intTypePromotion=1

Công văn về việc chi phí khấu hao tài sản cố định

Chia sẻ: Hoang Yen | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
365
lượt xem
72
download

Công văn về việc chi phí khấu hao tài sản cố định

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn về việc chi phí khấu hao tài sản cố định

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn về việc chi phí khấu hao tài sản cố định

  1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA C«ng v¨n  c ña T æ n g  C ô c  thu Õ   é  T µi  h Ý n h  S è  383/TC T/C S   ­ B c n g µ y 21 th¸ng 01 n¨ m   2002 v Ò  viÖc  hi  h Ý  k h Ê u  h a o  T S C § C p KÝnh    göi:Côc  ThuÕ   tØnh  Kh¸nh  Hoµ Tr¶    lêic«ng v¨n  1213/CT/NV  sè  ngµy  th¸ng 12  11    n¨m  2001  cña Côc  thuÕ  viÖc    vÒ  x¸c ®Þnh    chiphÝ khÊu hao TSC§; Tæng côc ThuÕ   ý  cã  kiÕn  nh sau: 1/ Theo    quy ®Þnh  i t¹ §iÓm       2a, §iÒu    5, Môc    IIChÕ   qu¶n    dông  ®é  lý,sö  vµ  trÝch  khÊu hao    tµis¶n  ®Þnh   cè  ban  hµnh  kÌm  theo QuyÕt  ®Þnh   sè  166/1999/Q§­ BTC  ngµy  th¸ng 12  30    n¨m  1999  cña  tr Bé  ëng  Tµi chÝnh: Bé      "X¸c®Þnh    nguyªn gi¸TSC§  h×nh:Chi phÝ  dông      v«      sö  ®Êt    lµtoµn  c¸c chi bé      phÝ  thùc tÕ  chira cã  ªnquan      ®∙      li   trùctiÕp    tí ®Êt  dông  i sö  bao  gåm  tiÒn    chi ra ®Ó   quyÒn  dông    cã  sö  ®Êt..     êng    . th× tr " hîp doanh  nghiÖp  ®Çy  giÊy cã  ®ñ    tê hîp  vÒ    lÖ  quyÒn  dông  sö  ®Êt nhng  kh«ng  ph¶inép    tiÒn  dông  sö  ®Êt do  thuéc ®èi t   îcmiÔn     îng ®   tiÒn sö    dông  ®Êt  kh«ng  îctrÝch khÊu  th×  ®     hao    ®èi víi tiÒn sö   sè    dông  ®Êt  ® îcmiÔn. do    2/ T¹i§iÒu        19, Môc  I II ChÕ     ®é qu¶n    dông  trÝch khÊu  lý,sö  vµ    hao    tµi s¶n  ®Þnh  cè  ban  hµnh  kÌm  theo QuyÕt  ®Þnh  166/1999/Q§­ sè  BTC  nªu    trªn quy  ®Þnh:  "Mäi tµis¶n  ®Þnh       cè  cña doanh  nghiÖp  li   cã  ªnquan  ®Õn   ho¹t   ®éng  kinh doanh    ®Òu   ph¶itrÝch khÊu      hao, møc     trÝch khÊu    hao    tµis¶n  cè  ®Þnh  îch¹ch    ®   to¸nvµo    chiphÝ  kinh doanh    trong kú" vµ  i     t¹ §iÓm       b, Kho¶n   2, §iÒu  LuËt  9  thuÕ  nhËp  thu  doanh  nghiÖp  quy  ®Þnh:  “c¸ckho¶n        chikh«ng  cã chøng   tõhoÆc   chøng    tõkh«ng   hîp ph¸p;"th× kh«ng  îctÝnh      ®   vµo    chiphÝ  hîp    lý.Theo  quy  ®Þnh  nªu trªn,mäi      tµis¶n  ®Þnh  cè  cña doanh  nghiÖp  cã  li   ªnquan  ®Õn     ho¹t®éng  kinh doanh    chØ  îctÝnh  ®   khÊu hao    chøng    khicã  tõ hîp ph¸p.Tuy      nhiªn,trong thùc tÕ          thihµnh  LuËt doanh    nghiÖp,cã    nh÷ng  hé  kinh doanh    c¸ thÓ  íc ®©y   tr   cha  chøc  tæ  h¹ch  to¸n kÕ     to¸n,l gi÷ ho¸   u    d¬n,   chøng   tõ nay  thµnh  lËp  doanh  nghiÖp, ® a    toµn  tµis¶n  ®Þnh  vµo  bé    cè  cò  ho¹t®éng    kinh doanh, kh«ng  ho¸ ®¬n      cã    chøng      tõ hîp ph¸p    x¸c ®Þnh      gi¸trÞ TSC§   th× trong tr   êng  nµy  hîp  t¹m    thêicho  trÝch khÊu    hao    ®Ó tÝnh  vµo   chi phÝ          hîp lýkhix¸c ®Þnh    thu nhËp  chÞu  thuÕ    së    trªnc¬  biªnb¶n    x¸c ®Þnh   gi¸ trÞtµis¶n      cßn    l¹ cña  quan    i c¬  tµichÝnh,vËt gi¸,       kiÓm    to¸nhoÆc   quan  c¬  cã  thÈm  quyÒn. ViÖc  trÝch khÊu  hao ®èi    víinh÷ng    tµis¶n  ®Þnh   cè  cña  chñ doanh  nghiÖp   t nh©n trong  êng  tr hîp nªu    trªnTæng  côc ®ang nghiªn cøu        ®Ó bæ sung  trong c¸cv¨n b¶n        quy ph¹m  ph¸p luËt.   3/ C¸c      chiphÝ  doanh  nghiÖp        chira ®Ó n©ng  cÊp    tµis¶n  ®Þnh  îc cè  ®   ph¶n  ¸nh t¨ng nguyªn      gi¸cña    tµis¶n  ®Þnh  cè  ®ã, doanh  nghiÖp kh«ng  îc ®   h¹ch to¸nc¸cchiphÝ          nµy vµo    chiphÝ kinhdoanh    trong kú    . C¸c    chi phÝ  söa ch÷a TSC§   îc coi nh mét  ®     kho¶n    chi phÝ trong s¶n  xuÊt kinh doanh  ® îch¹ch          vµ    to¸ntrùctiÕp hoÆc  ph©n    bæ dÇn  vµo    chiphÝ  kinhdoanh    trongkú.   Tæng  côc  ThuÕ   Th«ng      b¸o ®Ó Côc  ThuÕ   îcbiÕtvµ  ®     thùc hiÖn.  
  2. 2
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2