intTypePromotion=1

Công văn 725-TC/QLCS của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Anh Phuong | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
671
lượt xem
8
download

Công văn 725-TC/QLCS của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 725-TC/QLCS của Bộ Tài chính về việc miễn thu lệ phí trước bạ

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 725-TC/QLCS của Bộ Tài chính

  1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA C«ng  v¨n c ña B é  T µi  h Ý n h  sè 725  C/ Q L C S  n g µy  17 th¸ng 3 n¨ m  1998 c T v Ò  viÖc m i Ô n  thu  lÖ p h Ý  tríc b¹ KÝnh    göi: ­C¸c    quan    Bé, c¬  ngang    quan  Bé, c¬  thuéc ChÝnh    phñ ­C¸c  chøc    tæ  chÝnh    chøc  trÞ,tæ  ®oµn  thÓ  Trung  ¬ng ­Uû    ban  nh©n  d©n    c¸ctØnh,thµnh    phè    trùcthuéc Trung    ¬ng. C¨n  ý  cø  kiÕn chØ ®¹o cña  Thñ íng ChÝnh  t   phñ  i   t¹  b¶n  197/CP­ v¨n sè  KTN  ngµy 25/2/1998  cña ChÝnh phñ:"Cho    phÐp miÔn    phÝ  ícb¹ khi thu lÖ  tr       cÊp giÊy chøng  nhËn quyÒn  dông  sö  ®Êt  quyÒn  h÷u  vµ  së  nhµ lµm  viÖc  ®èi      quan  víic¸c c¬  hµnh chÝnh  nghiÖp",Bé    sù    Tµi chÝnh   xin th«ng b¸o nh  sau: 1. TÊt  c¸c tr c¶    êng  hîp cÊp  giÊy chøng  nhËn quyÒn  dông  sö  ®Êt  vµ  quyÒn  h÷u  së  nhµ lµm viÖc ®èi      quan  víic¸c c¬  hµnh chÝnh  nghiÖp  îc sù  ®   miÔn    phÝ  ícb¹.Kh«ng  thu lÖ  tr     thùc hiÖn    viÖc  hoµn          êng    l¹ ®èi víi tr i c¸c hîp ®∙  nép  phÝ  ícb¹ vµo  lÖ  tr     Ng©n  s¸ch Nhµ    ícthêi®iÓm     níctr     ngµy  25/2/1998. 2. C¸c  quan    c¬  hµnh chÝnh  nghiÖp  sù  cÇn  khÈn  ¬ng  tr hoµn  thµnh    c¸c thñ tôc cã  ªnquan      li   ®Õn  nhµ thuéc trôsë      lµm  viÖc    ®Ó tiÕn hµnh    ®¨ng  t¹  ký  i c¬ quan    tµichÝnh  theo  Quy  chÕ qu¶n    sö  lývµ  dông  nhµ lµm  viÖc  cña    c¸cc¬  quan hµnh chÝnh sù nghiÖp ban hµnh kÌm  theo QuyÕt ®Þnh  sè 399  TC/QLCS   ngµy 17/5/1995 cña  Tµi chÝnh. (VÒ  s¬,thñ tôc ®¨ng  ® îc Bé      hå        ký    thùc hiÖn    theo híng dÉn  i   t¹ Th«ng   45  t sè  TC/QLCS   ngµy 14/6/1995  cña Bé  TµichÝnh).  
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2