Công văn về việc áp dụng thử quy định thủ tục, nội dung thẩm định đơn hàng

Chia sẻ: Ly Thong | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:9

0
77
lượt xem
3
download

Công văn về việc áp dụng thử quy định thủ tục, nội dung thẩm định đơn hàng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn về việc áp dụng thử quy định thủ tục, nội dung thẩm định đơn hàng

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn về việc áp dụng thử quy định thủ tục, nội dung thẩm định đơn hàng

  1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA c«ng V¨n   cña b é  kh oa  häc c«n g  n g h Ö  vµ m «i tr g  sè 171/T§C­T H K H  n g µy  6  ên th¸ng  n¨ m  1994 V Ò  viÖc ¸p d ô n g  thö  u y  ® Þ n h 5  q thñ tôc, néi d u n g  thÈ m  ® Þ n h   ¬ n  h µ n g ® KÝnh    göi:Trung  t©m  thuËt1,2,3 Kü        §Ó  kÞp    thêithùc hiÖn    thÈm ®Þnh  íc®¬n  tr   hµng    xinnhËp  khÈu  thiÕtbÞ    ®∙ qua  dông  sö  cña    c¸c doanh nghiÖp  theo yªu cÇu  cña  Th¬ng      Bé  m¹i t¹i QuyÕt  ®Þnh  238/TM­XNK   sè  ngµy  3­ 24­ 1994. Tæng     côc  th¶o  dù  quy  ®Þnh  thñ tôc vµ        néidung  thÈm  ®Þnh  íc®¬n  tr   hµng    xinnhËp  thiÕtbÞ    qua  dông  sö  ®Ó     c¸c ®¬n  t¹m    vÞ  thêithùc hiÖn. Trong    qu¸ tr×nh thùc hiÖn  nÕu  thÊy cã  nh÷ng  vÊn    ®Ò n¶y  sinh yªu    cÇu    c¸c ®¬n  b¸o  ngay  Tæng   vÞ  c¸o  vÒ  côc    ®Ó Tæng  côc hoµn thiÖn,ban    hµnh thµnh quy ®Þnh  chÝnh  thøc.
  2. 2 Q uy   Þ nh   ® V Ò  thñ tôc vµ néi d u n g  thÈ m  ® Þ n h   íc ® ¬ n  h µ n g   tr xin  h Ë p  thiÕt b Þ   q u a  s ö    ô n g n ®∙  d (Ban  hµnh  kÌm  theo C«ng    171/T§C­   v¨n sè  THKH   ngµy  th¸ng5  6    n¨m  1994  cña  Tæng  côc  ëng  tr Tæng  côc    TiªuchuÈn  l §o êng ChÊt îng) l 1.Quy    ®Þnh  chung 1.1. Quy    ®Þnh  nµy  dông    ¸p  ®Ó thÈm  ®Þnh   íc ®¬n   tr   hµng    xin nhËp  thiÕtbÞ  qua  dông          ®∙  sö  (gäit¾tlµ®¬n  hµng). 1.2. §èi t     îng ph¶i qua    thÈm  ®Þnh   íc ®¬n   tr   hµng    lµ c¸c  im¸y  lo¹  mãc,  thiÕtbÞ    thiÕtbÞ    lÎvµ    toµn  ®∙  bé  qua  dông  îcnhËp  sö  ®   b»ng    nguån  bÊt cø  vèn nµo  gi¸trÞtõ100  cã        ngµn USD     trëlªn. 1.3.§¬n    hµng  îcx¸cnhËn        ®     phïhîp khi®¸p  øng    c¸c®iÒu  kiÖn  sau: ­ TÝnh    ®Õn     thêi®iÓm   nhËp, n¨m    s¶n xuÊt cña    thiÕtbÞ    kh«ng  îcqu¸ ®     10  n¨m. ­ Kh¶ n¨ng lµm  viÖc cßn  i l¹ cña thiÕtbÞ  víithiÕtbÞ      so      míi cïng  i lo¹   , kh«ng  h¬n  Ýt  80%   tho¶  vµ  m∙n yªu cÇu    toµn  dông, kh«ng  vÒ an  sö    g©y  «  nhiÔm m«i  êng.       tr         ­ Gi¸cña      thiÕtbÞ    (theo gi¸FOB)              phï hîp víi thÞ  êng  gi¸ tr trong tr   êng    hîp cã    yªu cÇu  thÈm  vÒ  ®Þnh  gi¸. 1.4.C¸c    thuËtng÷    trong v¨n b¶n      nµy  îchiÓu  sau: ®   nh  ­ "Doanh  nghiÖp nhËp khÈu thiÕt bÞ"    (gäi t¾t  doanh    lµ  nghiÖp)    lµ doanh  nghiÖp  îcphÐp  ®   nhËp khÈu thiÕtbÞ    phôc  ®Çu  ,s¶n  vô  t  xuÊt hoÆc     thùc hiÖn  ¸n ®∙  îcduyÖt.   dù    ®   ­ "C¬    quan chñ qu¶n" lµ Bé,  quan      c¬  ngang Bé,  quan  c¬  thuéc ChÝnh  phñ, Uû    ban  nh©n  d©n tØnh,thµnh    phè    trùcthuéc Trung    ¬ng    trùctiÕp qu¶n    lýhoÆc     cho phÐp thµnh    lËp doanh  nghiÖp. ­ "ThiÕtbÞ      toµn      hîp m¸y  bé" lµtËp    mãc, thiÕtbÞ, vËt tdïng           cho  mét sè  dù    trang bÞ  ¸n cã    c«ng  nghÖ  thÓ,cã    cô    c¸cth«ng  kinh doanh,kü  sè      thuËt® ­   îcm«     quy    t¶vµ  ®Þnh  trongthiÕtkÕ      cña  ¸n. dù  ­ "ThiÕtbÞ          lÎ" thiÕtbÞ, m¸y  lµ     mãc  riªnglÎhoÆc      d©y chuyÒn  s¶n xuÊt  ®∙  îc®Þnh  ®   h×nh trong chÕ    tiªuthô.ThiÕtbÞ      t¹ovµ        lÎ cßn bao gåm   phô  c¶  tïngthay thÕ  söa      vµ  ch÷a,®¶m     b¶o  ho¹t®éng  sù    b×nh  êng      th ®èi víithiÕtbÞ    cïng hoÆc     nhËp sau. 2.Thñ    néidung    tôcvµ    thÈm  ®Þnh 2.1.Doanh    nghiÖp nép  s¬    hå  xin thÈm  ®Þnh cho Trung t©m  Khu vùc  thuéc Tæng    côc    TiªuchuÈn  l §o êng  chÊtl   t¹ sau:  îng së    i Doanh  nghiÖp thuéc khu    vùc    TÜnh      tõ Hµ  trëra,nép  s¬  hå  thÈm  ®Þnh  t¹  iTrung t©m  Khu vùc    trôsë  i 1, cã    t¹  NghÜa  ­ huyÖn  Liªm      §«    Tõ  ­ Hµ Néi.   §iÖn tho¹i344188;Fax:361199.   :    
  3. 3 ­ Doanh    nghiÖp  thuéc khu    vùc    tõ Qu¶ng  B×nh  ®Õn   B×nh  §Þnh, nép    hå  s¬ thÈm  ®Þnh   iTrung  t¹  t©m  Khu vùc  cã    t¹  Lý  2,  trô së  i96  Th¸iTæ   §µ    ­  N½ng.  §iÖn  tho¹i21113;Fax:015121138.   :     ­Doanh    nghiÖp thuéc khu    vùc    tõphÝa Phó  Yªn    trëvµo,nép  s¬    hå  thÈm  ®Þnh  i t¹ Trung    t©m  Khu  vùc    trôsë  i Pasteur­ QuËn  ­ Thµnh  3, cã    t¹ 49       1    phè  Hå  ChÝ  Minh.§iÖn    tho¹i94274;Fax:018293012.   :     2.2.Hå  ® îclËp thµnh  bé  bao    s¬      4  vµ  gåm: ­ §¬n      xin thÈm ®Þnh  cña doanh nghiÖp (theo mÉu     trong phô        lôc 1) cã  x¸cnhËn    cña  quan  c¬  chñ  qu¶n. ­ThuyÕt    minh  t×nh  vÒ  tr¹ngthiÕtbÞ      nhËp  (theo mÉu     trongphô      lôc2). ­ §¬n    hµng  hoÆc     hîp ®ång, gåm     b¶n  tiÕng    nícngoµivµ    b¶n  tiÕng  ViÖt  kÌm  theo passport;   ­ C¸c    b»ng  chøng  t×nh  vÒ  tr¹ngchÊt l      îng cña  thiÕtbÞ  catalog,mÉu     (nh    chµo hµng,kÕt    qu¶    thö nghiÖm, giÊy x¸cnhËn      chÊtl    îng,kÕt  qu¶  gi¸m  ®Þnh,  v.v. . ; .) ­LuËn    chøng  kinhtÕ  thuËt®∙  îcxÐt duyÖt (nÕu    kü    ®       cã). 2.3.Trong      thêih¹n  ngµy        3  kÓ tõ khi nhËn  s¬, Trung  hå    t©m  Khu vùc  tiÕn hµnh  xem  xÐt tÝnh  lÖ  hîp  cña  s¬. NÕu   s¬  hå    hå  kh«ng  ®Çy     ®ñ hoÆc   cha      hîp lÖ,Trung  t©m  thuËtgöitr¶hå  cho  kü        s¬  doanh  nghiÖp    ®Ó chuÈn  bÞ  l¹víi     i nh÷ng  chØ  dÉn cÇn  thiÕt. 2.4.NÕu   s¬      hå  xinthÈm  ®Þnh    Trung  hîp lÖ  t©m  thuËtgöicho  kü      Tæng   côc    TiªuchuÈn  l §o êng  ChÊt îng haibé  s¬    l     hå  ®Ó Tæng  côc  chuyÓn  mét bé  cho  Ph¸ttr   Vô    iÓnC«ng nghÖ  Bé  vµ  Khoa  häc  C«ng  nghÖ  M«i  êng  tr xem     xÐt cho  kiÕn,mét  l ý    bé u. 2.5.ViÖc thÈm    ®Þnh  îctiÕn hµnh  ®     theo ph¬ng  ph¸p chuyªn gia.Mçi      hå  s¬ thÈm  ®Þnh  ph¶icã  kiÕn    ý  ®¸nh    gi¸b»ng  b¶n  v¨n  cña  nhÊt haichuyªn Ýt        giaam     hiÓu. Trêng hîp  Æc   ® biÖt,Trung    t©m   thuËt cã  kü    thÓ thµnh lËp Héi ®ång  thÈm ®Þnh. Héi ®ång  thÓ      cã  bao gåm     ®¹idiÖn  quan  c¬  chuyªn m«n,    nghiÖp  vô,khoa    häc  thuËt, kü   ph¸p lýdo      Gi¸m  ®èc Trung  t©m  thuËtquyÕt ®Þnh. kü      Doanh nghiÖp  thÓ  îc mêi  cã  ®   tham  c¸c phiªn häp  dù      thÈm  ®Þnh    ®Ó b¶o    gi¶itr×nh    vÖ vµ    c¸c vÊn    ®Ò cÇn thiÕtli     ªnquan ®Õn  c«ng viÖc thÈm  ®Þnh. 2.6.NÕu     kÕt qu¶ thÈm  ®Þnh cña Trung  t©m  thuËtvµ  kiÕn  kü    ý  cña  Vô  Ph¸ttr     iÓn C«ng nghÖ         lµ phï hîp.Trung t©m   thuËtcÊp  kü    giÊy    x¸c nhËn    phï hîp cña ®¬n hµng nhËp  thiÕtbÞ  qua  dông    ®∙  sö  (theo mÉu  trong phô    lôc 3a). NÕu  kÕt qu¶  thÈm  ®Þnh  kh«ng      phïhîp,Trung  t©m  kinh tÕ      s¬    göitr¶hå  cho doanh  nghiÖp kÌm theo th«ng b¸o (theo mÉu     trong phô        lôc3b) trong ®ã     nãirâ lýdo  néidung        vµ    kh«ng    phïhîp. NÕu  kÕt  qu¶ thÈm  ®Þnh cña Trung t©m  thuËtvµ  kiÕn  kü    ý  cña  Ph¸t Vô    tr   iÓn C«ng nghÖ  kh¸c nhau    th× Tæng  côc Tiªu chuÈn  l   §o êng ChÊt îng    l sÏ xem  xÐt  s¬, kÕt  hå    qu¶ thÈm  ®Þnh cña  Trung t©m   thuËt vµ  kiÕn  kü    ý  cña  Vô Ph¸ttr     iÓnC«ng  nghÖ      ®Ó ra quyÕt ®Þnh.  
  4. 4 Thêih¹n    tiÕn hµnh    thÈm ®Þnh kh«ng    ngµy  tõ khiTrung  qu¸ 12  kÓ      t©m  kü  thuËtchÊp    nhËn  s¬    hå  xinthÈm ®Þnh. 2.7.Trung    t©m  thuËtgöicho  kü      Tæng  côc    TiªuchuÈn  l §o êng ChÊt îng l   kÕt qu¶ thÈm  ®Þnh (GiÊy    x¸c nhËn    hoÆc   phï hîp  th«ng b¸o kh«ng      phï hîp) cña  ®¬n  hµng      ®Ó b¸o c¸o. 2.8.NÕu     tæng      gi¸trÞ ®¬n hµng    tr   trªn1  iÖu USD, Trung t©m   thuËt kü    chuyÓn  toµn  hå  vµ  bé  s¬  kÕt  qu¶ thÈm  ®Þnh  Tæng  vÒ  côc    TiªuchuÈn  l§o ­ êng  ChÊt îng ®Ó   l   Tæng  côc xem     ra quyÕt ®Þnh. xÐt vµ      Trêng  hîp cÇn  thiÕtTæng     côc thµnh lËp Héi ®ång  thÈm  ®Þnh hoÆc   mêi chuyªn      gia níc ngoµihay  quan    c¬  gi¸m ®Þnh    níc ngoµitiÕn    hµnh thÈm  ®Þnh.  Tríc khi mêi      chuyªn      gia níc ngoµi hay  quan    c¬  gi¸m  ®Þnh    níc ngoµi   Tæng  côc    sÏ tho¶ thuËn    víidoanh  nghiÖp    vÒ thñ      tôc,thêigian  chi phÝ  vµ    thÈm ®Þnh. Thêi h¹n    tiÕn hµnh  thÈm  ®Þnh  (kÓ  thêi gian  c¶    thÈm  ®Þnh   c¸c do    Trung t©m   thuËt tiÕn  kü    hµnh) kh«ng    qu¸  ngµy        25  kÓ tõ khiTrung  t©m  kü  thuËtchÊp    nhËn  s¬    hå  xinthÈm  ®Þnh  cho ®Õn     khiTæng  côc    TiªuchuÈn  §o  l êng ChÊt îng cÊp  l   giÊy    x¸c nhËn      phï hîp hoÆc  th«ng  kh«ng      b¸o  phï hîp cña  ®¬n hµng nhËn      phïhîp hoÆc  th«ng  kh«ng      b¸o  phïhîp cña ®¬n  hµng. 2.9.Néi dung      thÈm  ®Þnh  ®¬n  hµng  bao  gåm: ­ §¸nh    phï hîp    gi¸sù    cña thiÕtbÞ    toµn  dông  sù    vÒ an  sö  vµ  ¶nh hëng  ®Õn   m«i  êng. tr ­ §¸nh    gi¸t×nh tr¹ng tæng    thÓ cña thiÕtbÞ  víithiÕtbÞ      so      míi hoÆc   thiÕtbÞ ¬ng      t tùcïng lo¹ .   i ­ §¸nh      gi¸kh¶ n¨ng lµm viÖc cßn    l¹ (tÝnh  i b»ng  cña    %)  c¸c møc       chitiªu hoÆc  nhãm       chitiªuchÝnh cña thiÕtbÞ, chó      träng ®Õn     cÇu  Æc   ­   c¸c yªu  ® tr ng ®èi    víitõng nhãm  hoÆc   ithiÕtbÞ  lo¹    trong  ®¬n  hµng  hay  hîp ®ång    víi thiÕtbÞ      míihoÆc   thiÕtbÞ ¬ng      t tùcïng lo¹ ;   i ­ §¸nh    phïhîp vÒ      gi¸sù      gi¸cña  thiÕtbÞ      víi thiÕtbÞ      míihoÆc   thiÕtbÞ ­   t ¬ng    tùcïng lo¹ nÕu  yªu cÇu    i   cã    cña  doanh  nghiÖp. 2.10.ViÖc    ®¸nh    gi¸dùa    së  trªnc¬  sau  ®©y: ­C¸c      thuËtcña    tµiliÖu kü    thiÕtbÞ      míihoÆc   thiÕtbÞ ¬ng      t tùcïng lo¹ ;   i ­C¸c      thuËtkh¸ckÌm    tµiliÖu kü      theo ®¬n    hµng; ­C¸c      gi¸vµ    tµiliÖu vÒ    kÕt  qu¶  thÈm  ®Þnh  gi¸; ­Kinh    nghiÖm  cña    c¸cchuyªn giavÒ      vÊn    ®Ò nµy. 3.PhÝ    thÈm  ®Þnh PhÝ  thÈm ®Þnh  s¬  hå  ®¬n  hµng nhËp thiÕtbÞ  doanh    do  nghiÖp nhËp  khÈu chÞu. Møc     phÝ thÈm  ®Þnh b»ng 0,1%      trÞ gi¸®¬n hµng nhng    tèi®a  kh«ng    qu¸ 5000  USD  cho mét ®¬n  hµng. Trong  êng    tr hîp ®¬n hµng  yªu  cã  cÇu thÈm  ®Þnh    gi¸,phÝ thÈm ®Þnh  theo tho¶ thuËn      gi÷a Tæng    côc  doanh  vµ  nghiÖp.                                                                                       
  5. 5 P h ô  lôc 1 Céng  hoµ      x∙héichñ  nghÜa  ViÖt Nam     §éc     do   lËp ­Tù  ­H¹nh  phóc § ¬ n  xin thÈ m  ® Þ n h  ® ¬ n  h µ n g  n h Ë p  thiÕt b Þ   ®∙ q u a  s ö  d ô n g KÝnh    göi:Trung  t©m  Khu  vùc      (1,2,3) Doanh  nghiÖp  nhËp  thiÕtbÞ: (Tªn ViÖtNam   tªngiao dÞch          vµ      quèc  tÕ) C¬  quan  chñ  qu¶n:. . . . .. §Þa  chØ:.. . . .. Sè  ®iÖn  tho¹i .  ... Telex..  .Fax.. . . . Sè    tµikho¶n.. . . .. Xin thÈm    ®Þnh  ®¬n  hµng  nhËp  thiÕtbÞ  qua  dông    ®∙  sö  sau: ST Tªn  §¬n  Sè îng C«ng  N¬i vµ  ThÕ   l     hÖ  Thêigian §¬n      gi¸ T  thiÕt vÞ  hoÆc     khèil dông n¨m   ­ s¶n  thiÕtbÞ ®∙    qua sö  bÞ tÝnh îng xuÊt dông  1 2 3 4 5 6 7 8 9 C¬  quan  chñ  qu¶n Ngµy...   th¸ng..n¨m...   . (Ký    tªn®ãng  dÊu) Chñ  doanh  nghiÖp  nhËp  khÈu C¬  quan  thÈm  ®Þnh  vµo  sæ Ngµy...   th¸ng..n¨m...   . Sè... . . /. Thñ  ëng  quan  tr c¬  thÈm  ®Þnh  (kýtªn®ãng      dÊu)
  6. 6 P h ô  lôc 2 T h u y Õt m i n h  V Ò  t×nh tr¹ng thiÕt b Þ  n h Ë p   ®∙ q u a  s ö  d ô n g 1.Tªn    thiÕtbÞ   Ký  hiÖu: m∙  C«ng  dông  chÝnh: 2.TÝnh    n¨ng  thuËt kü  3.N¬i s¶n      xuÊt  N¨m  s¶n  xuÊt: 4.Gi¸chµo      hµng  cña  thiÕtbÞ    nhËp Gi¸cña    thiÕtbÞ    cßn  míi: 5.C¸c    th«ng    qu¸ tr×nh sö  tinvÒ      dông  thiÕtbÞ   Thêi®iÓm     b¾t  ®Çu   dông: sö  TÇn  suÊtsö    dông  (Tæng    thêigian sö    dông): S¶n îng s¶n  l   phÈm   s¶n  ®∙  xuÊt: Sè  thay thÕ  lÇn    söa  ch÷a    chitiÕt, phËn   bé  chÝnh: N¬i vµ      thêigian sö    dông  cuèi: lÇn  6.C¸c    th«ng    t×nh  tinvÒ  tr¹nghiÖn      t¹ cña  i thiÕtbÞ   ST Tªn  chØ  tiªu Møc  chØ        tiªu®èi víi %  cßn    l¹cña  Chó  i T thiÕtbÞ    nhËp thÝc h ThiÕtbÞ  ThiÕtbÞ ¬ng      t míi tù 1 2 3 4 5 6 1 N¨ng  suÊt 2 C«ng  suÊt 3 HiÖu  suÊt 4 Mét  chØ     sè  tiªu chÊt îng l   chÝnh cña  thiÕtbÞ    .. . . .. 7.§¸nh      gi¸cña  doanh  nghiÖp  thiÕtbÞ vÒ    Tr×nh  c«ng  ®é  nghÖ  cña  thiÕtbÞ:   Møc  an  ®é  toµn  dông  sö  cña  thiÕtbÞ:  
  7. 7 Kh¶  n¨ng  ¶nh  hëng  ®Õn   m«i  êng: tr Kh¶  n¨ng  lµm  viÖc  cßn    l¹cña  i thiÕtbÞ:   Kh¶  n¨ng      thu håivèn: ..  . ngµy..   .th¸ng..  . .n¨m . Chñ  doanh  nghiÖp  nhËp  khÈu (Ký    tªn®ãng  dÊu)                                                                                         
  8. 8 P h ô  lôc 3a C¬  quan  thÈm  Céng  hoµ      x∙héichñ  nghÜa  ViÖt Nam   ®Þnh §éc     do   lËp ­Tù  ­H¹nh  phóc Sè.... Gi Ê y x¸c n h Ë n  p hï hîp c ñ a ® ¬ n  h µ n g  n h Ë p   thiÕt b Þ  ®∙ q u a  s ö  d ô n g 1.Tªn    thiÕtbÞ    nhËp  qua  dông: ®∙  sö  2.Ký  hiÖu    m∙  thiÕtbÞ:   3.Tªn,®Þa      chØ  doanh  nghiÖp  nhËp  khÈu: 4.§¬n      xinthÈm  ®Þnh  (Sè,ngµy    vµo  sæ): 5.Tªn  ®Þa    vµ  chØ  cña  doanh  nghiÖp    nícngoµigiao thiÕtbÞ:       KÕt luËn: §¬n    hµng nhËp thiÕtbÞ  qua  dông  thÓ  îc chÊp    ®∙  sö  cã  ®   nhËn ..  . ngµy.. . h . . n . . . t ¸ng. . . ¨m. . . Thñ  ëng  quan  tr c¬  thÈm  ®Þnh    tªn, (Ký   ®ãng  dÊu)                                                                                  
  9. 9 P h ô  lôc 3b C¬  quan  thÈm  Céng  hoµ      x∙héichñ  nghÜa  ViÖt Nam   ®Þnh §éc     do   lËp ­Tù  ­H¹nh  phóc Sè.... T h « n g  b¸o KÝnh    göi:(Tªndoanh    nghiÖp  nhËp  khÈu) 1.Tªn    thiÕtbÞ  qua  dông:   ®∙  sö  2.Ký  hiÖu    m∙  thiÕtbÞ:   3.Tªn,®Þa      chØ  doanh  nghiÖp  nhËp  khÈu: 4.§¬n      xinthÈm  ®Þnh  (Sè,ngµy    vµo  sæ): 5.Tªn  ®Þa    vµ  chØ  cña  doanh  nghiÖp    nícngoµigiao thiÕtbÞ:       6.KÕt    qu¶  thÈm  ®Þnh: KÕt  luËn:§¬n    hµng  nhËp  thiÕtbÞ  qua  dông      ®∙  sö  lµkh«ng    phïhîp. ..  . ngµy..   .th¸ng.. .n¨m... . . . . . Thñ  ëng  quan  tr c¬  thÈm  ®Þnh    tªn, (Ký   ®ãng  dÊu)

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản