intTypePromotion=1

Công văn 4201/KTTH của Chính phủ

Chia sẻ: Anh Phuong | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
46
lượt xem
2
download

Công văn 4201/KTTH của Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 4201/KTTH của Chính phủ về việc đẩy mạnh công tác thu thuế xuất, nhập khẩu 6 tháng cuối năm 1996

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 4201/KTTH của Chính phủ

  1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA C«ng v¨n  c ña C h Ý n h  p h ñ  sè 4201/KTT H   g µy  28 th¸ng 8 n¨ m  1996 n v Ò  viÖc ® È y  m ¹ n h  c«n g  t¸c thu thu Õ  xu Êt, n h Ë p   h È u   th¸ng cuèi n¨ m  1996 k 6  KÝnh   göi:­Tæng     côc    H¶i quan, ­Bé    Th¬ng  m¹i, ­Bé      TµichÝnh, ­Bé      KÕ ho¹ch vµ    §Çu , t ­Bé      Néi vô, ­Bé  lÖnh  ®éi Biªnphßng,   T  bé      ­Uû    ban  nh©n  d©n    c¸ctØnh    i biªngií , Ngµy  th¸ng8  14    n¨m  1996,Thñ íng ChÝnh    t   phñ  häp      Th¬ng  ®∙  víi Bé  c¸c m¹i,Tµi chÝnh, KÕ         ho¹ch  §Çu   ®Ó   vµ  t ®¸nh    gi¸t×nh  h×nh  ho¹t®éng    cña  ngµnh    H¶i quan  n¨m  1996.Sau      khinghe  c¸o cña  b¸o    ®ång  chÝ  Tæng  côc  ­ tr ëng  Tæng   côc H¶i  quan, ý    kiÕn  cña  c¸c  vÒ   Bé  t×nh  h×nh  thu  thuÕ  xuÊt,  nhËp  khÈu  th¸ng ®Çu   6    n¨m  1996,thùc tr¹ngc«ng          t¸c®Êu  tranh chèng    bu«n  lËu,chèng    gian lËn  ¬ng    th m¹i,chèng  thÊt thu    thuÕ  Thñ íng  t ChÝnh  phñ  ®∙  ghinhËn    nh÷ng  g¾ng  cè  cña  ngµnh    H¶i quan  trong viÖc  chøc,tr     tæ    iÓn khai  thùc hiÖn    nhiÖm   vµ  ®¹t® îckÕt  vô  ®∙      qu¶  tÝch  cùc.Sè      thu thuÕ  xuÊt,nhËp    khÈu  th¸ng so    6    víi cïng kú    n¨m  1995  t¨ng,nhng  víi cã    so    nhiÖm   kÕ  vô  ho¹ch   c¶ n¨m  th×  cßn  thÊp, cha  ¬ng    t xøng. ViÖc    hoµn  thµnh  chØ       tiªukÕ ho¹ch   thuÕ  xuÊt,nhËp    khÈu  n¨m  1996  ®Õn   møc  cao  nhÊt cã  nghÜa    ý  tÝch cùc kú  quan  träng,®ßi      háingµnh    H¶i quan  ph¶iphÊn    ®Êu  quyÕt    liÖth¬n. Thñ íng   t   ChÝnh  phñ  yªu cÇu  Tæng   côc H¶i  quan, c¸c Bé,      ngµnh  ªnquan, c¸c cÊp  li       chÝnh  quyÒn  ®Þa  ph¬ng  thùc hiÖn        tètc¸cchñ ¬ng,biÖn  t   ph¸p sau    ®©y: 1­ Tæng   côc    H¶i quan phèi hîp    chÆt      Th¬ng    Néi    chÏ víiBé  m¹i,Bé  vô, Bé    TµichÝnh,Bé     tlÖnh  ®éi Biªnphßng  Uû  bé      vµ  ban  nh©n  d©n    c¸c®Þa ph­ ¬ng    t¨ngcêng  c«ng    t¸c®Êu tranh chèng    bu«n    lËu,chèng gian lËn  ¬ng      th m¹i, tr   iÓn khai thùc    hiÖn nghiªm    tóc ChØ   thÞ  575/TTG  sè  ngµy  th¸ng 8  24    n¨m  1996  cña Thñ íng  t ChÝnh  phñ      vÒ c¸c biÖn  ph¸p chèng    nî ®äng  thuÕ xuÊt,   nhËp  trong n¨m    1996. Ngµnh    H¶i quan  ph¶itæ    chøc   îng    lùc l ®ñ m¹nh    ®Ó ®iÒu   tranh÷ng  ­ ® êng  d©y bu«n  mãc          lËu  nèitõ biªngií vµo    i néi®Þa,  îcphÐp  ®   chñ ®éng  phèi   hîp víi    îng kh¸c (qu¶n        lùcl   c¸c   lýthÞ  êng,néivô,thuÕ      tr       vô) ph¸thiÖn  xö    vµ  lý kÞp    thêinh÷ng    æ nhãm   thuéc ® êng    d©y bu«n  tõ biªngií n»m   lËu        i s©u ngay  t¹ c¸c®Þa      i ®iÓm  trongnéi®Þa.     Ngµnh    H¶i quan  ph¶itiÕp tôc tæ        chøc  ®µo    huÊn    t¹o,tËp  båidìng n©ng    cao tr×nh    ®é chÝnh   trÞ, nghiÖp  cho  vô  ®éi ngò c¸n  trong  bé  ngµnh, rÌn     luyÖn    t¸cphong  lýc«ng  xö    viÖc nh¹y bÐn, nhanh,gän,®óng          ph¸p luËt, lý  xö    kû    luËtnghiªm minh    êng  tiªucùc,tham  c¸c tr hîp      nhòng, cè  g©y    ý  phiÒn    hµ, s¸ch nhiÔu      víikh¸ch hµng,g©y    l th«ng      tr×trÖ u  hµng        ho¸,thÊtthu thuÕ.
  2. 2 2­ Bé      Tµi chÝnh    vµo  c¨n cø  khung thuÕ suÊt thuÕ    xuÊt,nhËp    khÈu  ®∙  ® îcQuèc        héiphª chuÈn,xem       xÐt ®iÒu chØnh    l¹thuÕ  i suÊtmét  danh    sè  môc  m Æt  hµng cho    víit×nh  phï hîp    h×nh s¶n xuÊt kinh doanh  trong níc nh»m       ë      b¶o  ®¶m  c«ng b»ng  gi÷a c¸c lo¹      i h×nh doanh  nghiÖp,b¶o  s¶n    vÖ  xuÊt trong     níc,b¶o  ngêitiªudïng,t¨ngthu cho    vÖ            ng©n  s¸ch,®ång      thêing¨n chÆn     viÖc  ph¸tsinh ¸p lùclîdông             i trènthuÕ. 3­ Trícm ¾t,      hµng n¨m  thuÕ  sè  xuÊt khÈu, nhËp      khÈu      ho¹ch thu vîtkÕ    qua    c¸c cöa khÈu  quèc    gia,quèc  t¹    tÕ  i tØnh      c¸c biªngií ®Êt  i liÒn ® îc ®Ó         l¹i cho ng©n  s¸ch ®Þa    ph¬ng    ®Ó ®Çu    tx©y dùng  së    c¬  h¹ tÇng,ph¸ttr       iÓn kinh   tÕ,v¨n ho¸,x∙héicho            ®Þa  ph¬ng. §èivíi       kho¶n    îctõ kÕt  c¸c thu ®     qu¶ chèng  bu«n   lËu,tiÒn ph¹ttrènthuÕ        qua    iqua    êng    c¸c lùc l   biªngií  , chî® biªndo     îng kiÓm     tra,kiÓm       so¸tph¸thiÖn  vµ  lýt¹ ®Þa  xö     i ph¬ng nµo        th× ®Ó l¹ cho  i ng©n  s¸ch ®Þa    ph¬ng  ®ã. C¸c  ®Þa  ph¬ng  îc sö  ®   dông  kho¶n  tiÒn  nµy      ®Ó bæ sung  ®Çu     t x©y dùng  së    c¬  h¹ tÇng cña  ®Þa   ph¬ng  trÝch  ëng  vµ  th cho    c¸c ®¬n  vÞ,  nh©n,   îng  c¸  lùc l cã  thµnh tÝch  trong c«ng      t¸c®Êu   tranh chèng    bu«n    lËu,vËn  chuyÓn   tr¸ phÐp  i hµng    ho¸ qua    i biªngií . Bé    Tµi chÝnh, Tæng     côc    H¶i quan xem  xÐt tr×nh Thñ íng    t ChÝnh  phñ  viÖc ®iÒu hoµ  gi÷a sè      thu thuÕ  xuÊt,nhËp    khÈu  sè    vµ  trî cÊp  ®Þnh    cè  ®èi víi     tØnh      c¸c biªngií ®Êt      i liÒn mµ hµng n¨m    c¸c tØnh  nµy ph¶inhËn      trîcÊp    tõ ng©n  s¸ch trung ¬ng theo nguyªn t¾c ®¶m   b¶o chÊp  hµnh  LuËt ng©n  s¸ch  do Quèc    phª  héi ®∙  chuÈn, ®ång        thêit¹o ®éng    lùc thóc ®Èy  viÖc tËn    thu thuÕ xuÊt,nhËp    khÈu  ®Þa  ë  ph¬ng. Uû  ban  nh©n  d©n    c¸ctØnh,nhÊt lµc¸ctØnh                gi¸pbiªngií ®Êt    i liÒn chÞu  tr¸chnhiÖm     phèihîp víi       Tæng  côc    H¶i quan,c¸cBé, ngµnh  ªnquan        li   chØ  ®¹o  c¸c lùcl      îng kiÓm   tra,kiÓm    so¸tthùc hiÖn      tètc«ng    t¸c®Êu   tranh chèng    bu«n  lËu,vËn    chuyÓn    tr¸phÐp  i hµng    ho¸ qua        biªngiítrªn®Þa  i bµn cña  tØnh. 4­ Bé    Th¬ng   m¹ichñ    tr×cïng víi         Bé, ngµnh  Uû  c¸c vµ  ban  nh©n  d©n    c¸c tØnh, thµnh    phè theo    dâi,®«n ®èc  chØ   vµ  ®¹o viÖc  hoµn  thµnh    kÕ ho¹ch   xuÊt,nhËp    khÈu n¨m  1996;bµn    thèng nhÊt víi KÕ       Bé  ho¹ch vµ    §Çu       t®Ó më réng viÖc  nhËp khÈu     ,nguyªn liÖu,hµng    c¸cvËt t      tiªudïng bao gåm   «t« vµ  c¶    xe g¾n   m¸y    ®Ó gãp  phÇn  c©n    ®èi cung  cÇu, ®¸p    øng  nhu  cÇu  s¶n  xuÊt vµ    tiªudïng ë      trongníc.    
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2