intTypePromotion=1

Công văn 5221/TCT-NV7 của Tổng cục Thuế

Chia sẻ: Anh Phuong | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
19
lượt xem
1
download

Công văn 5221/TCT-NV7 của Tổng cục Thuế

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 5221/TCT-NV7 của Tổng cục Thuế về việc thuế suất thuế giá trị gia tăng

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 5221/TCT-NV7 của Tổng cục Thuế

  1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA c«ng v¨n  c ña t æ n g  côc thu Õ  sè 5221/TC T­N V 7  n g µy  22 th¸ng 9 n¨ m  1999 V Ò   viÖc  thu Õ  su Êt thu Õ    trÞ gia t¨ng  gi¸ KÝnh    göi:C«ng       xuÊtnhËp  tyvËttvµ    khÈu  Tr¶    lêiC«ng  v¨n  215/VT­ sè  XNK  ngµy  9­ 14­ 1999  cña c«ng        ty vËt t vµ  xuÊt nhËp    khÈu    trùc thuéc Tæng   c«ng    ty rau qu¶ ViÖt Nam       vÒ thuÕ  suÊt  thuÕ          gi¸trÞ gia t¨ng (GTGT)      ®èi víis¶n phÈm   khÝ, Tæng  c¬    côc ThuÕ   ý  cã  kiÕn  sau: nh    §iÓm   ­ Môc  I   1a    II  Th«ng    106/1999/TT­ ­ t sè  BTC  ngµy  8­ 30­ 1999  cña  Bé    Tµi chÝnh quy ®Þnh    c¸c s¶n phÈm, dÞch  ® îc gi¶m  vô    50%  thuÕ GTGT   bao gåm:  “C¸c lo¹    i m¸y mãc,  thiÕtbÞ,    ph¬ng tiÖn vËn      t¶inh: m¸y næ,  m¸y phay,  m¸y tiÖn,m¸y    bµo,m¸y      c¸n kÐo, ®ét,dËp; c¸c lo¹ thiÕtbÞ          i     ®ång    bé,thiÕtbÞ    rêi,thiÕtbÞ        ®o ®iÖn,     ®o níc,kÕt  cÊu dÇm   cÇu,  khung kho  s¶n  vµ  phÈm   kÕt cÊu b»ng  kim  ic¸c lo¹  t«,ph¬ng  lo¹     i ; «    tiÖn vËn      t¶ikh¸c;c¸c lo¹ phô      i   tïng,   b¸n thµnh phÈm   cña    i c¸c lo¹ s¶n phÈm       pÝt t«ng,xilanh,phô    nãitrªnnh          tïng thay thÕ    i   c¸clo¹   . C¸c  i lo¹ s¶n phÈm   khÝ    c¬  tiªudïng kh«ng thuéc diÖn    gi¶m thuÕ GTGT   nªu    t¹ ®iÓm   i nµy”.  C¨n  quy  cø  ®Þnh   trªn®©y,  C«ng        xuÊt nhËp  ty vËt t vµ    khÈu  kinh cã    doanh  nhËp  khÈu    i c¸c lo¹  m¸y mãc  thiÕtbÞ  m¸y    nh  xóc,m¸y    san    g¹t;m¸y    ñi, tr¶i  nhùa  êng;lul¨n® êng,cÇn  ®         cÈu, m¸y íi   t  nhùa  êng,m¸y  ®   nÐn  khÝ, vßng    bilµc¸c s¶n        phÈm   khÝ  c¬  mang  tÝnh chÊt tliÖu s¶n       xuÊt th×  îcgi¶m    ®   50%   thuÕ  GTGT.  Møc   thuÕ  GTGT   dông  ¸p  ®èi   víic¸c  Æt   m hµng  nµy  5%.  lµ  (Riªng vßng    vßng    ®¹p, xe    bi nh  bi xe    m¸y    i lµ lo¹ chuyªn  dïng l¾p  s¶n phÈm   tiªudïng th× kh«ng        thuéc diÖn    gi¶m 50%   thuÕ  GTGT).   Tæng  côc  ThuÕ   th«ng      b¸o ®Ó c«ng    tybiÕtvµ    thùc hiÖn.    
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2