Công văn về việc hướng dẫn thuế đối với dự án ODA

Chia sẻ: Quỳnh Sơn Phạm | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
66
lượt xem
14
download

Công văn về việc hướng dẫn thuế đối với dự án ODA

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn về việc hướng dẫn thuế đối với dự án ODA

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn về việc hướng dẫn thuế đối với dự án ODA

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA C«ng v¨n  c ñ a T æ n g  c ô c H ¶i q u a n  s è  672­T C H Q / K T T T   n g µ y  04 th¸ng 3 n¨ m  1998 V Ò   Ö c h í ng d É n   vi thu Õ   ® è i  íi ù  ¸n  D A v  d O K Ýnh  öi: ôc    g  C H¶i quan    c¸ctØnh,thµnh  è   ph Ngµy  8­ 5­ 1997  Ýnh  ñ    Ch ph ra Quy  Õ   ch qu¶n  ývµ  ö  ông  ån  ç  î l  s d ngu h tr  ph¸ttr Ón chÝnh   i   thøc ban  µnh  Ìm    h k theo NghÞ   nh  è  ®Þ s 87/CP  µy  th¸ng  ng 5  8 n¨m 1997  ña  Ýnh  ñ. c Ch ph Ngµy  1­ 22­ 1998,Bé  µichÝnh      T  ra Th«ng   è  ts 11/1998/TT/BTC  íng dÉn   h  vÒ   Õ  i víi   ¬ng  ×nh,dù    ö  ông  ån  ç  î thu ®è     ch c¸c tr   ¸n s d ngu h tr    iÓn chÝnh   ph¸ttr   thøc. § Ó   Öc  ùc  Ön  îc thèng  Êt  vi th hi ®   nh trong  µn  µnh, Tæng   ôc  íng  to ng   ch dÉn  thªm  ét  è  iÓ m   m s® sau: 1­ Nguån  ç  î   iÓnchÝnh    h tr  ph¸ttr   thøc (gäit¾tlµODA)         bao  å m     ¹ : g hailo i ­ODA     kh«ng  µn  ¹ ho l i ­ODA     cho  vay  ®∙i. u  C¬   ë    ©n  Ötgi÷a ODA   s ®Ó ph bi     kh«ng  µn  ¹ vµ  ho l   ODA   i cho  vay  ®∙ic¸c u      ®¬n  Þ    vµo: v c¨n cø  ­  ù   viÖn  D ¸n  hoÆc   Öp  nh   ÷a  Ýnh  ñ  Öt Nam   íic¸c tæ  Hi ®Þ gi Ch ph Vi   v    chøc  ña  íc ngoµi hoÆc   b¶n  c n    v¨n  tho¶  Ën  Ön  î thu vi tr hoÆc  th«ng b¸o  Ön  vi trî. ­ Hîp  ng    ®å mua  b¸n  µng    ÷a chñ  ¬ng  ×nh,dù  vµ  h ho¸ gi   ch tr   ¸n  bªn  cung  cÊp  µng    ã    Ën  h ho¸ c x¸cnh thanh   to¸nb»ng  ån  èn  ngu v ODA  kh«ng  µn  ¹ . ho l i ­ C«ng  cña  é   ¬ng  ¹i cho  Ðp  Ëp  Èu    v¨n  B Th m  ph nh kh m¸y  ãc,  ÕtbÞ  m thi   cho  ¬ng  ×nh,dù    ch tr   ¸n trong ®ã     â hµng    Ëp  Èu    ghir   ho¸ nh kh b»ng  ån  èn  ngu v ODA   kh«ng  µn  ¹ . ho l i 2­  èi víivËt t  µng  §      , h ho¸,m¸y  ãc  ÕtbÞ,  ¬ng  Ön  Ën    Ëp    m thi   ph ti v t¶inh khÈu  õnguån  èn  t  v ODA   kh«ng  µn  ¹ ® îcmiÔn  Õ  Ëp  Èu,thuÕ    ho l     i thu nh kh   Tiªu thô ® Æc   Öttheo    bi   quy  nh  ¹  Òu  NghÞ   nh  CP   µy  8­ ®Þ ti §i 12  ®Þ 54­ ng 28­ 1993  cu¶  Ýnh  ñ  Ch ph quy  nh    Õtthihµnh  Ët thuÕ  Êt khÈu, thuÕ nhËp  ®Þ chiti     Lu   xu       khÈu   µ  Òu  NghÞ   nh   è  v §i 3  ®Þ s 97/CP  µy  th¸ng  n¨m   ng 27  12  1995  ña  c ChÝnh  ñ  ph quy  nh    Õtthihµnh  Ët thuÕ    ô ® Æc   Öt vµ  Ët ®Þ chiti     Lu   tiªuth   bi   Lu   söa  æi    ® bæ sung  ét  è  iÒu cña  Ët thuÕ    ô ® Æc   Öt. m s®   Lu   tiªuth   bi 3­  èi víivËt t  µng  §      , h ho¸,m¸y  ãc  ÕtbÞ,  ¬ng  Ön  Ën    Ëp    m thi   ph ti v t¶inh khÈu  õnguån  t  ODA   cho vay  ®∙i(kh«ng  éc diÖn  ån  u    thu   ngu ODA   kh«ng  µn  ho l¹   iph¶inép  Õ  Ëp  Èu  )   thu nh kh theo  quy  nh  ña  Ët thuÕ  Êt khÈu, thuÕ  ®Þ c Lu   xu     nhËp  Èu  µ  Õ    ô ® Æc   Öt(nÕu  ã)theo quy  nh  ña  Ët thuÕ  kh v thu tiªuth   bi   c    ®Þ c Lu   tiªuthô ® Æc   Öt.    bi
  2. 2 4­  èivíivËt t  µng    §      , h ho¸,m¸y  ãc,  ÕtbÞ,  ¬ng  Ön  Ën    c¸c m thi   ph ti v t¶ido    nhµ  Çu  ícngoµimang  µo  Öt Nam     ôc  ô    th n     v Vi   ®Ó ph v thic«ng c«ng  ×nh cña  tr   c¸cch¬ng  ×nh dù    ö  ông  èn    tr   ¸n s d v ODA   îcmiÔn  Õ  Ëp  Èu  µ  ®  thu nh kh v ph¶it¸   i xuÊt khÈu    µn  µnh    khiho th c«ng  ×nh.C¸c  n  Þ  ùc hiÖn  Öc  tr   ®¬ v th   vi qu¶n  ývíi l    tr ng  îp nµy      êng  îp t¹m  Ëp, t¸  Êt.§ Ó   ¶m   ê h  nh c¸c tr h  nh   i xu   ® b¶o qu¶n  ýchÆt  l  chÏtr¸nhlîdông    ènthuÕ  Ëp  Èu    Çu    n  Þ  Çn u  :     i ®Ó tr   nh kh yªu c c¸c®¬ v c l ý ­ ViÖc  ¨ng  ý  ê khaivµ  µm  ñ tôc H¶i quan  i  íitr ng  îp nµy  õ   ® k t    l th       ®è v   ê h   t  khinhËp  Èu    kh m¸y  ãc,  ÕtbÞ,  ¬ng  Ön  Ën    n     i Êt khÈu  m thi   ph ti v t¶i®Õ khit¸  xu   sau    µn  µnh  khiho th c«ng  ×nh chØ  m ét  n  Þ    tr   do  ®¬ v H¶i quan  tØnh,thµnh  è    ph n¬ichñ  ¬ng  ×nh,dù    ¨ng  ý  µm  ñ tôcH¶iquan  ¶m   Ën.   ch tr   ¸n ® k l th       ® nh ­  êng  îp  Tr h sau    µn  µnh  khi ho th c«ng  ×nh, chñ  ¬ng  ×nh, dù     tr   ch tr   ¸n muèn  i Êt khÈu  t¸ xu     m¸y  ãc, thiÕtbÞ, ph¬ng  Ön vËn    trªnt¹ m ét  öa  m      ti   t¶inªu    i   c khÈu    ë H¶i quan tØnh, thµnh  è    ph kh¸c th×  ñ  ¬ng  ×nh,dù  ph¶i xin   ch ch tr   ¸n     phÐp    H¶i quan tØnh,thµnh  è  ¬i®∙  ¨ng  ý  µm  ñ tôc ban  u   µ      ph n   ® k l th     ®Ç v sau khilµm    xong  ñ tôct¸ xuÊt khÈu  th      i   ph¶inép  ¹ têkhaihµng  Êt khÈu    l    i   xu   cho    H¶i quan tØnh,thµnh  è  ¬ilµm  ñ tôcnhËp  Èu      ph n   th     kh ®Ó thanh  kho¶n  êkhai. t  ­ Trêng  îp    h sau    ¬ng  ×nh hoµn  µnh,c¸c nhµ  Çu  èn  îng khich tr   th    th mu nh   b¸n    c¸c m¸y  ãc,  ÕtbÞ,  ¬ng  Ön  Ën    Ëp  Èu    ôc  ô    m thi   ph ti v t¶inh kh ®Ó ph v thi c«ng  c«ng  ×nh  ¹  Þ  êng  Öt  tr t ith tr Vi Nam   ×  th ph¶i ® îc Bé   ¬ng  ¹i  Êp      Th m ch thuËn  b»ng  v¨n b¶n  µ  v ph¶i nép  Õ  Ëp  Èu, thuÕ    ô  Æc   Öt   thu nh kh   tiªuth ® bi   theo híng dÉn  ¹ Th«ng   è  TC/TCT  µy  9­     t  i ts 65­ ng 24­ 1997  ña  é  µichÝnh  ­ c BT  h íng  Én  Öc    nh    Ýnh  Õ  Ëp  Èu  µ  Õ    ô  Æc   Öt d vi x¸c ®Þ gi¸t thu nh kh v thu tiªuth ® bi   ®èi  íihµng    Ëp  Èu  ña    i îng ® îcmiÔn  Õ  v  ho¸ nh kh c c¸c ®è t     thu nay  thay ® æi  ý   l  do  Ôn  Õ  µ    ¹ thuÕ  mi thu v c¸clo i   kh¸ctheo quy  nh  ña      ®Þ c ph¸p luËthiÖn  µnh.    h ­ C¸c  n  Þ      ®¬ v H¶i quan  tØnh,thµnh  è  ¬ilµm  ñ tôc nhËp  Èu      ph n   th     kh m¸y m ãc, thiÕtbÞ, ph¬ng  Ön vËn      ã       ti   t¶itrªnc tr¸chnhiÖn    theo  âichÆt  Ï,tr ng  d  ch   ê hîp sau      khic«ng  ×nh hoµn  µnh,c¸cchñ  ¬ng  ×nh dù    tr   th    tr tr   ¸n kh«ng  ùc hiÖn  th   viÖc  i Êt m µ   t¸ xu   kh«ng    kª khaivµ    Ðp  é   ¬ng  ¹i th×  ùc hiÖn      xin ph B Th m   th   truy thu  Õ   Ëp  Èu,  Õ   thu nh kh thu Tiªu thô  Æc   Öt (nÕu  ã)  µ  ¹t theo  Ët   ® bi   c v ph   lu   ®Þnh. 5­ §èivíi   ¬ng  ×nh,dù    ö  ông  èn        ch c¸c tr   ¸n s d v ODA   íc®©y  a  ã  Õt tr   ch c quy   ®Þnh  ö  ýthuÕ  ña  Ýnh  ñ, Bé   µi chÝnh  îc thùc hiÖn  x l  c Ch ph   T   ®    theo Th«ng   t sè  1998/TT­ 11­ BTC   µy  01­ ng 22­ 1997  ña  é   µichÝnh  µ    c BT  v v¨n b¶n  íng dÉn  h  nµy. Trªn  y,  µ m ét  è  iÓ m   íng  Én  ña  ®© l   s® h d c Tæng   ôc. Trong  c  qu¸  ×nh tr   thùc hiÖn  Õu  ã  ã    n c kh kh¨n víng m ¾ c   cÇu  ôc        yªu  C H¶i quan    c¸c tØnh,thµnh    phè      Ò   b¸o c¸o v Tæng  ôc  ôc  c (C KTTT­XNK)      Õt. ®Ó gi¶iquy

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản