Công văn 5420/VPCP-XDPL của Văn phòng Chính phủ

Chia sẻ: Tu Kevin | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
87
lượt xem
2
download

Công văn 5420/VPCP-XDPL của Văn phòng Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 5420/VPCP-XDPL của Văn phòng Chính phủ về việc thông báo ý kiến Thủ tướng về Dự án Luật thuế thu nhập cá nhân

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 5420/VPCP-XDPL của Văn phòng Chính phủ

  1. VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 5420/VPCP-XDPL V/v thông báo ý kiến Thủ Hà Nội, ngày 26 tháng 9 năm 2007 tướng về Dự án Luật thuế thu nhập cá nhân Kính gửi: Bộ Tài chính Xét Báo cáo của Bộ Tài chính tại công văn số 12565/BTC-CST ngày 18 tháng 9 năm 2007 về dự kiến giải trình, tiếp thu ý kiến nhân dân đối với Dự án Luật thuế thu nhập cá nhân, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Sinh Hùng có ý kiến như sau: 1. Đồng ý với những dự kiến giải trình, tiếp thu Dự án Luật theo báo cáo của Bộ Tài chính tại công văn nói trên. Riêng vấn đề nộp thuế thu nhập cá nhân của thành viên hợp danh trong công ty hợp danh , nên xem xét phương án thành viên hợp danh không phải nộp thuế thu nhập cá nhân đối với phần lãi được chia (sau khi công ty hợp danh đã nộp thuế thu nhập doanh nghiệp) như đối với chủ doanh nghiệp tư nhân; đối với thành viên góp vốn thì phải nộp thuế 5% trên phần lãi được chia như mức thuế xuất 5% trên phần cổ tức được chia cho các cổ đông trong công ty cổ phần; 2. Giao Bộ trưởng Bộ Tài chính tiếp tục phối hợp với các cơ quan của Quốc hội giúp Ủy ban thường vụ Quốc hội nghiên cứu, tiếp thu ý kiến giải trình về Dự án Luật. Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Tài chính biết và thực hiện./. Nơi nhận: KT. BỘ TRƯỞNG,CHỦ NHIỆM - Như trên; PHÓ CHỦ NHIỆM - VPCP: BTCN, PCN Kiều Đình Thụ (Đã ký) PCN Nguyễn Quốc Huy, TB XDPL, Vụ KTTH, TH, III - Website CP; Kiều Đình Thụ - Lưu: VT, XDPL (3) DS. 14
Đồng bộ tài khoản