intTypePromotion=1

Công văn 5720-TC/TCT của Bộ Tài chính về việc thuế nhập khẩu hàng máy chiếu

Chia sẻ: Tu Uyen | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
100
lượt xem
4
download

Công văn 5720-TC/TCT của Bộ Tài chính về việc thuế nhập khẩu hàng máy chiếu

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 5720-TC/TCT của Bộ Tài chính về việc thuế nhập khẩu hàng máy chiếu

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 5720-TC/TCT của Bộ Tài chính về việc thuế nhập khẩu hàng máy chiếu

  1. v¨n phßng quèc héi c¬ së d÷ liÖu luËt viÖt nam LAWDATA C«ng v¨n cña bé tµi chÝnh sè 5720 TC/TCT ngµy 21 th¸ng 12 n¨m 2000 vÒ viÖc thuÕ nhËp khÈu mÆt hµng m¸y chiÕu KÝnh göi: - Tæng côc H¶i quan - C«ng ty TNHH ThiÕt bÞ V¨n phßng BNP Tr¶ lêi C«ng v¨n sè 108/BNP ngµy 28/11/2000 cña C«ng ty TNHH ThiÕt bÞ V¨n phßng BNP vÒ viÖc thuÕ suÊt thuÕ nhËp khÈu cho mÆt hµng m¸y chiÕu cã c«ng suÊt chiÕu lªn mµn h×nh tõ 30 - 300inches; Bé Tµi chÝnh cã ý kiÕn nh sau: C¨n cø BiÓu thuÕ thuÕ nhËp khÈu u ®·i ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh sè 1803/1998/Q§-BTC ngµy 11/12/1998 cña Bé trëng Bé Tµi chÝnh (cã hiÖu lùc tõ ngµy 1/1/1999); Th«ng t sè 37/1999/TT/BTC ngµy 07/04/1999 cña Bé Tµi chÝnh híng dÉn c¸ch ph©n lo¹i hµng ho¸ theo Danh môc BiÓu thuÕ thuÕ xuÊt khÈu, BiÓu thuÕ thuÕ nhËp khÈu; Tham kh¶o b¶n gi¶i thÝch Danh môc hµng ho¸ xuÊt nhËp khÈu cña Héi ®ång Hîp t¸c H¶i quan ThÕ giíi; th×: MÆt hµng m¸y chiÕu video: lo¹i cã c«ng suÊt chiÕu lªn mµn h×nh tõ 300inch trë lªn, thuÕ suÊt thuÕ nhËp khÈu u ®·i 5%; lo¹i cã c«ng suÊt chiÕu lªn mµn h×nh díi 300inch, thuÕ suÊt thuÕ nhËp khÈu u ®·i 20%. C«ng suÊt cña m¸y chiÕu video ®îc x¸c ®Þnh lµ c«ng suÊt mµ m¸y chiÕu cã thÓ chiÕu ®îc lªn mµn h×nh tíi møc tèi ®a theo thiÕt kÕ cña nhµ s¶n xuÊt. §Ò nghÞ Tæng Côc H¶i quan híng dÉn Côc H¶i quan c¸c tØnh, thµnh phè kiÓm tra hµng thùc nhËp ®Ó tÝnh vµ thu thuÕ theo quy ®Þnh. Bé Tµi chÝnh tr¶ lêi ®Ó C«ng ty TNHH ThiÕt bÞ V¨n phßng BNP ®îc biÕt.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2