Công văn 692/TCT-HTQT của Tổng Cục thuế

Chia sẻ: Houston Whitney | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
46
lượt xem
2
download

Công văn 692/TCT-HTQT của Tổng Cục thuế

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 692/TCT-HTQT của Tổng Cục thuế về đề nghị hoàn thuế thu nhập doanh nghiệp theo Hiệp định thuế và khấu trừ thuế giá trị gia tăng

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 692/TCT-HTQT của Tổng Cục thuế

  1. BỘ TÀI CHÍNH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TỔNG CỤC THUẾ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc -------------- ------------------------- Số: 692/TCT-HTQT Hà nội, ngày 3 tháng 3 năm 2009 V/v: công văn đề nghị hoàn thuế TNDN theo Hiệp định thuế và khấu trừ thuế GTGT Kính gửi: Công ty cơ khí và xây dựng Poslilama Tổng cục Thuế nhận được công văn số 35 ACC2008 ngày 20/11/2008 của công ty cơ khí và xây dimg Poslilama (công ty) về việc đề nghị được hoàn thuế thu nhập doanh nghiệp theo Hiệp định tránh đánh thuế hai lần giữa Việt Nam và Hàn Quốc và khấu trừ thuế giá trị gia tăng. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau: Căn cứ quy định tại Mục II, Phần G, Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính, hồ sơ hoàn thuế của công ty được nộp tại cơ quan thuế quản lý trực tiếp. Căn cứ quy định tại Mục X, Phần B, Thông tư số 60/2007/TT-BTC về khai thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp của nhà thầu nước ngoài: trường hợp nhà thầu nước ngoài thực hiện chế độ kế toán Việt Nam thì thực hiện khai thuế giá trị gia tăng theo quy định tại Mục II, Phần B; trường hợp nhà thầu nước ngoài không thực hiện chế độ kế toán Việt Nam thì bên Việt Nam ký hợp đồng với nhà thầu nước ngoài nộp hồ sơ khai thuế cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp của bên Việt Nam. Như vậy, căn cứ,các quy định nêu trên, đề nghị công ty liên hệ với Cục thuế quản lý trực tiếp để được giải quyết. Tổng cục Thuế thông báo để công ty biết và thực hiện./. Nơi nhận: KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG - Như trên PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG - Cục thuế tỉnh Đồng Nai; đã ký - Ban PC, HT, TTTĐ, CS, KTNB; - Lưu: VT, HTQT(3b) Lê Hồng Hải
Đồng bộ tài khoản