Công văn về việc sử dụng tờ khai nguồn gốc xe nhập khẩu

Chia sẻ: Thach Sanh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
155
lượt xem
8
download

Công văn về việc sử dụng tờ khai nguồn gốc xe nhập khẩu

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ
Lưu

Nội dung Text: Công văn về việc sử dụng tờ khai nguồn gốc xe nhập khẩu

  1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA C«ng  v¨n cña  æ n g  c ôc thu Õ  sè  T 593 T C T/A C  n g µy  28 th¸ng 2 n¨ m  1998 v Ò  viÖc s ö  d ô n g  tê khai n g u å n  gèc xe  h Ë p  kh È u n KÝnh   göi:   ­Côc    thuÕ    c¸c tØnh, thµnh    phè  trùc thuéc    Trung  ¬ng ­ C¸c    ®¬n   sö  vÞ  dông  khai nguån  tê    gèc  «t«,xe  xe    g¾n  m¸y nhËp   khÈu §Ó  ®¬n  gi¶n thñ    tôc ®¨ng  cho  ký  ph¬ng  tiÖn  gií ® êng  ® îc s¶n  c¬  i  bé    xuÊt,l¾p    iViÖt Nam.    r¸p t¹    Sau    îc li   Giao  khi ®   ªnBé  th«ng vËn  ,Bé  t¶i  Tµi  chÝnh,Bé      Th¬ng      Néi vô,Bé  m¹i,Tæng  côc    H¶i quan,thèng    nhÊt;Tæng    côc  thuÕ    xin th«ng  b¸o    vÒ viÖc  dông    sö  tê khainguån    gèc  «t«  g¾n   xe  xe  m¸y  nhËp khÈu  sau: nh  1. KÓ       tõ ngµy  th¸ng 3  1    n¨m 1998    tê khainguån    gèc  nhËp  xe  khÈu do  Bé    Tµi chÝnh    ph¸thµnh chØ  dông      «t«,xe  sö  ®èi víixe    g¾n   m¸y nhËp  khÈu,  vµ  l¾p    xe  r¸ptrong níccã  sè      ®ñ  khung,sè    m¸y    khinhËp khÈu  ®∙  îc c¬  vµ  ®   quan    H¶iquan   x¸cnhËn. 2. §èivíic¸c xe    g¾n           «t«,xe  m¸y, l¾p      r¸ptrong níccha  sè      cã  khung,sè    m¸y hoÆc   chØ    sè  míicã  khung  hoÆc   m¸y    sè  khinhËp  khÈu ®Òu  kh«ng sö  dông    têkhainguèn    gèc  «t«,xe  xe    g¾n  m¸y nhËp khÈu. 3.C¸c    ®¬n  ®∙  vÞ  mua    têkhainguån    gèc  «t«,xe  xe    g¾n  m¸y nhËp khÈu  ®Ó     kª khai®èi víi i cha  sè         lo¹ xe  cã  khung,sè    m¸y  hoÆc  chØ  sè  cã  m¸y  hoÆc   sè khung    khinhËp  khÈu, kÓ      tõ ngµy  28/2/1998    tr   trëvÒ  ícph¶ikª khaithanh        quyÕt  to¸n sè      tê khai ®∙    mua,  ®∙  sè  dïng,sè    cßn  il¹ cho  quan  c¬  thuÕ    n¬i ®¬n  mua     vÞ  tê khai.Thêigian thanh    thu nép          to¸nvµ    tê khaichËm     nhÊt hÕt    ngµy 10/3/1998. 4. Thñ      tôc ®¨ng  l hµnh  «t«,xe  ký u  xe    g¾n   m¸y  îc thùc hiÖn  ®     theo quy  ®Þnh  cña  Néi    nh©n,  Bé  vô. C¸  ®¬n  nÕu   dông    vÞ  sö  tê khainguån    gèc xe  nhËp khÈu      ®Ó lîdông  i nhËp        lËu xe,trènthuÕ  hoÆc   lµm      ¨n phiph¸p ®Òu     bÞ  xö    lýtheo quy    ®Þnh  cña ph¸p luËt.   Yªu  cÇu Côc thuÕ    c¸ctØnh,thµnh    phè    trùcthuéc Trung    ¬ng  c¸c®¬n  vµ    vÞ  dông    sö  têkhainguån    gèc  «t«,xe  xe    g¾n  m¸y nhËp khÈu thùc hiÖn    ®óng  néidung    cña  th«ng    b¸o nµy.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản