Công văn 5959/BTC-TCHQ của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Houston Whitney | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
51
lượt xem
2
download

Công văn 5959/BTC-TCHQ của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 5959/BTC-TCHQ của Bộ Tài chính về điều kiện áp dụng thuế suất thuế giá trị gia tăng 0%

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 5959/BTC-TCHQ của Bộ Tài chính

  1. BỘ TÀI CHÍNH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ----------------- Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 5959/BTC-TCHQ ------------------ V/v Điều kiện áp dụng thuế suất thuế Hà Nội, ngày 23 tháng 4 năm 2009 GTGT 0% Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố Bộ Tài chính nhận được phản ảnh của một số Hải quan địa phương vướng mắc trong việc thực hiện điều kiện áp dụng thuế suất thuế giá trị gia tăng (GTGT) 0% đối với hàng hóa xuất khẩu. Về vấn đề này, Bộ Tài chính có ý kiến như sau: Theo quy định tại Điều 8 Luật thuế GTGT số 13/2008/QH12; Điều 6 Nghị định số 123/2008/ NĐ-CP ngày 8/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế GTGT; Điểm 1, Mục II, phần B Thông tư số 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế GTGT và hướng dẫn thi hành Nghị định số 123/2008/NĐ-CP ngày 8/12/2008 của Chính phủ, thì: hàng hóa xuất khẩu (trừ sản phẩm xuất khẩu là tài nguyên, khoáng sản khai thác chưa qua chế biến) áp dụng thuế suất thuế GTGT 0%. Theo quy định tại Khoản 2, Điều 30 Luật Quản lý thuế; khoản 1, Điều 4 Nghị định 85/2007/ NĐ-CP ngày 25/5/2007 quy định chi tiết thi hành một số Điều của Luật Quản lý thuế thì tổ chức, cá nhân có hàng hóa xuất khẩu tự kê khai và xác định số thuế phải nộp với cơ quan hải quan. Tại Điểm 2, Mục I, Phần Đ Thông tư 129/2008/TT-BTC quy định: Cơ quan Hải quan chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện quản lý thu thuế GTGT đối với hàng hóa nhập khẩu. Căn cứ các điểm hướng dẫn nêu trên, điều kiện được áp dụng thuế suất 0% đối với hàng hóa xuất khẩu nêu tại Điểm 1.2, Mục II, Phần B Thông tư 129/2008/TT-BTC là cơ sở để cơ quan thuế thực hiện khấu trừ thuế GTGT đầu vào theo hướng dẫn cụ thể tại tiết c điểm 1.3, mục II phần B Thông tư 129/2008/TT-BTC của Bộ Tài chính. Bộ Tài chính thông báo để Cục Hải quan các tỉnh, thành phố biết, thực hiện./. TUQ. BỘ TRƯỞNG KT.TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG Nguyễn Văn Cẩn
Đồng bộ tài khoản