intTypePromotion=1

Công văn 4548/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan

Chia sẻ: Anh Phuong | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:3

0
83
lượt xem
4
download

Công văn 4548/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 4548/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc hướng dẫn xác định các mặt hàng chịu thuế trong danh mục thuế suất hàng hoá nhập khẩu chịu thuế giá trị gia tăng

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 4548/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan

  1. v¨n phßng quèc héi c¬ së d÷ liÖu luËt viÖt nam LAWDATA C«ng v¨n cña Tæng côc H¶i quan sè 4548-TCHQ/KTTT ngµy 05 th¸ng 12 n¨m 1998 VÒ viÖc híng dÉn x¸c ®Þnh c¸c mÆt hµng chÞu thuÕ trong danh môc thuÕ suÊt hµng ho¸ nhËp khÈu chÞu thuÕ GTGT KÝnh göi: Côc h¶i quan c¸c tØnh, thµnh phè C¨n cø LuËt ThuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng sè 02/1997/QH9 ngµy 10/5/1997; NghÞ ®Þnh sè 28/1998/N§-CP ngµy 11/5/1998 cña ChÝnh phñ; Th«ng t sè 89-1998/TT-BTC ngµy 27/6/1998 cña Bé Tµi chÝnh vµ Th«ng t sè 09- 1998/TT-TCHQ ngµy 18/11/1998 cña Tæng côc H¶i quan; Tæng côc H¶i quan híng dÉn x¸c ®Þnh c¸c mÆt hµng chÞu thuÕ trong danh môc thuÕ suÊt hµng ho¸ nhËp khÈu chÞu thuÕ GTGT nh sau: I. VÒ nguyªn t¾c tra cøu: BiÓu danh môc thuÕ suÊt hµng ho¸ nhËp khÈu chÞu thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng ®îc kÕt cÊu x©y dùng dùa trªn nguyªn t¾c xÕp m· sè hµng ho¸ cña danh môc hµng ho¸ xuÊt nhËp khÈu ViÖt Nam do Tæng côc Thèng kª ban hµnh vµ hÖ thèng ®iÒu hoµ HS cña tæ chøc H¶i quan thÕ giíi. V× vËy viÖc tra cøu danh môc thuÕ suÊt hµng ho¸ nhËp khÈu chÞu thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng ph¶i tu©n thñ theo nguyªn t¾c xÕp m· sè cña danh môc hµng ho¸ xuÊt nhËp khÈu ViÖt Nam hiÖn hµnh. Theo ®ã, nÕu mét mÆt hµng, chñng lo¹i hµng ®· ®îc ghi râ tªn hoÆc m« t¶ râ ®Æc ®iÓm, cÊu t¹o, møc ®é chÕ biÕn, c«ng dông ë mét ch¬ng, mét nhãm hµng, mét ph©n nhãm hµng nµo ®ã cña danh môc thuÕ suÊt hµng ho¸, nhËp khÈu chÞu thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng th× nhÊt thiÕt ph¶i xÕp mÆt hµng ®ã vµo ch¬ng, nhãm, ph©n nhãm hµng cô thÓ ®ã. Theo quy ®Þnh t¹i Th«ng t sè 89-1998/TT-BTC cña Bé Tµi chÝnh vÒ thuÕ suÊt thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng vµ ¸p dông nguyªn t¾c nµy, c¸c nhãm mÆt hµng ®îc ®Þnh danh cô thÓ t¹i danh môc thuÕ suÊt hµng ho¸ nhËp khÈu chÞu thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng bao gåm: 1. Møc thuÕ suÊt 5% ®îc ¸p dông ®èi víi hµng ho¸ nhËp khÈu lµ c©y gièng, con gièng, thùc phÈm t¬i sèng, nguyªn liÖu hoÆc s¶n phÈm s¬ chÕ, nh÷ng s¶n phÈm trong níc cha s¶n xuÊt ®îc, nh÷ng mÆt hµng nhËp khÈu phôc vô gi¸o dôc, y tÕ, s¶n xuÊt n«ng nghiÖp... a. Níc s¹ch phôc vô s¶n xuÊt vµ sinh ho¹t do c¸c c¬ së s¶n xuÊt, kinh doanh níc, khai th¸c tõ nguån níc tù nhiªn cung cÊp cho c¸c ®èi tîng sö dông níc trõ c¸c lo¹i níc thuéc nhãm thuÕ suÊt 10% thuéc ch¬ng 22 nhãm 2201. b. Ph©n bãn bao gåm ph©n h÷u c¬ vµ ph©n v« c¬ ®îc ph©n lo¹i t¹i Ch- ¬ng 31 tõ nhãm 3101 ®Õn 3105. C¸c lo¹i thuèc trõ s©u bÖnh, thuèc diÖt gi¸n, diÖt chuét, diÖt mèi, mät, c«n trïng, thuèc trõ nÊm, trõ cá, thuèc h¹n chÕ kÝch thÝch t¨ng trëng vËt nu«i, c©y trång, ®iÒu hoµ sù ph¸t triÓn cña thùc vËt... ph©n lo¹i t¹i ch¬ng 38 nhãm 3808.
  2. 2 c. ThiÕt bÞ, m¸y mãc vµ dông cô chuyªn dïng cho y tÕ ph©n lo¹i t¹i ch- ¬ng 90, c¸c nhãm 9018, 9019, 9020, 9021, 9022, « t« cøu th¬ng ph©n lo¹i t¹i Ch¬ng 87 nhãm 8703. B«ng, b¨ng vÖ sinh y tÕ ph©n lo¹i t¹i Ch¬ng 30 nhãm 3005. d. Thuèc ch÷a bÖnh, phßng bÖnh bao gåm c¸c lo¹i thuèc dïng cho ngêi vµ vËt nu«i ph©n lo¹i t¹i Ch¬ng 29 nhãm 2936, 2937, 2941 vµ Ch¬ng 30. e. §å ch¬i cho trÎ em ph©n lo¹i t¹i Ch¬ng 95 nhãm 9501, 9502, 9503, s¸ch khoa häc, kü thuËt, s¸ch v¨n häc nghÖ thuËt, s¸ch phôc vô thiÕu nhi, s¸ch ph¸p luËt ph©n lo¹i t¹i ch¬ng 49 nhãm 4901, m· sè 4901.99.10. g. S¶n phÈm trång trät, s¶n phÈm ch¨n nu«i, s¶n phÈm nu«i trång thñy s¶n bao gåm: - C©y gièng, c¸c lo¹i rau, cñ, qu¶, h¹t, rÔ, c¸c lo¹i hoa thuéc c¸c nhãm mÆt hµng t¹i ch¬ng 06, 07, 08, 09, 12. - §éng vËt sèng, con gièng, ph©n lo¹i t¹i ch¬ng 01 vµ ch¬ng 03 nhãm 0301, 0302, 0306, 0307. h. Thùc phÈm t¬i sèng vµ l¬ng thùc - Thùc phÈm t¬i sèng lµ c¸c lo¹i thùc phÈm cha qua chÕ biÕn hoÆc chØ s¬ chÕ nh thÞt lîn, thÞt bß, thÞt gµ, vÞt, ngan, ngçng, t«m c¸ t¬i sèng hoÆc íp ®¸, ph¬i kh« ®Ó b¶o qu¶n ph©n lo¹i t¹i Ch¬ng 02, 03. - L¬ng thùc bao gåm thãc, g¹o, ng«, s¾n, lóa m×, bét m× (kh«ng bao gåm c¸c s¶n phÈm ®· qua chÕ biÕn nh m×, ch¸o, phë ¨n liÒn...) ph©n lo¹i t¹i Ch¬ng 10 vµ Ch¬ng 11, nhãm 1101. i. S¶n phÈm b»ng ®ay, cãi, tre, nøa, l¸ lµ c¸c lo¹i s¶n phÈm ®îc s¶n xuÊt, chÕ biÕn tõ nguyªn liÖu chÝnh lµ ®ay, cãi, tre, nøa, l¸ nh: th¶m ®ay, sîi ®ay, bao ®ay, th¶m s¬ dõa, chiÕu s¶n xuÊt b»ng ®ay, cãi, d©y thõng, d©y buéc lµm b»ng tre nøa, s¬ dõa, rÌm, mµnh b»ng tre, tróc, nøa, chæi tre, nãn l¸.... ph©n lo¹i t¹i Ch¬ng 14, 53. l. Thøc ¨n gia sóc, gia cÇm vµ thøc ¨n cho vËt nu«i kh¸c bao gåm lo¹i thøc ¨n ®· hoÆc cha ®îc chÕ biÕn tæng hîp nh c¸m, b·, kh« l¹c, bét c¸, bét x- ¬ng... ph©n lo¹i cô thÓ t¹i Ch¬ng 23. 2. Møc thuÕ suÊt 10% ®îc ¸p dông cho c¸c s¶n phÈm nhËp khÈu b×nh thêng kh«ng mang tÝnh chÊt u tiªn còng kh«ng mang tÝnh chÊt h¹n chÕ. a. S¶n phÈm khai kho¸ng: dÇu má, khÝ ®èt (gas), quÆng kim lo¹i, phi kim lo¹i, than ®¸, c¸t, sái, ®Êt sÐt, cao lanh vµ s¶n phÈm khai kho¸ng kh¸c ph©n lo¹i t¹i ch¬ng 25, 26, 27. b. S¶n phÈm ®iÖn tö, c¬ khÝ, ®å ®iÖn ph©n lo¹i t¹i ch¬ng 84, 85. c. S¶n phÈm ho¸ chÊt, mü phÈm ph©n lo¹i t¹i Ch¬ng 28, 29, 33, 38. d. Sîi v¶i, s¶n phÈm may mÆc, thªu ren ph©n lo¹i t¹i Ch¬ng 50, 51, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 65. e. GiÊy vµ s¶n phÈm b»ng giÊy ph©n lo¹i t¹i Ch¬ng 48, 49. g. §êng, s÷a, b¸nh kÑo, níc gi¶i kh¸t vµ c¸c lo¹i thùc phÈm chÕ biÕn kh¸c ph©n lo¹i t¹i c¸c ch¬ng 04, 16, 17, 19, 21, 22.
  3. 3 h. S¶n phÈm gèm, sø, thñy tinh, cao su, nhùa, gç vµ c¸c s¶n phÈm b»ng gç; xi m¨ng, g¹ch ngãi vµ vËt liÖu x©y dùng kh¸c ph©n lo¹i t¹i c¸c ch¬ng 25, 39, 40, 44, 68, 70. * Theo quy ®Þnh t¹i ®iÓm 3q môc II phÇn B Th«ng t sè 89/1998/TT- BTC, ngoµi c¸c nhãm hµng thuéc diÖn chÞu thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng víi c¸c møc thuÕ cô thÓ 5%, 10%, 20% nh ®· quy ®Þnh t¹i ®iÓm 2, 3, 4 môc II phÇn B Th«ng t sè 89/1998/TT-BTC, c¸c mÆt hµng cha ®îc cô thÓ chi tiÕt sÏ ®îc ¸p dông møc thuÕ suÊt lµ 10%. §©y lµ møc thuÕ suÊt phæ th«ng ®èi víi hµng ho¸ nhËp khÈu thuéc diÖn chÞu thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng. 3. Møc thuÕ suÊt 20% ¸p dông ®èi víi vµng, b¹c, ®¸ quý nhËp khÈu (trõ vµng nhËp khÈu d¹ng thái, miÕng vµ c¸c lo¹i vµng cha chÕ t¸c thµnh s¶n phÈm mü nghÖ, ®å trang søc hay s¶n phÈm kh¸c) ph©n lo¹i t¹i Ch¬ng 71 víi c¸c nhãm mÆt hµng t¬ng øng. II. C¨n cø quy ®Þnh t¹i môc II phÇn b Th«ng t sè 89/1998/TT-BTC cña Bé Tµi chÝnh tuú theo møc ®é chÕ biÕn, môc ®Ých sö dông cña tõng nhãm hµng, tõng mÆt hµng, sÏ ¸p dông thuÕ suÊt cô thÓ t¬ng øng t¹i doanh môc thuÕ suÊt hµng ho¸ nhËp khÈu chÞu thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng. III. C¨n cø ®iÓm 3 môc II Th«ng t 89/1998/TT-BTC ngµy 27-6-1998 cña Bé Tµi chÝnh th× hµnh ho¸ nhËp khÈu thuéc diÖn chÞu thuÕ TT§B th× kh«ng chÞu thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng. T¹i danh môc thuÕ suÊt hµng ho¸ nhËp khÈu chÞu thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng ®Ó viÖc s¾p xÕp ph©n lo¹i tr×nh tù theo ch- ¬ng, nhãm, m· sè. Trong trêng hîp nÕu cã thay ®æi vÒ diÖn tÝch c¸c mÆt hµng chÞu thuÕ tiªu thô ®Æc biÖt Tæng côc H¶i quan sÏ ®iÒu chØnh l¹i cho phï hîp. Tæng côc H¶i quan híng dÉn ®Ó c¸c ®¬n vÞ biÕt vµ triÓn khai thùc hiÖn. NÕu cã víng m¾c b¸o c¸o vÒ Tæng côc H¶i quan (Côc kiÓm tra thu thuÕ xuÊt nhËp khÈu) ®Ó híng dÉn kÞp thêi.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2