Công văn về việc thủ tục hải quan đối với xe đã qua sử dụng nhập khẩu

Chia sẻ: Thach Sanh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
70
lượt xem
2
download

Công văn về việc thủ tục hải quan đối với xe đã qua sử dụng nhập khẩu

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn về việc thủ tục hải quan đối với xe đã qua sử dụng nhập khẩu

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn về việc thủ tục hải quan đối với xe đã qua sử dụng nhập khẩu

  1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA C«ng v¨n  c ña t æ n g  côc  ¶i q u a n  sè 1821/TC H Q­G S Q L   h n g µy  9 th¸ng 5 n¨ m   2001 v Ò  viÖc  thñ tôc h¶i q u a n   ® èi víi  xe ®∙ q u a  sö  d ô n g   h Ë p  kh È u n KÝnh   göi:Côc    H¶i  quan  tØnh, thµnh  c¸c    phè Tõ  íc ®Õn   tr   nay,viÖc    nhËp  khÈu  «t«  xe  nguyªn  chiÕc  qua  dông  ®∙  sö  khivÒ    ®Õn   cöa  khÈu ®Òu     nguyªn chiÕc,kh«ng  th¸orêi  ng  lµxe      bÞ    . Nh gÇn   ®©y,  mét  doanh  sè  nghiÖp  nhËp  khÈu  «t« nguyªn chiÕc  qua  dông  xe      ®∙  sö  ®Òu   îcth¸orêi, ®       xÕp vµo containertr       íckhichuyªn chë  níc.HiÖn îng nµy    vÒ    t   theo  c¸o cña  b¸o    Côc ®iÒu    trachèng  bu«n  ­ Tæng  lËu    côc    H¶i quan    cã  ­ th×  sù    lî dông    i ®Ó nhËp  khÈu  phô    cò  tïng«t«  thuéc  i lo¹ cÊm  nhËp  khÈu. Trong    khic¸c v¨n b¶n        hiÖn hµnh  cña      c¸c Bé, ngµnh chøc  n¨ng cha  quy  cã  ®Þnh  cô  thÓ    vÒ vÊn   ®Ò nµy, Tæng     côc H¶i quan t¹m    thêihíng  dÉn    vÒ thñ      tôc h¶i quan      ®èi víiviÖc nhËp  khÈu  «t« nguyªn chiÕc  qua  dông      xe      ®∙  sö  th¸orêinh  sau: 1. Doanh  nghiÖp  ph¶i l¾p      r¸p thµnh  «t«  xe  hoµn chØnh  ngay  icöa  t¹  khÈu  hoÆc   i®Þa   t¹  ®iÓm  kiÓm       tra h¶i quan theo quy ®Þnh     ®Ó H¶i quan  kiÓm    tra.Trong    qu¸ tr×nh l¾p        r¸p,H¶i quan  ph¶ibè     îng gi¸m      trÝ lùcl   s¸tchÆt  chÏ.Sau      khil¾p    r¸pxong    H¶i quan    míitiÕn hµnh    kiÓm tra. 2. Xe  sau    îc l¾p      «t«  khi®   r¸p thµnh  nguyªn  xe  chiÕc,bÞ    thiÕu  mét sè  phô    tïng nhng ®¶m  b¶o kh«ng ph¶ilµ khung      gÇm   g¾n   cã  ®éng  th×  îc c¬  ®   coilµxe      nguyªn chiÕc  thu ®ñ    vµ    thuÕ  theo xe    nguyªn chiÕc.   3. Nh÷ng  iphô    qua  dông  lo¹  tïng ®∙  sö  d ra sau    khi l¾p    khung  r¸p vµ  gÇm   g¾n  cã  ®éng  ®∙  c¬  qua  dông    Æt   sö  lµm hµng cÊm   nhËp  khÈu,ph¶ilËp      biªnb¶n    lýnghiªm    ®Ó xö    theo quy    ®Þnh cña  ph¸p luËt.   4. ViÖc    nhËp  khÈu  «t« ®∙  xe    qua  dông  sö  thùc hiÖn    theo QuyÕt  ®Þnh  2019/1997/Q§­ BKHCN MT  ngµy  1/12/1997, QuyÕt  ®Þnh  491/1998/Q§­ BKHCN MT   ngµy 23/4/1998  cña  Khoa  Bé  häc  C«ng  nghÖ   M«i  êng  vµ  tr vµ  C«ng  v¨n 1545/TCHQ­GSQL   ngµy 12/5/1998. M Æt     kh¸c,«t«    Æt     lµ m hµng  ph¶i kiÓm       tra Nhµ       níc vÒ chÊt îng  l nªn  ph¶i thùc    hiÖn theo    néi dung cña  C«ng  v¨n 1289/TCHQ­GSQL   ngµy 30/3/2000 cña  Tæng  côc  H¶i quan. H¶i     quan  chØ    x¸c nhËn  khainguån  Tê    gèc  «t« nhËp  xe    khÈu    GiÊy  khicã  chøng  nhËn  chÊtl      îng «t« nhËp  khÈu  Côc  do  §¨ng  kiÓm  ViÖtNam     cÊp. C«ng  nµy  v¨n  thay thÕ    C«ng  sè  v¨n  1346/TCHQ­GSQL   ngµy 9/4/2001.   Yªu cÇu Côc  ëng  tr Côc    H¶i quan    c¸c tØnh, thµnh    phè qu¸n  iÖt  iÓn khai tr , tr     ®Õn     c¸c®¬n  trùcthuéc ®Ó   vÞ      thùc hiÖn.    
Đồng bộ tài khoản