¸y vi tÝnh), lo¹i cha ghi ch¬ng tr×nh, thuéc m· sè 85232010, thuÕ suÊt thuÕ nhËp khÈu u ®·i 10% (mêi phÇn tr¨m). - MÆt hµng ®Üa cøng m¸y vi tÝnh (hay æ ®Üa cøng m¸y vi tÝnh), lo¹i ®Üa ghi ch¬ng tr×nh, thuéc m· sè 84717000, thuÕ suÊt thuÕ nhËp khÈu u ®·i 10% (mêi phÇn tr¨m). VÒ ®Ò nghÞ xem xÐt l¹i viÖc ph©n lo¹i mÆt hµng ®Üa cøng m¸y vi tÝnh cña Tæng côc H¶i quan, Bé Tµi chÝnh xin ghi nhËn ®Ó xem xÐt trong ®ît söa BiÓu thuÕ nhËp khÈu s¾p tíi. Bé Tµi chÝnh cã ý kiÕn ®Ó Tæng côc H¶i quan biÕt vµ chØ ®¹o h¶i quan ®Þa ph¬ng thùc hiÖn thèng nhÊt.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2