intTypePromotion=1

Công văn về việc thuế khấu trừ tại nguồn đối với lãi tiền gửi

Chia sẻ: Hoang Yen | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
107
lượt xem
3
download

Công văn về việc thuế khấu trừ tại nguồn đối với lãi tiền gửi

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn về việc thuế khấu trừ tại nguồn đối với lãi tiền gửi

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn về việc thuế khấu trừ tại nguồn đối với lãi tiền gửi

  1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA C«ng v¨n  c ña B é  T µi  h Ý n h   S è  8545/TC/TC T  n g µy  10 th¸ng 9 n¨ m  2001 c v Ò  viÖc T h u Õ   h Ê u   k trõ t¹in g u å n  ® èi víi  tiÒn g öi    l∙i KÝnh    göi:Ng©n  hµng  Nhµ    nícViÖtNam   Tr¶    lêiC«ng    266/CV­ v¨n sè  VPI  ngµy  28/6/2001 cña    Ng©n  hµng Nhµ n­ íc (kÌm    theo B¶n tham  luËn cña Nhãm   ho¹t®éng    Ng©n  hµng)    vÒ vÊn    ®Ò thuÕ  nhËp  thu  doanh nghiÖp  ®èi      víil∙ tiÒn    Tµi chÝnh  ý  i göi,Bé    cã  kiÕn nh  sau:  1.VÒ     thuÕ    thu nhËp  doanh  nghiÖp        ®èi víi i   l∙tiÒn göi: Theo quy  ®Þnh  cña  LuËt thuÕ  nhËp    thu  doanh  nghiÖp  l∙ tiÒn    th×    i göi, l∙cho    i vay thuéc ®èi t      îng chÞu  thuÕ    thu nhËp  doanh  nghiÖp.§èivíi    ­       ®èi t c¸c îng      chøc, c¸  lµ c¸c tæ    nh©n    níc ngoµi ho¹t ®éng      kinh  doanh  iViÖt  t¹  Nam   kh«ng  theo LuËt §Çu         tnícngoµit¹ ViÖtNam      i   thuéc ®èi t  ®iÒu     îng   chØnh  cña  Th«ng   169/1998/TT­ tsè  BTC   ngµy  22/12/1998  cña  Tµi chÝnh.Theo  Bé      híng   dÉn  it¹ ®iÓm     2, môc    1, phÇn  Th«ng   169/1998/TT­ C,  t sè  BTC,    l∙tiÒn vay    i   lµ thu  nhËp      tõ c¸c kh¶n  cho  vay    díibÊt  h×nh  kú  thøc  nµo    thu  kÓ c¶  nhËp    tõ chøng  kho¸n, tr¸ phiÕu. ThuËt    i     ng÷  "thu nhËp  kho¸n    tõ  cho vay    díibÊt  kú  h×nh  thøc nµo" thùc chÊt lµl∙suÊt (interest)              i     cho    tr¶ c¸c kho¶n  tiÒn vay,tiÒn       göi,chøng    kho¸n,tr¸ phiÕu. C¸c  chøc     i   tæ  ph¸thµnh    chøng  kho¸n,tr¸ phiÕu      i vµ    c¸c Ng©n   hµng    khihuy  ®éng  vèn  ®Òu   dông    sö  c¸c h×nh thøc  vay  ®i  nh  vay, nhËn      göi tiÒn,ph¸thµnh      chøng  kho¸n,tr¸ phiÕu  tr¶l∙ theo        i vµ      i l∙ suÊt i   tháa thuËn.   Theo  th«ng  quèc    lÖ  tÕ, HiÖp ®Þnh   tr¸nh ®¸nh    thuÕ    hai lÇn  ®iÒu  cã  kho¶n  quy ®Þnh   ®èi    i víil∙ tiÒn    vay (interest) T¹i B×nh  .     luËn mÉu  OECD,  thuËt ng÷      "l∙ tiÒn  i vay" còng  îc gi¶ithÝch    ®     bao  gåm   l∙ tiÒn    c¶    i göi,chøng  kho¸n,tr¸phiÕu.    i Nh  vËy,l∙tiÒn göithuéc ®èi t     i        îng ®iÒu  chØnh  cña  Th«ng   169/1998/ tsè  TT­BTC           lµphïhîp víi quy  ®Þnh  cña ph¸p luËtViÖtNam   th«ng  quèc        vµ  lÖ  tÕ. 2.VÒ     tr¸chnhiÖm    khÊu    trõthuÕ  cña    c¸cNg©n  hµng Nguyªn  t¾c cña  viÖc    kª khainép    thuÕ        chøc,c¸ nh©n    ®èi víic¸c tæ      níc ngoµi ho¹t ®éng       kinh  doanh  iViÖt  t¹  Nam   theo  quy  ®Þnh   iTh«ng   sè  t¹  t 169/1998/TT­ BTC     lµ Bªn ViÖt Nam     ph¶i cã    tr¸chnhiÖm     thùc  hiÖn khÊu    trõ thuÕ  íc khi thanh  tr     to¸n tiÒn    cho    chøc, c¸ nh©n    c¸c tæ      níc ngoµi.HIÖn  i   t¹   , nhiÒu  Ng©n   hµng  thùc  ®∙  hiÖn  nguyªn  t¾c nµy    khi thanh  to¸n cho      c¸c nhµ  thÇu    nícngoµicung    cÊp  hµng    ho¸,dÞch  hoÆc     vô  c¸c kho¶n  vay.V×    vËy,tr ­ êng  Ng©n   hîp  hµng  thanh      to¸n l∙ cho    i c¸c ®èi  îng    t göi tiÒn,®èi îng    t cho  vay  th×    c¸c Ng©n   hµng  ph¶ikhÊu    nép    trõvµ  thuÕ  thay cho     îng göitiÒn,   c¸c ®èi t       cho  vay      víiquy  lµ phï hîp    ®Þnh  hiÖn  hµnh  cña  LuËt  thuÕ. §Ó     trang tr¶ic¸c       chiphÝ    cho  viÖc    thu,nép  thuÕ,Ng©n    hµng    îchëng  sÏ®   0,8%  tiÒn thùc tÕ  sè      thu ® îctr         íckhinép  vµo    tµikho¶n  cña Ng©n  s¸ch Nhµ    níc. 3.VÒ     viÖc  thùc hiÖn    khÊu    trõthuÕ
  2. 2 Ngµy  10/5/2001.Bé      Tµi chÝnh  cã  ®∙  C«ng  v¨n  4245/TC/TCT  sè  híng   dÉn  viÖc    c¸c Ng©n  hµng  thùc hiÖn    khÊu    trõthuÕ  íc khichitr¶l∙ tiÒn    tr           i göi cho    chøc    c¸c tæ  níc ngoµi theo    quy  ®Þnh  i t¹ Th«ng    169/1998/TT­ t sè  BTC.  ViÖc  khÊu    trõthuÕ    ¸p dông        ®èi víi kho¶n    c¸c l∙tiÒn göiph¸tsinh kÓ    i         tõ ngµy  1/1/2001.Riªng    ®èi      víil∙ tiÒn    i göi ph¸tsinh tõ c¸c tµikho¶n            ®øng        tªn c¸c c¸ nh©n   níc ngoµikinh doanh  i     t¹ ViÖt Nam   t¹m      th×  thêicha  thuÕ  nhËp  thu  thu  ®èi víi       kho¶n    c¸c l∙tiÒn göicña      i     c¸cc¸nh©n  nµy. §Ò   nghÞ Ng©n  hµng  Nhµ      nícgi¶ithÝch  híng dÉn      vµ    ®Ó c¸cNg©n  hµng  biÕtvµ    thùc hiÖn.   Xin tr©n    trängc¸m  sù        ¬n  hîp t¸ccña  Ng©n  hµng  Nhµ    níc.  
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2