Công văn 965/BTC-CST của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Nguyen Chien | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
35
lượt xem
1
download

Công văn 965/BTC-CST của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 965/BTC-CST của Bộ Tài chính về việc thuế xuất khẩu

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 965/BTC-CST của Bộ Tài chính

  1. B TÀI CHÍNH C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ð c l p - T do - H nh phúc S : 965/BTC-CST V/v thu xu t kh u Hà N i, ngày 21 tháng 01 năm 2009 Kính g i: C c H i quan các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương Th c hi n ý ki n ch ñ o c a Th tư ng Chính ph t i Thông báo s 20/TB-VPCP ngày 17/01/2009 c a Văn phòng Chính ph , B Tài chính hư ng d n th c hi n như sau: Không thu thu xu t kh u ñ i v i s n ph m g s n xu t t nguyên li u g nh p kh u áp d ng cho các T khai h i quan hàng hóa xu t kh u ñăng ký v i cơ quan h i quan trư c ngày 01/12/2008. Trư ng h p ñơn v xu t kh u chưa n p thu xu t kh u thì không ph i n p; n u ñã .vn n p thu xu t kh u thì ñư c hoàn thu ñã n p. H sơ hoàn thu xu t kh u th c hi n theo am hư ng d n t i ñi m 20 M c II Ph n E Thông tư s 59/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 c a B ietn Tài chính (tr ti t a ñi m 20 M c II Ph n E Thông tư này). .Lu atV B Tài chính có ý ki n ñ các ñơn v có liên quan ñư c bi t và th c hi n. w Nơi nh n: - Như trên; ww KT. B TRƯ NG TH TRƯ NG ð Hoàng Anh Tu n - TCHQ; V PC; - Lưu: VT, CST.
Đồng bộ tài khoản