intTypePromotion=1

Công văn về việc đẩy mạnh triển khai thực hiện kế hoạch tín dụng đầu tư năm 1997

Chia sẻ: Nguyet Nga | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
131
lượt xem
4
download

Công văn về việc đẩy mạnh triển khai thực hiện kế hoạch tín dụng đầu tư năm 1997

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn về việc đẩy mạnh triển khai thực hiện kế hoạch tín dụng đầu tư năm 1997

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn về việc đẩy mạnh triển khai thực hiện kế hoạch tín dụng đầu tư năm 1997

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA C«ng  v¨n c ñ a  é   µi c h Ý n h, T æ n g  c ô c § Ç u  t p h¸t  BT tri Ó n s è  1131  T P T/T D  n g µ y  § 02 th¸ng 08  m  1997 v Ò  vi Ö c ® È y  m ¹ n h  tri Ó n khai n¨ th ù c hi Ö n  k Õ   o ¹ ch t Ý n d ô n g  ® Ç u  t n¨ m  1997 h K Ý nh   öi: g  ­C¸c  é,  ¬    B c quan ngang  é, B ­C¸c  ¬    c quan  ùc thuéc  Ý nh  ñ, tr   Ch ph ­UBND   tØnh, thµnh  è  ùc thuéc    c¸c    ph tr   Trung  ng ¬ § Ó   iÓnkhaithùc hiÖn  Õ   ¹ch tÝn  ông  u    tr       k ho   d ®Ç tn¨m  1997: ­ Ngµy    3/3/1997  Ýnh  ñ  ∙  ã  b¶n  è  Ch ph ® c v¨n  s 959/KTTH chØ  o  Öc  ®¹ vi tr ÓnkhaikÕ   ¹ch tÝn  ông  u    i    ho   d ®Ç tn¨m 1997; ­ Ngµy    19/3/1997 Bé  Õ   ¹ch vµ  Çu   ∙  ã    K ho   § t® c V¨n  b¶n  è  s 1626 BKH/TH   th«ng  kÕ   ¹ch  Ýn  ông  u    b¸o  ho td ®Ç tn¨m  1997 cho    é, ngµnh  µ    a   c¸c B   v c¸c ®Þ ph¬ng; ­  µy  Ng 3/6/1997  é   µi chÝnh  ∙  ã  BT  ® c v¨n b¶n  è  s 1818 TC/§TPT  íng  h dÉn  Öc  Êp  µ    åivèn  Ýn  ông  ®∙in¨m  vi c v thu h   td u    1997. § Õn  nay, viÖc  iÓn khaithùc  Ön  Õ   ¹ch  Ýn  ông  u     ña      tr     hi k ho td ®Ç t c c¸c Bé,  µnh  µ    a   ¬ng  ×n  ng v c¸c ®Þ ph nh chung  µ chË m:  Çn  ínc¸c Bé,  µnh  l  ph l    ng trung ¬ng  õTæng    (tr   c«ng    Ön,Tæng  ty§i   c«ng    tyThan  µ  ét  è  n  Þ  ña  v m s ®¬ v c Bé N«ng  nghiÖp  µ  v Ph¸ttr Ónn«ng   i   th«n)vµ  ét  Çn  sè  a  ¬ng  a     m ph ba  ®Þ ph ch chuÈn  Þ   b xong  ñ  ôc ®Ç u     µ  å  ¬  th t   t v h s vay  èn    ×nh  Öt  µ  ý  îp  v ®Ó tr duy v k h ®ång  Ýn  ông  íic¬  td v   quan  Çu   § t ph¸ttr Ón.Trong  è    ù  cña    é,   i   s c¸c d ¸n  c¸c B ngµnh  µ    a  ¬ng  ∙  îcc¬  v c¸c ®Þ ph ® ®   quan  Çu     iÓn xem   Ðt ®Ó   ý  îp  § tph¸ttr   x  kh ®ång  Ýn  ông, viÖc  iÓn khaiký  îp ®ång  Ýn  ông  µ    ©n  òng  Êt td   tr    h  td v gi¶ing c r  chË m   ph¶i tiÕp  ôc bæ   do    t  sung  µn  ho chØnh  ét  è  ñ  ôc:tr×nh  m s th t   duyÖt  thiÕtkÕ   ù    d to¸n, chøc  u  Çu,ký  Õt  îp ®ång   tæ  ®Ê th   k h   A­B... § Ó   iÓn khaithùc hiÖn  tr       NghÞ   Õt  è  quy s 85/CP      µy  ­ m ng 11/7/1997  ña  c ChÝnh  ñ  Ò   ét  è  ñ  ¬ng, biÖn  ph v m s ch tr   ph¸p    ùc hiÖn  ètnh÷ng  Ö m   ®Ó th   t  nhi vô  cßn  ¹trong 6  l i   th¸ngcuèin¨m      1997  trong ®ã   ã  Ýn  ông  u  ,Tæng  ôc    ct d ®Ç t  c §TPT     ®Ò nghÞ   c¸c  é,  µnh  µ  B ng v UBND   c¸c  tØnh, thµnh  è   ùc thuéc    ph tr   Trung  ng: ¬ 1­  èi hîp  Ph   chÆt  Ï víih Ö   èng  ch     th Tæng   ôc  Çu   c§ t ph¸ttr Ón chØ   o,  i   ®¹   gióp      ñ  u    ∙  îc ghikÕ   ¹ch  ®ì c¸c ch ®Ç t ® ®     ho vay  èn  Ýn  ông  u    Èn  ­ vtd ®Ç t kh tr ¬ng  µn  ho chØnh  ñ  ôc ®Ç u     th t   t theo  quy  nh  ù  kh¶  , ®Þ (d ¸n  thi  Õt  nh   quy ®Þ ®Ç u  , thiÕtkÕ   ù    îc cÊp  ã  Èm  Òn  t    d to¸n ®   c th quy phª  Öt),chuÈn  Þ   y   duy   b ®Ç ®ñ     å  ¬  c¸c h s vay  èn  v theo  quy  nh  öi®Õ n   ¬  ®Þ g  c quan  Çu   § t ph¸ttr Ón xem    i   xÐt    ý  îp  ng  Ýn  ông; tr c h Õt  Ëp  ®Ó k H ®å td   í  t trung chØ  o, gióp      ñ     ®¹   ®ì c¸c Ch ®Ç u    ã    ù    tc c¸cd ¸n quan  äng cÊp  tr   b¸ch ®èi víi ù    iÓnkinh tÕ    éicña        ph¸ttr   s   x∙h   ngµnh  µ  a  ¬ng,cã  Ýnh  v ®Þ ph  t kh¶    µ  ã  Öu  thiv c hi qu¶,cã    kh¶  n¨ng    î vay  tr¶n   (c¶ gèc  µ  i  Ó     ù    ã  Ó  ùc hiÖn    v l∙ )§ c¸c d ¸n c th th   . trong n¨m  Õ   ¹ch,phï hîp víi   k ho        LuËt Ng ©n     s¸ch Nhµ   íc®Ò   Þ    ñ  u    Èn  ¬ng  Èn  Þ   y     n  ngh c¸c ch ®Ç tkh tr chu b ®Ç ®ñ  hå  s¬  dù  ¸n göi c¸c Côc  §TPT  trªn ®Þa  bµn chË m  nhÊt vµo ngµy   
  2. 2 30/9/1997,n Õu  ù    µo  a  ã    ñ tôc ®Ç u      d ¸n n ch c ®ñ th     ttheo  quy  nh, ®Ò   Þ  ®Þ   ngh c¸c Bé,  µnh  µ    a   ¬ng  a  ngoµi kÕ   ¹ch    ng v c¸c ®Þ ph ® ra    ho vay  èn  Ýn  ông  vtd ®Ç u    t n¨m 1997    Ëp  ®Ó t trung vèn    cho    ù  cã    iÒu  Ön  c¸c d ¸n  ®ñ ® ki vay  èn  v ®Èy  nhanh  Õn ®é. ti   2­  Sau    ∙  ý  îp  ng  Ýn  ông, ®Ò   Þ     é,  µnh  µ    khi ® k H ®å td   ngh c¸c B Ng v c¸c §Þa  ¬ng  Õp tôc chØ  o,gióp ®ì    ñ  u    Èn  ¬ng  iÓn khaitæ  ph ti     ®¹     c¸c Ch ®Ç tkh tr tr     chøc  u  Çu,ký  Õt  îp  ng  ®Ê th   k H ®å A­B,  ¹o®iÒu  Ön  y  t  ki ®È nhanh  Õn ®é   ùc ti   th   hiÖn    ù      c¸c d ¸n ®Ó b¶o  ¶m   Öc    ©n  Þp  êi  ® vi gi¶ing k th , qu¶n  ývµ  Êp  èn    l   c v vay ®óng  ôc  ch, ®óng  Õ   ,  m ®Ý   ch ®é b¶o  ¶m     îvay  èc vµ  i®óng  ® tr¶n   (g   l∙  ) theo hîp    ®ång  Ýn  ông  ∙  ý. td ®k Trong qu¸  ×nh  iÓn khai thùc  Ön  Õu   ã  íng  ¾ c,    Þ     tr tr     hi n cv m ®Ò ngh c¸c Bé, ngµnh  µ    a  ¬ng    v c¸c®Þ ph ph¶n    Þp  êivÒ   ¸nh k th   Tæng  ôc  Çu     iÓn c§ tph¸ttr   ®Ó  nghiªncøu  µ    Õt.   v gi¶iquy
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2