Công văn 5249/TC/CST của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Hue Man | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:3

0
135
lượt xem
11
download

Công văn 5249/TC/CST của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 5249/TC/CST của Bộ Tài chính về việc khấu trừ, hoàn thuế giá trị gia tăng đã nộp thừa, nộp nhầm ở khâu nhập khẩu

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 5249/TC/CST của Bộ Tài chính

  1. C«ng v¨n cña Bé tµi chÝnh sè 5249/TC-CST ngµy 29 th¸ng 04 n¨m 2005 vÒ viÖc khÊu trõ, hoµn thuÕ GTGT ®· nép thõa, nép nhÇm ë kh©u nhËp khÈu KÝnh göi: Côc h¶i quan c¸c tØnh, liªn tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng Côc thuÕ c¸c tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng Thêi gian võa qua, Bé tµi chÝnh nhËn ®îc ph¶n ¸nh víng m¾c liªn quan ®Õn khÊu trõ, hoµn thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng (GTGT) ®· nép thõa, nép nhÇm ®èi víi hµng ho¸ xuÊt nhËp khÈu. VÒ vÊn ®Ò nµy, Bé Tµi chÝnh híng dÉn thùc hiÖn nh sau: 1. §èi tîng ®îc khÊu trõ, hoµn thuÕ Tæ chøc, c¸ nh©n nhËp khÈu hµng ho¸ (sau ®©y gäi lµ ngêi nhËp khÈu) ®· nép thuÕ GTGT ë kh©u nhËp khÈu mµ sè thuÕ ®· nép lín h¬n sè thuÕ ph¶i nép theo luËt ®Þnh (sau ®©y gäi lµ nép thõa) hoÆc ®· nép thuÕ GTGT ë kh©u nhËp khÈu nhng theo luËt ®Þnh kh«ng ph¶i nép (sau ®©y gäi lµ nép nhÇm) lµ ®èi tîng ®îc khÊu trõ, hoµn thuÕ GTGT theo híng dÉn t¹i C«ng v¨n nµy. 2. Tr×nh tù, thñ tôc khÊu trõ, hoµn thuÕ 2.1. Trêng hîp ngêi nhËp khÈu lµ ®èi tîng ®¨ng ký nép thuÕ GTGT theo ph¬ng ph¸p khÊu trõ th× sè thuÕ GTGT ®· nép thõa, nép nhÇm ë kh©u nhËp khÈu ®îc tÝnh vµo sè thuÕ GTGT ®Çu vµo vµ ®îc khÊu trõ khi tÝnh thuÕ GTGT ë kh©u kinh doanh néi ®Þa. C¨n cø vµo chøng tõ nép thuÕ GTGT ®èi víi hµng ho¸ xuÊt nhËp khÈu, ®èi tîng nép thuÕ tù kª khai sè thuÕ GTGT ®· nép thõa, nép nhÇm vµo sè thuÕ GTGT ®Çu vµo ®îc khÊu trõ. Trêng hîp hµng ho¸ nhËp khÈu th«ng qua uû th¸c th× bªn ®îc uû th¸c (ngêi nhËp khÈu hµng ho¸) lµ ®èi tîng ®îc khÊu trõ sè thuÕ GTGT ®· nép thõa, nép nhÇm. 2.2. Trêng hîp ngêi nhËp khÈu kh«ng ph¶i lµ ®èi tîng ®¨ng ký nép thuÕ GTGT theo ph¬ng ph¸p khÊu trõ (tæ chøc, c¸ nh©n kh«ng kinh doanh hµng ho¸, dÞch vô chÞu thuÕ GTGT hoÆc ®¨ng ký nép thuÕ GTGT theo ph¬ng ph¸p trùc tiÕp) th× sè thuÕ GTGT ®· nép thõa, nép nhÇm ®îc hoµn l¹i cho ng- êi nhËp khÈu. Trêng hîp hµng ho¸ nhËp khÈu th«ng qua uû th¸c (ngêi nhËp khÈu hµng ho¸) lµ ®èi tîng ®îc hoµn l¹i sè thuÕ GTGT ®· nép thõa, nép nhÇm. 2.3. Tr×nh tù, thñ tôc hoµn thuÕ GTGT nh sau: a. Ngêi nhËp khÈu lËp vµ göi hå s¬ ®Ò nghÞ x¸c nhËn sè thuÕ GTGT ®· nép thõa, nép nhÇm cho c¬ quan h¶i quan n¬i më tê khai h¶i quan, hå s¬ bao gåm:
  2. 2 - C«ng v¨n ®Ò nghÞ x¸c nhËn kho¶n thuÕ GTGT ®· nép thõa, nép nhÇm. - Tê khai hµng ho¸ nhËp khÈu ®îc c¬ quan h¶i quan kiÓm ho¸ (b¶n chÝnh vµ b¶n sao); - Biªn lai thu thuÕ GTGT hµng nhËp khÈu (b¶n chÝnh vµ sao). Khi tiÕp nhËn hå s¬, c¬ quan h¶i quan ®èi chiÕu gi÷a c¸c b¶n chÝnh vµ b¶n sao cña tê khai hµng ho¸ nhËp khÈu vµ biªn lai thu thuÕ GTGT hµng nhËp khÈu sau ®ã tr¶ l¹i c¸c b¶n chÝnh cho ngêi nhËp khÈu. Trong thêi h¹n 15 ngµy kÓ tõ ngµy nhËn hå s¬ nªu trªn, c¬ quan h¶i quan cÊp giÊy x¸c nhËn sè thuÕ GTGT ®· nép thõa, nép nhÇm ®èi víi hµng nhËp khÈu. Trêng hîp kho¶n nép thõa, nép nhÇm do chÝnh c¬ quan h¶i quan ph¸t hiÖn th× ngêi nhËp khÈu kh«ng ph¶i göi c¸c hå s¬ nªu trªn. C¬ quan h¶i quan cã tr¸ch nhiÖm th«ng b¸o cho ngêi nhËp khÈu vÒ thuÕ GTGT ®· nép thõa, nép nhÇm vµ cÊp giÊy x¸c nhËn. a. Sau khi cã x¸c nhËn cña c¬ quan h¶i quan, ngêi nhËp khÈu lËp hå s¬ ®Ò nghÞ hoµn thuÕ GTGT ®· nép thõa, nép nhÇm ®Ó göi cho c¬ quan thuÕ n¬i ngêi nhËp khÈu ®ãng trô së chÝnh (nÕu lµ tæ chøc) hoÆc n¬i c tró (nÕu lµ c¸ nh©n). Hå s¬ ®Ò nghÞ hoµn thuÕ GTGT bao gåm: - C«ng v¨n ®Ò nghÞ hoµn thuÕ GTGT nép nhÇm, nép thõa ®èi víi hµng ho¸ nhËp khÈu; - GiÊy x¸c nhËn cña c¬ quan h¶i quan vÒ sè thuÕ GTGT ®· nép thõa, nép nhÇm; - Biªn lai thu thuÕ GTGT hµng nhËp khÈu (b¶n sao). C¬ quan thuÕ cã tr¸ch nhiÖm kiÓm tra vµ ra quyÕt ®Þnh hoµn thuÕ GTGT ®· nép thõa, nép nhÇm ë kh©u xuÊt nhËp khÈu trong thêi h¹n lµ 15 ngµy kÓ tõ ngµy thu nhËn hå s¬. 2.4. C¬ quan kho b¹c nhµ níc tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng thùc hiÖn hoµn tr¶ tiÒn thuÕ GTGT cho c¸c ®èi tîng nãi trªn trong thêi h¹n 3 ngµy kÓ tõ ngµy nhËn ®îc quyÕt ®Þnh hoµn thuÕ cña c¬ quan thuÕ. 2.5. TiÒn hoµn thuÕ GTGT ®· nép thõa, nép nhÇm ë kh©u xuÊt nhËp khÈu ®îc lÊy tõ Quü hoµn thuÕ GTGT. 2.6. Sè ngµy x¸c nhËn, gi¶i quyÕt hoµn thuÕ nªu trªn ®îc tÝnh theo ngµy lµm viÖc thùc tÕ (kh«ng tÝnh ngµy nghØ hµng tuÇn vµ c¸c ngµy lÔ ®îc nghØ theo quy ®Þnh). 3. Tæ chøc thùc hiÖn C¸c trêng hîp ®· nép thõa, nép nhÇm thuÕ GTGT ë kh©u nhËp khÈu x¶y ra tríc ngµy ký ban hµnh C«ng v¨n nµy th× còng thùc hiÖn ®îc theo híng dÉn t¹i C«ng v¨n nµy. Trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn nÕu cã víng m¾c ®Ò nghÞ c¸c ®¬n vÞ ph¶n ¸nh vÒ Bé Tµi chÝnh ®Ó híng dÉn bæ sung.
  3. 3
Đồng bộ tài khoản