Công văn 6242/TC/TCT của Bộ tài chính

Chia sẻ: Tu Uyen | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:4

0
56
lượt xem
1
download

Công văn 6242/TC/TCT của Bộ tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 6242/TC/TCT của Bộ tài chính về việc áp dụng thuế GTGT đối với dự án điện sử dụng vốn ODA

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 6242/TC/TCT của Bộ tài chính

  1. v¨n phßng quèc héi c¬ së d÷ liÖu luËt viÖt nam LAWDATA C«ng v¨n cña Bé Tµi chÝnh Sè 6242 TC/TCT ngµy 05 th¸ng 7 n¨m 2001 vÒ viÖc ¸p dông thuÕ GTGT ®èi víi dù ¸n ®iÖn sö dông vèn ODA KÝnh göi: - C¸c Bé c¬ quan ngang Bé, c¬ quan thuéc ChÝnh phñ - Uû ban nh©n d©n c¸c tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng C¨n cø vµo LuËt thuÕ GTGT vµ c¸c v¨n b¶n quy ®Þnh chi tiÕt, híng dÉn thi hµnh luËt; C¨n cø vµo c¸c cam kÕt cña ChÝnh phñ níc Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam víi OECF (nay lµ JBIC) vÒ viÖc sö dông nguån vèn vay vµ ý kiÕn cña Thñ tíng ChÝnh phñ t¹i C«ng v¨n sè 281/CP-KTTH ngµy 11/4/2001 cña ChÝnh phñ vÒ thuÕ GTGT cña dù ¸n nhµ m¸y ®iÖn sö dông vèn ODA, Bé Tµi chÝnh híng dÉn thùc hiÖn nh sau: Kh«ng thu thuÕ GTGT ®èi víi dù ¸n x©y dùng c¸c nhµ m¸y ®iÖn Ph¶ L¹i 2, Phó Mü, Bµ RÞa, Hµm ThuËn - §a My sö dông vèn ODA do Tæng c«ng ty ®iÖn lùc ViÖt Nam lµ chñ ®Çu t. C¸c nhµ thÇu cung cÊp hµng ho¸, dÞch vô vµ nhµ thÇu phô x©y dùng, l¾p ®Æt thùc hiÖn c¸c dù ¸n ®iÖn nªu trªn kh«ng ph¶i tÝnh thuÕ GTGT trªn gi¸ hµng ho¸, dÞch vô cung cÊp cho chñ dù ¸n, hoÆc nhµ thÇu chÝnh nhng còng kh«ng ®îc tÝnh khÊu trõ hoÆc hoµn thuÕ GTGT ®Çu vµo ®èi víi c¸c hµng ho¸, dÞch vô nµy. Kho¶n thuÕ GTGT ®Çu vµo kh«ng ®îc tÝnh khÊu trõ, ®îc tÝnh vµo chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh cña ®¬n vÞ. ViÖc x¸c ®Þnh thuÕ GTGT cô thÓ ®èi víi tõng ®èi tîng nh sau: 1. §èi víi nhµ thÇu chÝnh níc ngoµi ®· ký thÇu víi chñ dù ¸n theo gi¸ kh«ng cã thuÕ doanh thu tríc ®©y vµ tõ 1/1/1999 kh«ng chÞu thuÕ GTGT th× khi lËp ho¸ ®¬n thanh to¸n víi chñ ®Çu t dù ¸n kh«ng ®îc tÝnh thuÕ GTGT trªn gi¸ thanh to¸n. Trêng hîp nhµ thÇu chÝnh ®· ký giao thÇu l¹i cho c¸c nhµ thÇu phô níc ngoµi vµ nhµ thÇu phô ViÖt Nam thùc hiÖn x©y dùng, l¾p ®Æt c¸c c«ng tr×nh ®iÖn nµy tríc ngµy ¸p dông LuËt thuÕ GTGT hoÆc tõ ngµy ®· ¸p dông thuÕ GTGT nhng hîp ®ång x¸c ®Þnh theo gi¸ kh«ng cã thuÕ (thuÕ doanh thu tríc ®©y vµ nay lµ thuÕ GTGT) vµ trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn kh«ng cã hîp ®ång ®iÒu chØnh gi¸ thÇu theo gi¸ cã thuÕ GTGT th× nhµ thÇu chÝnh thanh to¸n cho nhµ thÇu phô theo gi¸ kh«ng cã thuÕ GTGT. C¸c nhµ thÇu phô kh«ng ph¶i tÝnh thuÕ GTGT trªn gi¸ thanh to¸n víi nhµ thÇu chÝnh vµ kh«ng ®îc tÝnh khÇu trõ hay hoµn thuÕ GTGT ®· nép ®èi víi nguyªn vËt liÖu dÞch vô mua ngoµi ®Ó thùc hiÖn c¸c hîp ®ång nµy. Ngoµi c¸c hîp ®ång ®· ký víi nhµ thÇu phô kh«ng tÝnh thuÕ GTGT nh nªu trªn, nÕu trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn hîp ®ång, nhµ thÇu chÝnh trùc tiÕp mua hµng ho¸, dÞch vô t¹i ViÖt Nam dïng cho viÖc thùc hiÖn x©y dùng c¸c c«ng tr×nh ®iÖn nãi trªn th× toµn bé gi¸ mua hµng ho¸, dÞch vô bao gåm c¶ thuÕ GTGT lµ chi phÝ cña nhµ thÇu chÝnh. Trêng hîp nhµ thÇu chÝnh ®· thanh to¸n theo gi¸ cã thuÕ GTGT lµ t¨ng chi phÝ cña nhµ thÇu lµm ¶nh hëng ®Õn quyÒn lîi cña nhµ thÇu th× nhµ thÇu cïng víi chñ dù ¸n x¸c ®Þnh ®Ó chñ dù ¸n thanh to¸n kho¶n thuÕ GTGT nµy. Trong trêng hîp nµy ®Ó ®îc thanh to¸n, nhµ thÇu chÝnh ph¶i lËp b¶ng kª c¸c ho¸ ®¬n mua hµng ho¸,
  2. 2 dÞch vô cã thuÕ GTGT (theo mÉu kÌm theo c«ng v¨n), x¸c ®Þnh sè thuÕ GTGT ®· thanh to¸n, lËp chøng tõ ®Ò nghÞ chñ dù ¸n thanh to¸n bæ sung kho¶n thuÕ GTGT nµy. 2. §èi víi c¸c nhµ thÇu ViÖt Nam bao gåm c¸c nhµ thÇu x©y l¾p, nhµ thÇu cung cÊp hµng ho¸, dÞch vô trùc tiÕp cho chñ dù ¸n hay nhµ thÇu chÝnh níc ngoµi thùc hiÖn x©y dùng, l¾p ®Æt c¸c c«ng tr×nh ®iÖn nãi trªn (gäi chung lµ nhµ thÇu ViÖt Nam thuéc ®èi tîng nép thuÕ GTGT theo ph¬ng ph¸p khÊu trõ thuÕ, kh«ng ®îc tÝnh thuÕ GTGT trªn gi¸ thanh to¸n vµ kh«ng ®îc khÊu trõ hay hoµn thuÕ GTGT ®Çu vµo cña hµng ho¸, dÞch vô ®Ó thùc hiÖn c¸c dù ¸n ®iÖn kh«ng chÞu thuÕ GTGT (trõ trêng hîp cã hîp ®ång ®iÒu chØnh x¸c ®Þnh l¹i gi¸ thÇu ¸p dông tÝnh thuÕ GTGT). Trêng hîp c¸c nhµ thÇu ViÖt Nam ®· lËp ho¸ ®¬n thanh to¸n víi nhµ thÇu chÝnh níc ngoµi nhng cha ®îc chÊp nhËn thanh to¸n sè tiÒn thuÕ GTGT ghi trªn ho¸ ®¬n th× c¸c nhµ thÇu ViÖt Nam ph¶i cïng víi nhµ thÇu chÝnh níc ngoµi hoÆc chñ dù ¸n x¸c ®Þnh l¹i gi¸ thanh to¸n kh«ng cã thuÕ GTGT, trªn c¬ së ®ã hai bªn lËp biªn b¶n x¸c ®Þnh l¹i gi¸ thanh to¸n kh«ng cã thuÕ GTGT cña c¸c ho¸ ®¬n ®· ph¸t hµnh, biªn b¶n ph¶i x¸c ®Þnh râ ®iÒu chØnh gi¸ vµ thuÕ cña nh÷ng ho¸ ®¬n nµo, gi¸ thanh to¸n ®· ghi trªn ho¸ ®¬n ®· ph¸t hµnh, gi¸ thanh to¸n ®iÒu chØnh l¹i hoÆc lËp ho¸ ®¬n thay thÕ. NÕu lËp ho¸ ®¬n thay thÕ ph¶i thu håi ho¸ ®¬n ®· ph¸t hµnh, ho¸ ®¬n míi ghi râ sè, ngµy cña ho¸ ®¬n ph¶i thay thÕ. Kho¶n thuÕ GTGT ®Çu vµo kh«ng ®îc tÝnh khÊu trõ, c¸c nhµ thÇu ViÖt Nam ®îc h¹ch to¸n vµo chi phÝ ®Ó tÝnh thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp. Nhµ thÇu ViÖt Nam ph¶i h¹ch to¸n x¸c ®Þnh riªng sè thuÕ GTGT ®Çu vµo kh«ng ®îc tÝnh khÊu trõ cña c¸c hîp ®ång thùc hiÖn c¸c dù ¸n ®iÖn kh«ng chÞu thuÕ GTGT; trêng hîp nhµ thÇu ViÖt Nam kh«ng h¹ch to¸n ®îc riªng sè thuÕ GTGT ®Çu vµo kh«ng ®îc tÝnh khÊu trõ th× ®îc tÝnh theo ph¬ng ph¸p ph©n bæ thuÕ GTGT ®Çu vµo theo tû lÖ doanh thu kh«ng chÞu thuÕ GTGT so víi tæng doanh thu cña nhµ thÇu. Trêng hîp do nguyªn nh©n thuÕ ®Çu vµo kh«ng ®îc khÊu trõ lµm t¨ng chi phÝ, ph¸t sinh lç, c¨n cø vµo §iÒu 28 LuËt thuÕ GTGT, §iÒu 20 NghÞ ®Þnh sè 79/2000/N§-CP ngµy 29/12/2000 cña ChÝnh phñ quy ®Þnh chi tiÕt thi hµnh LuËt thuÕ GTGT ®¬n vÞ sÏ ®îc xem xÐt gi¶m thuÕ nh sau: §èi víi nhµ thÇu ViÖt Nam nÕu thùc hiÖn c¸c hîp ®ång x©y dùng c¸c c«ng tr×nh ®iÖn nªu trªn bÞ lç do t¸c ®éng cña thuÕ GTGT ®Çu vµo kh«ng ®îc khÊu trõ, ®îc gi¶m sè thuÕ GTGT ph¶i nép t¬ng øng víi sè lç do kh«ng ®îc khÊu trõ thuÕ GTGT ®Çu vµo, nhng sè gi¶m tèi ®a kh«ng vît qu¸ sè thuÕ GTGT ®Çu vµo cña hµng ho¸, dÞch vô sö dông cho dù ¸n ®iÖn ®· h¹ch to¸n vµo chi phÝ vµ sè lç cña n¨m xÐt gi¶m thuÕ. Trêng hîp sè ®îc gi¶m thuÕ lín h¬n sè thuÕ GTGT ph¶i nép trong kú gi¶m thuÕ th× ®îc gi¶m trõ tiÕp vµo sè ph¶i nép cña kú tÝnh thuÕ tiÕp theo. C¸c nhµ thÇu ViÖt Nam ph¶i h¹ch to¸n riªng ®îc kÕt qu¶ kinh doanh l·i, lç cña c¸c ho¹t ®éng thùc hiÖn dù ¸n ®iÖn lµm c¨n cø ®Ó xö lý gi¶m thuÕ theo quy ®Þnh t¹i ®iÓm 2 nµy. Trêng hîp c¸c c¬ së kh«ng h¹ch to¸n riªng ®îc th× ¸p dông ph¬ng ph¸p tÝnh ph©n bæ kÕt qu¶ kinh doanh theo tû träng doanh thu thùc hiÖn x©y dùng c¸c c«ng tr×nh ®iÖn so víi tæng doanh thu cña ®¬n vÞ ®Ó x¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh cña c¸c ho¹t ®éng thùc hiÖn c¸c dù ¸n ®iÖn lµm c¬ së xÐt gi¶m thuÕ. Trêng hîp c¸c nhµ thÇu ViÖt Nam ®· tÝnh khÊu trõ sè thuÕ GTGT ®Çu vµo kh«ng ®îc khÊu trõ trong quyÕt to¸n thuÕ n¨m 1999 vµ n¨m 2000 th×
  3. 3 ph¶i tÝnh l¹i sè thuÕ ph¶i nép theo híng dÉn trªn ®©y. Tõ n¨m 2001 c¸c nhµ thÇu ViÖt Nam ph¶i h¹ch to¸n riªng doanh thu, thuÕ GTGT ®Çu vµo kh«ng ®îc tÝnh khÊu trõ theo quy ®Þnh. 3. §èi víi Tæng c«ng ty ®iÖn lùc ViÖt Nam khi tÝnh thuÕ nép thay nhµ thÇu níc ngoµi thùc hiÖn c¸c dù ¸n ®iÖn kh«ng chÞu thuÕ GTGT theo híng dÉn t¹i ®iÓm 2 Th«ng t sè 95/1999/TT-BTC ngµy 6/8/1999 cña Bé Tµi chÝnh th× kh«ng ph¶i tÝnh nép thay thuÕ GTGT. Trêng hîp tríc ®©y ®· tÝnh, nép thay thuÕ GTGT th× sè thuÕ GTGT ®· nép thay ®îc tÝnh vµo sè thuÕ GTGT ®Çu vµo ®îc khÊu trõ khi tÝnh thuÕ GTGT ph¶i nép cña s¶n phÈm ®iÖn. Trêng hîp Tæng c«ng ty ®iÖn lùc cã tho¶ thuËn b»ng v¨n b¶n thanh to¸n thªm cho nhµ thÇu chÝnh níc ngoµi sè tiÒn thuÕ GTGT cña hµng ho¸, dÞch vô do nhµ thÇu chÝnh trùc tiÕp mua t¹i ViÖt Nam nh trêng hîp nªu t¹i ®iÓm 1 c«ng v¨n nµy th× sè thuÕ GTGT nµy sau khi ®· thanh to¸n cho nhµ thÇu chÝnh Tæng c«ng ty ®iÖn lùc ViÖt Nam ®îc tÝnh khÊu trõ khi kª khai tÝnh thuÕ ph¶i nép cña Tæng c«ng ty. Sè thuÕ GTGT ph¶i thanh to¸n cho nhµ thÇu chÝnh níc ngoµi n¨m 1999 vµ n¨m 2000 (nÕu cã) nay míi thanh to¸n, Tæng c«ng ty ®iÖn lùc ®îc tÝnh vµo sè thuÕ GTGT ®Çu vµo ®îc khÊu trõ khi tÝnh thuÕ ph¶i nép cña n¨m 2001. Tæng c«ng ty ®iÖn lùc ph¶i kiÓm tra sè thuÕ GTGT nhµ thÇu chÝnh kª khai vµ chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ tÝnh chÝnh x¸c cña sè tiÒn thanh to¸n nµy. C¨n cø vµo néi dung híng dÉn nªu trªn, c¸c Côc thuÕ híng dÉn c¸c ®¬n vÞ cã liªn quan kª khai, quyÕt to¸n l¹i sè thuÕ GTGT, thuÕ TNDN ph¶i nép ®èi víi ®¬n vÞ bÞ lç, híng dÉn ®¬n vÞ lËp hå s¬ ®Ò nghÞ gi¶m thuÕ, gi¶i quyÕt gi¶m thuÕ GTGT cho tõng ®¬n vÞ theo híng dÉn t¹i c«ng v¨n nµy vµ theo thÈm quyÒn quy ®Þnh. Trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn thuÕ GTGT ®èi víi c¸c ®¬n vÞ tham gia thùc hiÖn x©y dùng 3 dù ¸n ®iÖn sö dông vèn ODA, theo c«ng v¨n nµy nÕu cã ph¸t sinh víng m¾c, c¸c ®¬n vÞ ph¶n ¸nh vÒ Bé Tµi chÝnh (Tæng côc thuÕ) ®Ó gi¶i quyÕt.
  4. 4 B¶ng kª ho¸ ®¬n, chøng tõ hµng ho¸, dÞch vô mua t¹i ViÖt Nam ®· thanh to¸n cña c¸c nhµ thÇu chÝnh níc ngoµi ®Ó thùc hiÖn 3 dù ¸n ®iÖn ®Ò nghÞ chñ dù ¸n (TCT ®iÖn lùc ViÖt Nam) thanh to¸n (B¶ng kª kÌm theo C«ng v¨n sè 6242 TC/TCT ngµy 05 th¸ng 7 n¨m 2001) Tªn c¬ së kinh doanh (nhµ thÇu chÝnh níc ngoµi) ......................... ®Þa chØ............................................................................................... M· sè thuÕ (nÕu cã).......................................................................... Ho¸ ®¬n, chøng tõ mua Tªn M· sè Doanh ThuÕ Ghi chó ngêi thuÕ cña sè mua GTGT mua ngêi b¸n cha cã ®Çu thuÕ vµo Ký Sè Ngµy, th¸ng hiÖu ho¸ n¨m ph¸t ho¸ ®¬n hµnh H§ ®¬n 1 2 3 4 5 6 7 8 C¸c hîp ®ång (nÕu cã) vµ chøng tõ cña nhµ thÇu chÝnh ®· thanh to¸n cho ngêi b¸n Tæng sè tiÒn thuÕ GTGT ®Ò nghÞ chñ dù ¸n thanh to¸n bæ sung:..... (sè tiÒn b»ng ch÷) Ngµy....... th¸ng ..... n¨m 200... §¹i diÖn cã thÈm quyÒn cña nhµ thÇu chÝnh níc ngoµi (Ký, hä tªn)

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản