Công văn về việc hướng dẫn thủ tục xuất nhập khẩu tại chỗ

Chia sẻ: Thach Sanh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
183
lượt xem
67
download

Công văn về việc hướng dẫn thủ tục xuất nhập khẩu tại chỗ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn về việc hướng dẫn thủ tục xuất nhập khẩu tại chỗ

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn về việc hướng dẫn thủ tục xuất nhập khẩu tại chỗ

  1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA C«ng v¨n  C ñ a  T æ n g   ôc H ¶i q u a n  sè 655/TC H Q­G S Q L   c n g µ y 30  th¸ng 1 n¨ m  1999 V Ò  viÖc h íng d É n   thñ  tôc  u Êt n h Ë p  kh È u  t¹i x  chç KÝnh    göi:Côc    h¶iquan  tØnh,thµnh    phè  §Ó     gi¶iquyÕt mét  víng  ¾c     sè  m vÒ xuÊt nhËp    khÈu hµng ho¸ cña c¸c  doanh  nghiÖp  vèn  cã  ®Çu      t níc ngoµi,ngµy  12­   31­ 1998  cña  Th¬ng    Bé  m¹i vµ Tæng  côc    H¶i quan  ban  ®∙  hµnh Th«ng   ªntÞch  23/1998/TTLT­ tli   sè  BTM­ TCHQ   1998.Th«ng     tnµy  göiH¶i quan    ®∙      c¸ctØnh,thµnh    phè    ®Ó thùc hiÖn.     T¹iv¨n b¶n      nµy  Tæng côc  híng dÉn  thñ tôc h¶iquan      vÒ        ®Ó thùc hiÖn    ®iÓm   7 cña Th«ng       sau: tnãitrªnnh    1.Thñ      tôcxuÊtkhÈu:   a) Doanh    nghiÖp  xuÊt khÈu: Trªn c¬  hîp ®ång        së    xuÊt khÈu    cho doanh  nghiÖp    nícngoµi,doanh    nghiÖp  xuÊt khÈu    ®Õn     h¶iquan    n¬idoanh  nghiÖp  lµm      thñ tôcnhËp  khÈu nguyªn phô        liÖu ®Ó s¶n  xuÊtra s¶n      phÈm   ®Ó     ®ã  më tê khaivµ      lµm      thñ tôc xuÊt khÈu  ®èi      nh  víimét    l« hµng xuÊt khÈu    th«ng  ­ th êng, phï hîp lo¹        i h×nh. Hîp    ®ång ph¶icã    ®iÒu  kho¶n  viÖc giao hµng  i   t¹ ViÖt  Nam,        ghirâ tªn,®Þa  chØ  doanh nghiÖp  nhËn hµng. Sau      khi tê khai xuÊt    khÈu  ® îc ®¨ng    ®∙    ký, doanh nghiÖp    chøc  tù tæ  viÖc giao hµng  cho doanh  nghiÖp nhËp khÈu (doanh nghiÖp  nhËn  hµng)  theo chØ    ®Þnh  cña ngêimua      nícngoµinh    quy ®Þnh  tronghîp ®ång.     b) NhiÖm   h¶i quan  vô    lµm  thñ    tôc xuÊt:Lµm     thñ    tôc ®¨ng  tê khai ký      xuÊt khÈu  thùc    vµ  hiÖn chÝnh  s¸ch thuÕ cho    l« hµng  xuÊt khÈu  níc nh    ra    ngoµi,niªm    phong  s¬    hå  h¶iquan  giao doanh  nghiÖp xuÊt khÈu    xuÊt tr×nh    cho    h¶iquan lµm  tôc cho  thñ    doanh  nghiÖp  nhËn  hµng cïng    víihµng    i ho¸ t¹  ®Þa ®iÓm  giao nhËn    hµng ho¸. 2.Thñ      tôcnhËp  khÈu: a) Doanh  nghiÖp  nhËp  (doanh nghiÖp  nhËn  hµng):Më   khai nhËp    tê    theo  ®óng  i lo¹ h×nh nhËp  khÈu  c¸c chÝnh  vµ    s¸ch vÒ    nhËp  khÈu hiÖn hµnh.   NÕu     l« hµng  nhËp  khÈu  thuéc  i lo¹ h×nh    gia c«ng  nhËp  vµ  nguyªn liÖu    ®Ó s¶n  xuÊt hµng    xuÊt khÈu  ph¶i®¨ng  tê khaivµ    th×    ký      lµm  tôc t¹  thñ    i ®¬n  vÞ  h¶iquan    qu¶n      lýhîp ®ång    giac«ng hoÆc  qu¶n    lý®Çu  vµo,®Çu       ra cña hµng  ho¸ s¶n    xuÊtxuÊtkhÈu      ®ã. VÒ  b¶n    hîp ®ång, ngoµinéidung        kh¸c,ph¶icã      ®iÒu  kho¶n      ghirâ viÖc  nhËp  hµng    t¹ ViÖtNam,    i   tªn,®Þa  chØ  doanh  nghiÖp  giao hµng.   b) NhiÖm   h¶iquan    vô    lµm      thñ tôcnhËp: ­ Lµm         thñ tôc ®¨ng  tê khainhËp  ký      khÈu  theo ®óng  i lo¹  h×nh, kiÓm      tra hå  xuÊt  s¬  khÈu  h¶i quan  do    lµm  thñ tôc xuÊt chuyÓn  ®Õn  qua doanh  nghiÖp giao hµng  kiÓm      vµ  trathùc tÕ    hµng      ho¸,®èi chiÕu    hå  nhËp  víibé  s¬  khÈu, nÕu      x¸c nhËn    phï hîp th×    thùc xuÊt vµo  hå  xuÊt khÈu            bé  s¬    göil¹ h¶i i quan    n¬ilµm      thñ tôcxuÊt,x¸cnhËn      thùc nhËp    vµo    têkhainhËp.  
  2. 2 ­ X¸c    nhËn thùc xuÊt ph¶i ghi râ          sè, ngµy, th¸ng,n¬i më           tê khai nhËp    khÈu. ­ X¸c    nhËn thùc nhËp ph¶i ghi râ        sè, ngµy, th¸ng,n¬i më           tê khaixuÊt     khÈu. ­ Thùc hiÖn  c¸c    bíc thñ    tôc kh¸c vµ    chÝnh s¸ch thuÕ theo ®óng quy  ®Þnh cho tõng lo¹ h×nh.     i Côc    H¶i quan    c¸c tØnh,thµnh    phè  chøc  iÓn khaithùc hiÖn    tæ  tr       c¸c quy  ®Þnh nªu trªn.Trong      qu¸ tr×nh thùc hiÖn      nÕu  víng m ¾c   cã    kÞp    thêib¸o    c¸o Tæng côc    îcgi¶i ®Ó ®     quyÕt.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản