intTypePromotion=1

Công văn về việc khấu trừ thuế gia tăng

Chia sẻ: Tu Uyen | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
94
lượt xem
7
download

Công văn về việc khấu trừ thuế gia tăng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn về việc khấu trừ thuế gia tăng

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn về việc khấu trừ thuế gia tăng

  1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA C«ng v¨n  c ña T æ n g  côc h ¶i  u a n  sè 6994/TC H Q­K T T T   q n g µy  9 th¸ng 12 n¨ m  1999 C ñ a  T æ n g   ôc H ¶i q u a n   c VÒ  viÖc kh Ê u  trõ thu Õ  gi¸  trÞ gia t¨ng KÝnh    göi:Côc    H¶i quan    c¸ctØnh,thµnh    phè  Ngµy  11­ 11­ 1999,Bé      Tµi chÝnh  C«ng    6609/TC­ cã  v¨n sè  TCT   viÖc  vÒ  khÊu    trõthuÕ GTGT,  Tæng côc    H¶i quan híng dÉn        ®Ó c¸c®¬n  thùc hiÖn  vÞ    thèng nhÊt nh    sau:  §èivíic¸c doanh        nghiÖp,thuÕ    GTGT     i lµ lo¹ thuÕ mang  tÝnh  chÊt øng    tr     îckhÊu    ícsÏ®   trõhoÆc  hoµn      tr¶khitÝnh  thuÕ  GTGT   ph¶inép  kh©u    ë  sau.  §Ó   viÖc  hoµn    tr¶hoÆc  khÊu   trõthuÕ  GTGT   kh©u  ë  sau  îcrâ rµng,chÝnh  ®       x¸c,khi thu      thuÕ  GTGT  ®èi    víihµng  ho¸  nhËp  khÈu, c¸c ®¬n  H¶i      vÞ  quan  ph¶i cÊp    biªn lainép      thuÕ  cho  ®èi  îng  t nép  thuÕ. Trêng  hîp ®èi  îng  t nép  thuÕ  nép thõa thuÕ GTGT   kh©u  ë  nhËp  khÈu  Côc    H¶i quan    c¸c tØnh,thµnh    phè  lýsè  xö    thuÕ  nép  thõa theo 1      trong 2    ph¬ng  ph¸p sau    ®©y: 1. ChuyÓn    ®æi  thuÕ  GTGT  nép  thõa  sang  thuÕ  sè  GTGT  ph¶inép    cña  l« hµng    tiÕp theo Biªn lainép      thuÕ GTGT   cña    l« hµng tiÕp theo nµy kh«ng  viÕttoµn  sè    bé  thuÕ  GTGT   ph¶inép      mµ chØ  viÕtphÇn    chªnh lÖch gi÷a sè    thuÕ  nép thõa  biªnlai ë      nép  thuÕ  vµ  thuÕ  cò  sè  ph¶inép (tøclµchØ   ­         viÕtt ¬ng øng    thuÕ  víisè  thùc tÕ    cßn  ph¶inép    cña    l«hµng  nµy).Ho Æc     2. Sè    thuÕ  GTGT   nép  kh©u  ®∙  ë  nhËp khÈu (bao gåm   sè  c¶  thuÕ nép  thõa)lµsè      thuÕ  GTGT   ®Çu  vµo  ® îckhÊu    vµ    trõhoÆc  hoµn        tr¶khix¸c®Þnh  sè thuÕ GTGT   ph¶inép  kh©u    ë  sau: ­ Kh«ng  îc thùc hiÖn        ®     bï trõgi÷a thuÕ    nhËp khÈu, thuÕ    TT§B cña    c¸c l«hµng    nhËp  khÈu  vµo  thuÕ  sè  GTGT. Yªu  cÇu Côc    h¶iquan    c¸c tØnh,thµnh    phè tæng      hîp ®Ó Tæng  côc    H¶i quan  b¸o c¸o  Tµi chÝnh    êng  Bé    c¸c tr hîp  xö        thuÕ  ®∙  lýbï trõsè  GTGT   nép  thõa vµo  thuÕ xuÊt khÈu, nhËp      khÈu, thuÕ      Æc     tiªuthô ® biÖt;§ång      thêib¸o  c¸o c¸cquyÕt      ®Þnh  hoµn    thuÕ  tr¶sè  GTGT  nép thõa  kh©u  ë  nhËp khÈu    ®Ó c¬ quan  thuÕ    néi®Þa     ®èi chiÕu    thuÕ  víisè  GTGT   doanh  nghiÖp  îckhÊu  ®   trõtrong néi®Þa,        tr¸nhtr   êng      hîp lîdông  i lµm    thÊttho¸t   thuÕ  GTGT  ph¶inép.   Néi dung  c¸o gåm   cña    , cña      b¸o    sè  biªnlai sè    tê khaivµ  quyÕt    sè  ®Þnh  hoµn    sè  tr¶vµ  tiÒn hoµn      tr¶trong c¸ctr     êng      hîp nãitrªn,     cÇu    Tæng  yªu göivÒ  côc    H¶i quan  ícngµy  12­ tr   25­ 1999.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2